Revidert nasjonalbudsjett

Nøkkeltall i revidert budsjett for 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Finansdepartementet offentliggjør enkelte nøkkeltall før revidert budsjett legges frem kl. 10:45 for å gi lik tilgang til tall som kan være markedssensitive. En mer detaljert anslagstabell blir publisert sammen med revidert nasjonalbudsjett.

Norsk økonomi er inne i en høykonjunktur, til tross for urolige omstendigheter. Den økonomiske veksten er sterk, sysselsettingen er høy og arbeidsledigheten er lav. Bedriftene melder om økende mangel på arbeidskraft, og lønns- og prisveksten tiltar.

BNP for Fastlands-Norge er anslått å øke med 3,6 prosent i år og 2,3 prosent neste år. Det er høyere enn den gjennomsnittlige årsveksten de siste 10 årene. Den registrerte arbeidsledigheten har ikke vært lavere siden før finanskrisen i 2008 og ventes å holde seg lav fremover.

Tidligere i år er det foreslått og vedtatt ekstraordinære tiltak på nesten 60 milliarder kroner. I dette budsjettet foreslås store inndekninger. I tillegg bidrar anslagsendringer til å bedre budsjettbalansen. Oljepengebruken anslås til 352,2 milliarder kroner i 2022. Det er om lag 30 milliarder kroner mindre enn før revidert budsjett, men fortsatt om lag 30 milliarder kroner høyere enn anslaget i regjeringens tilleggsproposisjon fra i fjor høst. Målt som andel av verdiskapingen i fastlandsøkonomien er oljepengebruken i 2022 anslått å være 0,5 prosent lavere enn i 2021. Uttaket fra Statens pensjonsfond utland, målt ved verdien ved inngangen til året, anslås til 2,9 prosent.

Tabell: Noen økonomiske hovedstørrelser i Revidert nasjonalbudsjett 20221

 

2021

2022

Bruttonasjonalprodukt Fastlands-Norge

4,2

3,6

Sysselsetting, personer

1,2

3,0

Arbeidsledighetsrate, AKU (nivå)

4,4

3,3

Arbeidsledighetsrate, registrert (nivå)

3,1

1,8

Strukturelt oljekorrigert budsjettunderskudd, mrd. kroner

354,4

352,2

Budsjettimpuls2

-0,6

-0,5

Uttak fra SPU3

3,2

2,9

1 Prosentvis volumendring fra året før der ikke annet er angitt.

2 Strukturelt oljekorrigert underskudd i prosent av trend-BNP for Fastlands-Norge. Endring fra året før i prosentenheter.

3 Strukturelt oljekorrigert underskudd i prosent av kapitalen i Statens pensjonsfond utland (SPU) ved inngangen til året. 

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet.