Ny nasjonal dialog om bærekraftige matsystem

Bærekraftige matsystem er sentralt for å nå FNs bærekraftsmål. På veien dit inviteres alle FNs medlemsland til å rapportere om status for deres nasjonale arbeid med bærekraftige matsystem. Det er viktig at alle aktørene i de ulike leddene i matsystemet møtes; matprodusenter, grossister og forbrukere. Regjeringen arrangerer derfor nasjonal dialog om bærekraftige matsystem 20. oktober.

– Jeg vil invitere et bredt spekter av norske aktører for å belyse ulike sider ved bærekraft i det norske matsystemet. Jeg ser fram til gode diskusjoner på hvordan vi sammen kan styrke dette arbeidet, sier statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Wenche Westberg, som på vegne av regjeringen koordinerer den nasjonale dialogen.

I sommer arrangerte FN, med Italia som vertskap, et nytt toppmøte for å holde trykket oppe i arbeidet med å styrke bærekraften i matsystemene. FNs medlemsland viste et stort engasjement for å tydeliggjøre sine prioriteringer nasjonalt, og Norge var ett av mange land som deltok.

Formålet med en ny nasjonal dialog er å samle sentrale aktører fra fagmiljøer, matvarebransjen og sivilt samfunn for å drøfte veien videre for å sikre et mer bærekraftig matsystem for at Norge skal nå bærekraftsmålene innen 2030. Innspillene som kommer vil bidra i regjeringens arbeid med økt bærekraft i matsystemene, og Norges neste rapport til FNs arbeid med bærekraftige matsystem.

Mer om bærekraftig matsystem

Et bærekraftig matsystem leverer matsikkerhet og ernæring til alle på en slik måte at det økonomiske, sosiale og miljømessige grunnlaget for matsikkerhet og ernæring for framtidige generasjoner opprettholdes. For å nå målene i 2030, må bærekraften i matsystemene bedres, og det må i større grad tas hensyn til sammenhengene mellom de ulike delene av matsystemene. Dialog mellom ulike aktører i matsystemene blir sett på som et viktig virkemiddel for bedre å identifisere slike sammenhenger.