Nytt utvalgt kulturlandskap i Rygge

Dette innholdet er mer enn 3 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har utpekt 10 nye utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2017. Værne kloster i Rygge er en av dem, og er en viktig representant for herregårdslandskap i Norge med en tydelig historisk karakter og mange turveier.

–  For å bevare Noreg sitt unike kulturlandskap er det avgjerande med jordbruk over heile landet, kunnskap om områda, og dyktige grunneigare. No tildeler vi 4 millionar kroner til dei nye utvalde kulturlandskapa, som går til vedlikehald og stell av landskapet. Det bidreg til å bevare kulturlandskapet vårt i mange år framover, seier landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Værne kloster i Rygge er et av de ti nye utvalgte kulturlandskapene, og er en viktig representant for herregårdslandskap i Norge med en tydelig historisk karakter og mange turveier.

Værne kloster i Rygge er et av de ti nye utvalgte kulturlandskapene, og er en viktig representant for herregårdslandskap i Norge med en tydelig historisk karakter og mange turveier.
Værne kloster i Rygge er et av de ti nye utvalgte kulturlandskapene, og er en viktig representant for herregårdslandskap i Norge med en tydelig historisk karakter og mange turveier. Foto: © Olav Bjarte Klevberg.

I kjerneområdet rundt herregårdslandskapet Værne kloster ligger det store jorder. Den nordre delen preges av åkere, bygnings- og hageanlegg og alleer. I motsatt retningen finner du blant annet jordbrukslandskap med mindre eiendommer, bekkedrag, lunder og kantsoner. Lengst sør i Værne kloster ligger indre del av Årefjorden med skogsområder i vest og nordvest. Totalområdet omfatter i tillegg jordbruksområdene rundt Rygge middelalderkirke og sørover til Botner, samt deler av Raet. Området avgrenses av Oslofjorden i vest, Vansjø i nord og større skogkledde koller mot Larkollen i sør.

Kulturminner og naturverdier

Området inneholder et bredt spenn av kulturminner og naturverdier. Man kan blant annet finne herregårdene Værne og kloster Evje, Johannitterklosteret fra slutten av 1100-tallet, steinalderboplasser, storgårder, dammer, gamle beitemarker med monumentale trær og sumpskog.

Et biologisk mangfold

Det finnes store verdier knyttet til biologisk mangfold, både arter og naturtyper. Flere områder med edelløvskog og annen løvskog er vernet som naturreservater, Klosteralléen biotopvernområde er landets eneste voksested for karplantearten rød kammarimjelle, og bløtbunnsområder, rike kulturlandskapssjøer, dammer og bekkeløp er registrerte som verdifulle naturtyper. Flere av disse er registrerte levesteder for rødlista og trua arter.

Ulik jordbruksproduksjon

Jordbruksproduksjonen i området er korn, gras, poteter, grønnsaker, frukt og ferdigplen. Med unntak av en stor økologisk melkeprodusent er det få husdyr i området. Innafor kjerneområdet er det 14 gårdsbruk med aktiv drift, mens det innafor totalområdet ytterligere er et 70-talls gårdsbruk av svært ulik størrelse.

Utvalgt kulturlandskap

Værne kloster er et utvalgt kulturlandskap fordi området har en mosaikk av særegne natur- og kulturbetingete landskapselementer. Landskapet er frodig og mangfoldig, som preges av bosetting og jordbrukdrift, samtidig som det har en tydelig historisk karakter. Området er derfor en viktig representant for herregårdslandskap i Norge. Rundt Værne kloster er det mange turveier og stier, som brukes av hele kommunens befolkning og har en stor verdi for rekreasjon.

Planer for tiltak i området

Fremover er det planlagt å gjennomføre tilstandsvurdering og vedlikehold av området. Det vil også være aktuelt å fjerne fremmede arter for å ivareta det biologiske mangfoldet. I tillegg er det lagt planer for arbeid som skal gjøres som er knyttet til turstier, arrangementer, formidlig ong næringsutvikling.

Kjerneområdet (sammenfaller med landskapsvernområdet Værne kloster) er på 5300 daa, derav 3549 daa fulldyrka jord, 58 daa innmarksbeite, 1248 daa lauv- og barskog. Områdets totale areal (sammenfallende med Værne kloster kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse) er på 31 000 daa.