Offisielt fra statsråd - Budsjettforslag 2019

Fra statsråd 21. september, 28. september og 5. oktober 2018 offentliggjøres nå vedtak om forslaget til statsbudsjett for 2019.

Fra statsråd 21. september 2018 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Prop. 1 S (2018-2019) – for budsjettåret 2019
(departementenes fagproposisjoner):    

Arbeids- og sosialdepartementet           
Utgiftskap.:    600-667, 2470, 2541-2542, 2620-2686
Inntektskap.: 3600-3642, 5470, 5571, 5607, 5701-5705
(Nyhetssak)

Barne- og likestillingsdepartementet
Utgiftskap.:    800-873, 2530
Inntektskap.: 3842, 3847, 3855, 3856, 3858
(Nyhetssak) 

Forsvarsdepartementet
Utgiftskap.:    1700-1792
Inntektskap.: 4700-4799
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Utgiftskap.:    700-783 og 2711-2790
Inntektskap.: 3701-3748, 5572, 5631
(Nyhetssak) 

Justis- og beredskapsdepartementet
Utgiftskap.:    61, 400-491
Inntektskap.: 3400-3490
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Svalbardbudsjettet
(Nyhetssak)   

Klima- og miljødepartementet
Utgiftskap.:    1400-1482
Inntektskap.: 4400-4481, 5578
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Utgiftskap.:    1-2, 500-595, 2412, 2445
Inntektskap.: 3500-3595, 5312, 5445-5446, 5615-5616
(Nyhetssak)

Kulturdepartementet
Utgiftskap.:    300-342
Inntektskap.: 3300-3342, 5568
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Utgiftskap.:    200-292 og 2410
Inntektskap.: 3200-3292, 5310, 5617
(Nyhetssak)

Landbruks- og matdepartementet
Utgiftskap.:    1100-1161
Inntektskap.: 4100-4150, 5576, 5652
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Utgiftskap.:    900-950, 2421, 2426, 2429, 2460, 2540
Inntektskap.:  3900-3961, 5325, 5326, 5329, 5460, 5574, 5612, 5613, 5625, 5629, 5656
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Utgiftskap.:    1800-1840, 2440 og 2490
Inntektskap.:  4800-4820, 5440, 5490, 5582, 5680, 5685 
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Utgiftskap.:    1300-1380
Inntektskap.:  4300-4380, 5577, 5611, 5619, 5622, 5624
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utgiftskap.:    100-179
Inntektskap.:  3100
(Nyhetssak)

Statsministerens kontor
Følgende statsrådsbeslutninger ble offentliggjort 2. oktober 2018:

Hans Majestet Kongens tale til det 163. storting ved dets åpning (Trontalen).

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding (Melding om rikes tilstand).

Fra statsråd 28. september 2018 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Finansdepartementet
Prop. 1 S (2018-2019)
for budsjettåret 2019
Statsbudsjettet
(Nyhetssak)

Prop. 1 LS (2018-2019)
for budsjettåret 2019
Skatter, avgifter og toll 2019
(Nyhetssak)

Meld. St. 1 (2018-2019)
Nasjonalbudsjettet 2019
(Nyhetssak)

Prop. 1 S (2018-2019) – for budsjettåret 2019
(departementenes fagproposisjoner):

Finansdepartementet
Utgiftskap.:    20-51 og 1600-1651
Inntektskap.: 3021-3051, 4600-4620, 5341, 5580, 5351, 5605 og 5692- 5693
(Nyhetssak)

Fra statsråd 5. oktober 2018 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 4 L (2018-2019)
Endringar i folketrygdlova
(tredeling av foreldrepengeperioden ved 80 prosent uttak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 3 L (2018-2019)
Lov om tilskudd til visse private virksomheter med offentlig tjenestepensjonsordning

Kunnskapsdepartementet
Meld. St. 4 (2018-2019)
Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028