Offisielt fra statsråd 1. september 2017

I statsråd i dag er det blant annet lagt fram forslag til endringer i barnelova og straffeloven for bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 1. september 2017. Følgende vedtak offentliggjøres:

(Lenker til proposisjoner og meldinger blir aktive kl. 11.45)

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet
Prop. 166 S (2016-2017)
Samtykke til godtaking av direktiv (EU) 2017/853 om kontroll med erverv og innehav av våpen (vidareutvikling av Schengen-regelverket)

Barne- og likestillingsdepartementet
Prop. 167 L (2016-2017)
Endringer i barnelova og straffeloven mv.
(bedre rettsvern for barn mot vold og overgrep)
(Nyhetssak)

Prop. 168 L (2016-2017)
Endringer i folketrygdloven
(forenklinger i foreldrepengeordningen)
(Nyhetssak)

Prop. 169 L (2016-2017)
Endringer i barnevernloven mv.
(bedre rettssikkerhet for barn og foreldre)
(Nyhetssak)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 165 L (2016-2017)
Lov om våpen, skytevåpen, våpendelar og ammunisjon (våpenlova)
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 170 L (2016-2017)
Endringer i barnehageloven (krav til norskspråklig kompetanse)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne- og likestillingsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2017 nr. 66 om endringer i  ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene).

Lovens del I (om endringer i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap) og del II (om endringer i lov 26. april 2002 nr. 12 om notarius publicus) trer i kraft fra 1. januar 2018.
(Nyhetssak)

3. Forskrifter

Klima- og miljødepartementet
Forskrift om endring i forskrift av 14. desember 1979 nr. 1 om vern for Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-Trøndelag, fastsettes.
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Forskrift om utfylling av de overordnende målene og prinsippene for opplæringen i grunnskolen og i den videregående opplæringen, fastsettes.
(Nyhetssak)

Nærings- og fiskeridepartementet
Forskrift om endring av tre forskrifter etter deltakerloven, fastsettes.
(Se pkt 4 Delegasjon av myndighet)
(Nyhetssak)

Forskrift om endring av forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Delegasjon av myndighet

Justis- og beredskapsdepartementet
Delegering av Kongens myndighet etter politiloven § 17 første ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.

Nærings- og fiskeridepartementet
Endring av delegert myndighet etter deltakerloven, fastsettes.
(Se pkt 3 Forskrifter)
(Nyhetssak)

5. Styrer, utvalg

Kulturdepartementet
Oppnevning av lovutvalg til å revidere arkivloven, i samsvar med vedlagte liste.

Christian Reusch, advokat, Oslo (leder av utvalget)
Espen Sjøvoll, avdelingsdirektør Arkivverket, Bærum
Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS, Oslo
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef, Tromsø
Håkon With Andersen, professor, Trondheim
Rune Kjørlaug, seniorrådgiver Difi, Leikanger
Dag Wiese Schartum, professor, Oslo
Lone Merethe Solheim, avdelingsdirektør, Stavanger
(Nyhetssak)

Kunnskapsdepartementet
Oppnevning av et offentlig utvalg om videregående opplæring, i samsvar med vedlagte liste.

Ragnhild Lied, leder (Stranda) (leder av utvalget)
Anna Hagen Tønder, forsker (Oslo)
Vidar Lande, senior HR-rådgiver (Kongsberg)
Olav Myklebust, lektor (Volda)
Siri Halsan, spesialrådgiver (Oslo)
Sylvia Lind, student (Tromsø)
Kristine Novak, rektor (Slemmestad)
Jon Arve Eide, fylkesutdanningssjef (Eidsvoll)
Liv Charlotte Bjørnson, studierektor (Arendal)
Odd Inge Strandheim, rektor (Vikhammer)
Tine Sophie Prøitz, forsker (Moss)
Anders Bakken, forsker (Oslo)
Gjermund Viste, rektor (Nærbø)
(Nyhetssak)

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Stortingsrepresentant Henrik Asheim overtar styret av Kunnskapsdepartementet i den perioden statsråd Torbjørn Røe Isaksen avvikler foreldrepermisjon.
(Nyhetssak) 

Utenriksdepartementet
Utnevning av underdirektør Ståle Slettebakken til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Bucuresti, Lise Nicoline Kleven Grevstad, tillike til ambassadør i Chisinau, Moldova.

Utnevning av ambassadør i Bucuresti, Lise Nicoline Kleven Grevstad, tillike til ambassadør i Sofia, Bulgaria.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Frede Wiberg Hermansen som assisterende departementsråd i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av brigader Eirik Johan Kristoffersen til generalmajor i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av flaggkommandør Sverre Nordahl Engeness til kontreadmiral i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Utnevning av kommandør Johan Christian Harstad til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet
Undertegning av avtale mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker.
(Nyhetssak)

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 92/2017 av 5. mai 2017 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1901/2006 om legemidler til barn mv., kan bli bindende for Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet
Instruks for departementenes arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, Justis- og beredskapsdepartementets samordningsrolle, tilsynsfunksjon og sentral krisehåndtering, fastsatt ved kgl. res. 15. juni 2012, oppheves.

Olje- og energidepartementet
Statkraft Energi AS gis tillatelse til planendring og bygging av Blåfjell pumpe med overføring av vann til Blåsjømagasinet i Ulla-Førreanleggene i Hjelmeland kommune.

Sognekraft AS gis tillatelse til planendring av Leikanger kraftverk i Leikanger kommune.