Offisielt fra statsråd 10. juni 2022

I statsråd i dag ble det oppnevnt en ekstremismekommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 10. juni 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. juni 2022 til lov om endringer i Norfundloven (forvalteroppgaver).
Lovvedtak 72 (2021–2022)   Lov nr.34

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina.
Loven trer i kraft 15. juni 2022.
Overgangsregler for ikrafttredelsen av loven fastsettes.
Lovvedtak 88 (2021–2022)   Lov nr. 35

Forsvarsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om gjennomføring av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 (forsvarssamarbeidsloven) mv.
Loven trer i kraft straks.
Lovvedtak 90 (2021–2022)   Lov nr. 36

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 24. mai 2022 til lov om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven mv. (oppheving av lovregel om godkjenningsmodell for fritt brukervalg m.m.).
Lovvedtak 65 (2021–2022)   Lov nr. 37

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 19. mai 2022 til lov om endringer i sivilombudsloven.
Lovvedtak 64 (2021–2022)   Lov nr. 38

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringer i friskolelova (nytt navn på loven og oppheving av to godkjenningsgrunnlag).
Loven trer i kraft 15. juni 2022.
Lovvedtak 78 (2021–2022)   Lov nr. 39

Sanksjon av Stortingets vedtak 7. juni 2022 til lov om endringer i barnehageloven (selvstendig rettssubjekt, forbud mot annen virksomhet, meldeplikt m.m.).

Følgende trer i kraft 1. juli 2022:

  • Endringsloven del I § 12, § 13 første ledd, § 23 b, § 54, § 56 første ledd og § 56 tredje ledd

Følgende trer i kraft 1. januar 2023:

  • Endringsloven del I §§ 7 til 7 b, § 23 femte ledd, § 23 a og § 23 c

Lovvedtak 77 (2021–2022)   Lov nr. 40

2. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 4. mars 2022 nr. 323 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleforskriften).

Samferdselsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 29. juni 1990 nr 492 om forenklet forelegg i vegtrafikksaker.
(Nyhetssak)

3. Styrer og utvalg

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Det oppnevnes en ekstremismekommisjon som skal fremme anbefalinger for å forbedre landets evne til å forebygge radikalisering og fremvekst av ekstremisme.

Leder:
Forsker Marie Cathrine Moe Thorleifsson, Oslo

Medlemmer:
Biskop Kari Mangrud Alvsvåg, Sarpsborg
Specialkonsulent Anders Bo Christensen, København
Prosjektleder Kari Eilertsen, Gratangen
Rådgiver Kim Henrik Gronert, Kristiansand
Radikaliseringskontakt Pål Tore Haga, Bjørnafjorden
Forsker Cecilie Hellestveit, Oslo
Senterleder Espen Rutle Johansson, Bergen
SLT-koordinator Erik Lindbæk Kruse, Fredrikstad
Professor Claudia Sabine Lenz, Oslo
Daglig leder Hawa Abshir Muuse, Bærum
Sjefsforsker Petter Nesser, Oslo
Nestleder Gaute Børstad Skjervø, Levanger
Direktør Ingvild Næss Stub, Oslo
Rådgiver Sylo Taraku, Drammen
Redaktør Snorre Serigstad Valen, Trondheim
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av avdelingsdirektør Harriet Elisabeth Berg til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Silje Arnekleiv til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Ida Berge Karlsson til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Stine Nicoline Kleven Horn til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Rigmor Elianne Skjeie Koti til ambassadør i Bamako, Republikken Mali. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Åremålsbeskikkelse av direktør Libe Rieber-Mohn som direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet for en ny periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Arbeids- og inkluderingsdepartementet bestemmer.
(Nyhetssak)

Forsvarsdepartementet
Frabeordring av kommandør Per Ole Hovde Janitz som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2022.

Beordring av kommandør Gro Thrane Øen som overadjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2022, for en periode på tre år.

Frabeordring av major Joakim Thyregod Aspelund som adjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2022.

Beordring av major Øystein Mathisen som adjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2022, for en periode på tre år.

Frabeordring av major Ida Bjørklund Heggheim som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2022.

Beordring av løytnant Emil Mathias Løvenskiold som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2022, for en periode på tre år.

Kommunal- og distriktsdepartementet
Utnevning av fagdirektør Knut Grønntun til avdelingsdirektør i Kommunal- og distriktsdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor
Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen konstitueres med virkning fra 1. august 2022 som statssekretær for statsråd Terje Aasland i Olje- og energidepartementet i den perioden statssekretær Amund Vik skal avvikle foreldrepermisjon. Statssekretær Bjelland Eriksen er i denne perioden ikke statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre. 

Kjetil Vevles konstitusjon som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre forlenges til og med 15. november 2022.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 6/2022 av 4. februar 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU av 3. april 2014 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer og relaterte produkter og om oppheving av direktiv 2001/37/EF, og

  • Delegert kommisjonsdirektiv 2014/109/EU av 10. oktober 2014 om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/40/EU ved å opprette samlingen av advarselsbilder som skal brukes på tobakksvarer, kan bli bindende for Norge.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fullmaktene i helseberedskapsloven § 5-2 gis forlenget anvendelse
fra og med 15. juni 2022 til og med 14. juli 2022 for å håndtere koronautbruddet, jf. helseberedskapsloven § 1-5 nr. 2 første punktum.

Olje- og energidepartementet
Tildeling av letetillatelser i henhold til CO2-lagringsforskriften.
(Nyhetssak)