Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 14. februar 2020

I statsråd i dag ble det oppnevnt en ytringsfrihetskommisjon.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 14. februar 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor
Meld. St. 12 (2019-2020)
Anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2018-2019

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 43 LS (2019-2020)
Endringer i varemerkeloven og tolloven mv.
(gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.)
og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 27/2020 av 7. februar 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2436 (nytt varemerkedirektiv) og samtykke til tiltredelse til Singaporetraktaten 27. mars 2006 om varemerkerett.
(Nyhetssak)

Klima- og miljødepartementet
Prop. 42 L (2019-2020)
Endringer i friluftsloven (oppfølging av kommune- og regionreformen)

Samferdselsdepartementet
Prop. 44 S (2019-2020)
Forslag til takst- og rabattsystem for prosjektet rv 13 Ryfylkesambandet (Ryfast) i Rogaland og til forlengelse av bompengeinnkrevingen i Samferdselspakke for Kristiansandsregionen fase 

2. Styrer og utvalg

Arbeids- og sosialdepartementet
Oppnevning av særskilte meklere hos Riksmekleren for perioden 1. mars 2020 til
28. februar 2022.

 1. Ekstraordinær lagdommer Bjørn Lillebergen, Bergen
 2. Lagdommer Carl Petter Martinsen, Bergen
 3. Lagdommer Tine Kari Nordengen, Oslo
 4. Lagmann Torkjel Nesheim, Bærum
 5. Pensjonert sorenskriver Geir Engebretsen, Bærum
 6. Tingrettsdommer Richard Saue, Stavanger
 7. Advokat Elisabeth Stenwig, Oslo
 8. Direktør Adele Matheson Mestad, Oslo
 9. Professor Nils-Henrik von der Fehr, Hurdal
 10. Direktør Anne Cathrine Frøstrup, Hønefoss
 11. Advokat Hilde Lund, Oslo

Oppnevning av direktør Anne Cathrine Frøstrup som fast stedfortreder for Riksmekleren fra 1. mars 2020 til 28. februar 2022.

Kulturdepartementet
Oppnevning av en ytringsfrihetskommisjon.

 1. Kjersti Løken Stavrum, administrerende direktør Oslo (leder)
 2. Ragna Aarli, professor, Bergen
 3. Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid, artist, Oslo
 4. Eirin Eikefjord, journalist, Bergen
 5. Anki Gerhardsen, frilansjournalist, Bodø
 6. Nils Johan Heatta, instituttleder, Kautokeino
 7. Bente Kalsnes, førsteamanuensis, Oslo
 8. Sebastian Klein, pedagogisk leder, Trondheim
 9. Mimir Kristjánsson, politiker, Stavanger
 10. Adele Matheson Mestad, direktør, Oslo
 11. Bård Borch Michalsen, førstelektor, Harstad.
 12. Steinar Jørgensen Olsen, arbeidende styreleder, Kristiansand
 13. Shabana Rehman, daglig leder, Spydeberg
 14. Begard Reza, generalsekretær, Oslo
 15. Kjetil Rolness, skribent, Oslo
 16. Vebjørn Selbekk, sjefredaktør, Moss
 17. Jan Inge Sørbø, professor, Volda
 18. Sarah Zahid, student, Bergen

(Nyhetssak)

3. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra advokat Brynjar Meling, på vegne av Najmuddin Faraj Ahmad, over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelser 12. september 2019 og 6. november 2019 gjeldende innsynsbegjæringen 7. august 2019 tas ikke til følge.

Klage fra advokat Brynjar Meling, på vegne av Najmuddin Faraj Ahmad, over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 11. oktober 2019 om innsynsbegjæring datert
2. september 2019 tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Anders Bjørnsen Werp gis med virkning fra 9. mars 2020 avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.

Generalsekretær John-Ragnar Kvam Aarset utnevnes med virkning fra 9. mars 2020 til statssekretær for statsråd Knut Arild Hareide i Samferdselsdepartementet.
(Nyhetssak)

Statsråd Torbjørn Røe Isaksen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Frank Bakke-Jensen ved behandlingen av saker som berører Babcock Scandinavian AirAmbulanse AB, der statsråd Bakke-Jensen på grunn av sin ektefelles tilnytning til selskapet er inhabil eller ønsker å fratre fordi han er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Tine Mørch Smith til ambassadør ved FN-delegasjonen i Geneve, Sveits med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av avdelingsdirektør Anne-Kirsti Wendel Karlsen til ambassadør ved OSSE-delegasjonen i Wien, Østerrike med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør Beate Stirø til ambassadør i Havanna, Cuba med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av ambassadør i Tbilisi, Georgia, Helene Sand Andresen, tillike til ambassadør i Jerevan, Republikken Armenia.

Utnevning av ambassadør i Kampala, Uganda, Elin Østebø Johansen, tillike til ambassadør i Kigali, Republikken Rwanda.

Utnevning av ambassadør i Maputo, Mosambik, Aud Marit Wiig, tillike til ambassadør i Port Louis, Republikken Mauritius.

Barne- og familiedepartementet
Utnevning av direktør Aslaug Skrede Gauslaa til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av førstestatsadvokat og avdelingleder Lars Erik Alfheim til førstestatsadvokat og embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt riksadvokaten bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Øyvind Panzer Iversen som tingrettsdommer ved Romsdal tingrett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av tingrettsdommer Oddne Hans Tore Hansen som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett fra 1. april 2020 til og med 31. mars 2022.

Konstitusjon av pensjonert førsteamanuensis Harald Thoresen som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. april 2020 til og med 31. mars 2022.

Konstitusjon av pensjonert tingrettsdommer Åge Karlsen som ekstraordinær lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett fra 1. april 2020 til og med 31. mars 2022.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Håvard Ryengen som statsadvokat ved Agder statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke ut over 31. august 2020.

Landbruks- og matdepartementet
Utnevning av ekspedisjonssjef Anne Marie Glosli til departementsråd i Landbruks- og matdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Nyhetssak)

5. Andre saker

Statsministerens kontor
Fordeling av ansvar for lover mellom de to statsrådene i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og de to statsrådene i Kunnskapsdepartementet fastsettes.  

Forvaltningsansvaret for lov 20. desember 2019 nr. 109 om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet (kredittopplysningsloven) overføres fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Barne- og familiedepartementet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale om endring av § 14 i statuttene til overenskomst av 11. februar 2004 om Den nordiske investeringsbanken (NIB) i samsvar med framlagte forslag.
(Nyhetssak)

Olje- og energidepartementet
Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under tildeling i forhåndsdefinerte områder 2019.