Offisielt fra statsråd 16. februar 2024

I statsråd i dag ble det fastsatt samiske navn på Levanger, Gratangen, Sørfold og Rana kommuner.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 16. februar 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Prop. 49 S (2023-2024)
Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 157/2022 av 29. april 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1239 om opprettelse av et europeisk miljø for rapportering fra skip.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Prop. 50 L (2023–2024)
Lov om lønnsnemndsbehandling av arbeidstvisten mellom Parat og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter i CHC Helikopter Service AS.

Finansdepartementet

Prop. 51 LS (2023–2024)
Lov om nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter (PRIIPs-loven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 67/2020 av 30. april 2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordningene (EU) nr. 1286/2014, (EU) 2016/2340, (EU) 2016/1904, (EU) 2017/653 og (EU) 2019/1866 (PRIIPs) og EØS-komiteens beslutning nr. 329/2022 av 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2021/2259 og direktiv (EU) 2021/2261.

Relatert: 

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Energidepartementet

Ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 70 om endringer i energiloven (energitilstand i bygninger).  

Loven trer i kraft 1. mars 2024.

Delt ikraftsetting av lov 16. juni 2023 nr. 69 om endringer i energiloven og naturgassloven (overskuddsvarme, energikartlegging, måling og fakturering).

Følgende trer i kraft 1. mars 2024:

  • Endringsloven del I (energiloven) kapittel 8 overskriften og § 8-5.

3. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Lisboa, Republikken Portugal, Hanne Brusletto, tillike til ambassadør i Praia, Republikken Kapp Verde.

Utnevning av ambassadør i Ankara, Republikken Tyrkia, Andreas Gaarder, tillike til ambassadør i Baku, Republikken Aserbajdsjan.

Barne- og familiedepartementet

Utnevning av avdelingsdirektør Silje Ones til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Utnevning av spesialrådgiver Sverre Mæhlum til underdirektør i Finansdepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet

Utnevning av professor Ingvild Ulrikke Jakobsen til lagdommer ved Hålogaland lagmannsrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Utnevning av konstituert avdelingsleder Kirsti Strømstad til avdelingsleder ved Hordaland tingrett. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av rådgiver Stine Pernille Grytøyr som jordskiftedommer ved Hordaland jordskifterett i ett år med mulighet for forlengelse i inntil tre år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstitusjon av rådgiver Eirik Maraz Braathen som jordskiftedommer ved Telemark jordskifterett i to år med mulighet for forlengelse i inntil to år. Han tiltrer fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Statsministerens kontor

Utnevning av advokat Kirsten Berger til ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor. Hun tiltrer fra det tidspunkt Statsministerens kontor bestemmer.

4. Styrer og utvalg

Utenriksdepartementet

Godkjennelse av protokoll av 17. juni 2022 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om fiskerisubsidier).

Relatert:

Energidepartementet

Bane NOR SF gis tillatelse til fortsatt regulering av Klevavatnet, Seltuftvatnet og Reinungavatnet og til fortsatt drift av Kjosfoss kraftverk i Aurland kommune og Ulvik herad.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Fastsetting av Levangken tjïelte som samisk namn på Levanger kommune.

Fastsetting av Rivttága suohkan som samisk namn på Gratangen kommune.

Fastsetting av Fuoldá suohkan som samisk namn på Sørfold kommune.

Fastsetting av Raanen tjïelte som samisk namn på Rana kommune.