Offisielt fra statsråd 2. november 2007

Kongen har i statsråd i dag utnevnt to nye proster. Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland er utnevnt til prost i Midhordland prosti i Bjørgvin bispedømme. Fungerende sokneprst Elisabet Yrwing Guthus er utnevnt til prost i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 2. november 2007. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 4 (2007-2008)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

St.prp. nr. 2 (2007-2008)
Om samtykke til ratifikasjon av Europarådets konvensjon 3. mai 2005 om tiltak mot menneskehandel

Helse- og omsorgsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2007-2008)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008
(spesialisthelsetjeneste)

Justis- og politidepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2007-2008)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008
(Stortingets billighetserstatningsordning - økt saksbehandlingskapasitet i Justissekretariatene mv.)
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 3 (2007-2008)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2008

2.      Forskrifter

Miljøverndepartementet

Forskrifter om verneplan for skog fastsettes.
(Pressemelding)

3.      Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klagen fra Aftenposten ved Knut Leknes, over Justis- og politidepartementets avslag av 19. juli 2007 på begjæring om innsyn i saksnummer 200406349-015, tas ikke til følge.

4.      Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Fylkesråd Janne Sjelmo Nordås utnevnes til statssekretær for statsråd Magnhild Meltveit Kleppa.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Lars Andersen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Magnus Skaar utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstitusjon av departementskonstituert underdirektør Erling Berg som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Sokneprest Margrethe Holmboe Askeland utnemnast til prost i Midhordland prosti i Bjørgvin bispedømme med tiltreding frå det tidspunkt departementet fastsett.
(Pressemelding)

Fungerende sokneprest Elisabet Yrwing Guthus utnevnes til prost i Østre Borgesyssel prosti i Borg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

5.      Andre saker

Barne- og likestillingsdepartementet

Begjæring fra Forbrukerombudet om omgjøring av Barne- og likestillingsdepartementets vedtak 19. september 2007 om å gi iTunes partsinnsyn i Forbrukerombudets e-post-korrespondanse med utenlandske forbrukermyndigheter og -organisasjoner.
Begjæringen om omgjøring tas delvis til følge.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen