Offisielt fra statsråd 2. februar 2024

I statsråd i dag ble stortingsmeldingen "Nansen-programmet for Ukraina" lagt fram.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 2. februar 2024. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Meld. St. 8 (2023-2024)
Nansen-programmet for Ukraina

Relatert:

Barne- og familiedepartementet

Prop. 46 L (2023-2024)
Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal granske utenlandsadopsjoner til Norge

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. januar 2024 om lov om endringer i matloven og kosmetikklova (behandling av personopplysninger og smittesporing m.m.).

Lovvedtak nr. 42 (2023-2024) Lov nr. 8

Loven trer i kraft 1. juli 2024.

Grunnlag for saken:

Samferdselsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 26. mai 2023 nr. 16 om endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr).

Endringen i loven § 40 a trer i kraft 1. mars 2024.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 31. mai 2013 nr. 563 om nasjonal kjernejournal og forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter.

Relatert:

Kommunal- og distriktsdepartementet

Det vert fastsett forskrift om endring i forskrift 30. november 2012 nr. 1114 om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser.

Relatert:

4. Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) delegeres til Samferdselsdepartementet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Kommunal- og distriktsdepartementet og Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet.

5. Utnevnelser mv.

Utenriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Lisboa, Republikken Portugal, Hanne Brusletto, tillike til ambassadør i Bissau, Republikken Guinea-Bissau.

Utnevning av ambassadør i Dar es Salaam, Forbundsrepublikken Tanzania, Tone Tinnes, tillike til ambassadør i Kigali, Republikken Rwanda.

Utnevning av seniorrådgiver Erling Rimestad til ambassadør i Haag, Kongeriket Nederland. Han tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Utnevning av seniorrådgiver Signe Brandtzæg Hjelde til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Styrer og utvalg

Kunnskapsdepartementet

Kompetansebehovsutvalget blir utnemnt for 2024-2025. Mandatet og samansetninga for utvalet blir fastsett.

Leiar
Direktør Sveinung Skule, Bærum

Medlemmer
Spesialrådgiver Bente Søgaard (YS), Oslo
Fagsjef Eli-Karin Flagtvedt (Unio), Ullensaker
Kompetansedirektør Are Turmo (NHO), Oslo
Spesialrådgiver Ingrid Paaske Gulbrandsen (Spekter), Oslo
Spesialrådgiver Eva Margrethe Kvalvaag (KS), Oslo
Sjefsanalytiker Runar Wiksnes (Virke), Bærum
Assisterende generalsekretær Christine Meling (Akademikerne), Bærum
Avdelingsnestleder Liv Sannes (LO), Oslo
Kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken, Rauma
Prorektor Pinar Heggernes, Bergen
Dekan Leif Skiftenes Flak, Grimstad
Forskningsleder Hans Yngvar Torvatn, Trondheim
Professor Gunnar Hartvigsen, Tromsø
Forsker Erling Barth, Oslo
Professor Torberg Falch, Trondheim

Relatert:

7. Klagesaker mv.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Klage fra Vidar Andresen over Arbeids- og inkluderings-departementets avgjørelser 1. og 5. september 2023 om avslag på krav om innsyn 31. august 2023 tas ikke til følge.

Landbruks- og matdepartemetet

Klage fra Q-meieriene AS over Landbruks- og matdepartementets avgjørelse 22. juni 2023 om avslag på krav om partsinnsyn tas ikke til følge.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet

Avtale om endring av vedlegg A i tilleggsavtale mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid av 16. april 2021 om inkludering av nye omforente områder, undertegnes.