Forsiden

Offisielt fra statsråd 22. juni 2012

I statsråd i dag ble ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold åremålsbeskikket som politimester i Oslo for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 22. juni 2012. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Prop. 135 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens vedtak nr. 52/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 492/2011 om fri rørsle av arbeidstakarar innanfor Unionen

Prop. 138 S (2011-2012)
Samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 55/2012 av 30. mars 2012 om innlemming i EØS-avtalen av direktiv 2011/7/EU av 16. februar 2011 om kamp mot forseinka betaling ved handelstransaksjonar

Arbeidsdepartementet

Prop. 136 S (2011-2012)
Pensjonar frå statskassa

Meld. St. 31 (2011-2012)
Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Finansdepartementet

Prop. 137 S (2011-2012)
Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Malta, undertegnet i Valletta 30. mars 2012

Prop. 141 L (2011-2012)
Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv.
(kontrollbestemmelser og personalliste)
(Pressemelding)

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Prop. 139 L (2011-2012)
Lov om registrering av regjeringsmedlemmers verv og økonomiske interesser
(Pressemelding)

Prop. 140 L (2011-2012)
Endringar i partiloven
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Meld. St. 30 (2011-2012)
Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.
Alkohol – narkotika – doping
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 142 S (2011-2012)
Secora AS – finansielle rammer

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeidsdepartementet

Lov 17. desember 2010 nr. 81 om endringer i folketrygdloven (medlemskap i folketrygden under fengselsopphold mv.) trer i kraft 1. juli 2012.

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.).
Lovvedtak 69 (2011- 2012). Lov nr. 33.
Loven trer i kraft fra 1. januar 2013 med unntak av tjenestemannsloven § 3D, arbeidsmiljøloven
§ 14-12 c og ferieloven § 11 nr. 6 overskrift og andre punktum, som trer i kraft 1. juli 2013.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 14. mai 2012 til lov om endringer i barnevernloven.
Lovvedtak 55 (2011-2012). Lov nr. 34.
Lov om endringer i barnevernloven trer i kraft 1. august 2012.

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m.
Lovvedtak 84 (2011-2012). Lov nr. 35.
Loven del I, V, VI § 2d-1, VII § 12, VIII, X § 8-4, XI § 4 nr. 8, § 5 annet ledd nr. 2 og nytt nr. 3, § 5 fjerde ledd, § 6, § 10 annet ledd, § 11, § 12, § 13 første ledd nr. 2 og 3, § 13 første ledd nr. 7, § 14 nytt tredje ledd, XII, XIV § 12-11, XV § 1-2, § 4-4, § 6-2 og § 8-9 og del XVII med unntak av § 5-13, § 9-1, § 9-2, § 9-9, § 9-10 og § 13-1, trer i kraft 1. juli 2012.

Loven del II, III, IV, VI § 2-2, § 2a-3, § 3-3, § 4b-2 og § 4c-3, VII § 4, IX, X § 4-1 og § 5-2, XIII, XIV § 2-1, XV § 2-9, § 4-2 og § 4-3, XVI, XVII § 9-9, § 9-10 og § 13-1 og XVIII trer i kraft samtidig med lov 28. mai 2010 nr. 16 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten.

Loven del XVII § 9-1 og § 9-2 trer i kraft 1. januar 2013.


Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i skatteloven.
Lovvedtak 82 (2011-2012). Lov nr. 36.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i tolloven.
Lovvedtak 83 (2011-2012). Lov nr. 37.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringar i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltningen.
Lovvedtak 86 (2011-2012). Lov nr. 38.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringar i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd.
Lovvedtak 87 (2011-2012). Lov nr. 39.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av inntekt og formue.
Lovvedtak 88 (2011-2012). Lov nr. 40.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringar i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav.
Lovvedtak 89 (2011-2012). Lov nr. 41.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringar i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel.
Lovvedtak 90 (2011-2012). Lov nr. 42.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold mm. (a-opplysningsloven).
Lovvedtak 91 (2011-2012). Lov nr. 43.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringar i lov 6. juni 1975
nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane.
Lovvedtak 85 (2011-2012). Lov nr. 44.

Fiskeri- og kystdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i havne- og farvannsloven.
Lovvedtak 77 (2011-2012). Lov nr. 45.

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om endringer i helseregisterloven mv. (opprettelse av nasjonal kjernejournal m.m.)
Lovvedtak 71 (2011-2012). Lov nr. 46.

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om endringar i helseregisterlova mv. (etablering av Norsk helsearkiv m.m.)
Lovvedtak 72 (2011-2012). Lov nr. 47.
Loven trer i kraft straks.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i psykisk helsevernloven (regionale sikkerhetsavdelinger og enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå m.m.)
Lovvedtak 73 (2011-2012). Lov nr. 48.
Loven trer i kraft 1. juli 2012.
(Pressemeldinger)

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringar i straffelova 1902 mv. (straffebod mot kjernefysisk terrorisme)
Lovvedtak 81 (2011-2012). Lov nr. 49.

Sanksjon av Stortingets vedtak 11. juni 2012 til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland mv.).
Lovvedtak 63 (2011-2012). Lov nr. 50.
Delt ikraftsetting av Stortingets vedtak 11. juni 2012 til lov om endringer i utlendingsloven m.m. (delegering av avslagskompetanse i visumsaker til andre Schengenland m.v.)
Loven trer i kraft 1. juli 2012 med unntak av del I § 28 første ledd bokstav a, som trer i kraft 1. september 2012.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)
Lovvedtak 75 (2011-2012). Lov nr. 51.
Loven gjelder fra 23. juni 2012.
(Pressemelding)

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i utleveringsloven m.m.
Lovvedtak 80 (2011-2012). Lov nr. 52.
Avtale 19. desember 2003 mellom Den europeiske union og Republikken Island og Kongeriket Norge om anvendelsen av visse bestemmelser i konvensjonen av
29. mai 2000 om gjensidig hjelp i straffesaker mellom Den europeiske unions medlemsstater og i protokoll av 2001 til denne konvensjon ratifiseres med nevnte forbehold og erklæringer.
Annen tilleggsprotokoll 8. november 2001 til Den europeiske konvensjon om gjensidig hjelp i straffesaker ratifiseres med nevnte forbehold og erklæringer.

Ikraftsetting av lov 20. januar 2012 nr. 5 om endringer i utlendingsloven m.m. (høring av barn mv.). Lovens del I, endring i utlendingsloven § 30, trer i kraft
1. september 2012.

Ikraftsetting av lov 17. desember 2010 nr. 87 om endringar i politilova m.m. Lovens romertall I, endring i politiloven § 14 nytt tredje ledd, trer i kraft 1. juli 2012.

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 24-1 første ledd andre setning bokstav a og § 24-2 trer i kraft 1. januar 2013.

Ikraftsetting av lov 8. mai 2009 nr. 27 om endringer i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) (byggesaksdelen) § 23-7 første ledd andre punktum utsettes.

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.).
Lovvedtak 64 (2011-2012). Lov nr. 53.
Delt ikrafttredelse av lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.).
Lov om endringar i opplæringslova og privatskolelova (undervisningskompetanse m.m.) trer i kraft 1. august 2012 med unntak av endringene i
-          Romertall I §§ 2-12, 5-5, 10-1, 10-2, 10-6 og 10-6a og romertall II §§ 3-6 og 4-2 som trer i kraft 1. januar 2014, og
-          Romertall II §§ 2-1 og 2-2 som trer i kraft 1. juli 2012.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager).
Lovvedtak 74 (2011-2012). Lov nr. 54.
Loven trer i kraft 1. januar 2013.

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. mai 2012 til lov om endring i universitet- og høyskoleloven (rapportering til database for vitenskaplig publisering).
Lovvedtak 56 (2011-2012). Lov nr. 55.
Loven trer i kraft straks.

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om endringer i naturmangfoldloven og friluftsloven.
Lovvedtak 68 (2011-2012). Lov nr. 56.
Loven trer i kraft 1. juli 2012.

Delt ikraftsetting av kapittel IV i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold.
§§ 28, 30, 31 og 32 trer i kraft fra 1. juli 2012.

Delt ikraftsetting av lov 17. september 2010 nr. 57 om endringer i naturmangfoldloven, viltloven mv. (nødverge, bruk av åte).
Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 17 a trer i kraft fra 1. juli 2012.
(Se pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om Eksportkreditt Norge AS (eksportkredittloven).
Lovvedtak 67 (2011-2012). Lov nr. 57.
Loven trer i kraft fra 1. juli 2012.
(Se pkt. 3 Forskrifter)

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2012 til lov om Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettar (patentstyrelova).
Lovvedtak 66 (2011-2012). Lov nr. 58.

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortinget sitt vedtak av 11. juni 2012 til lov om endringar i veglova og vegtrafikkloven.
Lovvedtak 61 (2011-2012). Lov nr. 59.

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 2012 til lov om endringer i lov om tilbud av grunnleggende banktjenester gjennom Posten Norge AS’ ekspedisjonsnett.
Lovvedtak 78 (2011-2012). Lov nr. 60.
Loven trer i kraft 1. juli 2012. 

3. Forskrifter

Arbeidsdepartementet

Fastsetting av forskrift om inkorporasjon av trygdeforordningene i EØS-avtalen.

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser 15. november 2002 nr. 1288.

Fastsetting av forskrift om unntak fra konkurranseloven for samarbeid mv. mellom visse grupper privatpraktiserende leger, psykologer og fysioterapeuter.

Forsvarsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring av forskrift 29. juni 2001 nr. 723 om sikkerhetsadministrasjon.

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldesystemet for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer (MSIS- og Tuberkuloseregisterforskriften).

Justis- og beredskapsdepartementet

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 15. juni 2001 nr. 634 om forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker.

Miljøverndepartementet

Fastsetting av forskrift om bruk av vannscooter og lignende.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsetting forskrift om endring i offentlegforskrifta.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser).

 

 4. Delegasjon av myndighet

Miljøverndepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold § 17 a første ledd og tredje ledd til Direktoratet for naturforvaltning.
(Se pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5. Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til AS Vinmonopolets styre og bedriftsforsamling for perioden 1. juli 2012 til 30. juni 2014:

Medlemmer til styret:

 1. Fylkesmann Hill-Marta Solberg, Sortland, leder
 2. Adm. direktør Margrethe Sunde, Oslo, nestleder
 3. Professor Inge Lønning, Oslo
 4. Adm. direktør Marit Warncke, Bergen
 5. Ordfører Bjørn Arild Gram, Steinkjer
 6. Administrasjonssjef Gunvald Ludvigsen, Nordfjordeid

Varamedlemmer til styret:

 1. Tvisteløser Sverre Bugge, Lørenskog
 2. Adm. Direktør Tove E. H. Nyhus, Nes
 3. Avdelingssjef Arvid Libak, Bærum
 4. Fylkeslege Elisabeth L. Markhus, Moss

 

Medlemmer med personlige varamedlemmer til bedriftsforsamlingen:

 1. Tidligere stortingsrepresentant Leif Helge Kongshaug, Averøy
  Politisk rådgiver Geir Olsen, Oslo
 2. HR-/Adm. coordinator Perny-Ann Nilsen, Hareid
  Autorisert regnskapsfører Lars Gjedebo, Trondheim
 3. Pasient- og brukerombud Rune Skjælaaen, Bergen
  Politisk rådgiver Maren Lunde, Rakkestad
 4. Pensjonist Signe Øye, Hobøl
  Advokat Ragni Løkholm Ramberg, Tromsø
 5. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros
  Daglig leder Svein Håvar Korshavn, Gjøvik
 6. Daglig leder Odd Anders With, Trondheim
  Kommunalsjef Åse Irene Wrålsen, Vestvågøy
 7. Lærer Gjertrud Kjellesvik, Haugesund
  Lærer Magne Aardal, Jølster
 8. Kommunelege Ole Johan Bakke, Våler
  Rådmann Torstein Leiro, Lillestrøm
 9. Generalsekretær Anne-Karin Nygård, Oslo
  Rektor Jan Olav Olsen, Gjerstad
 10. Forsker Kjetil Frøyland, Oslo
  Fylkesnemndsleder Tone Wilberg, Asker
 11. Rådmann Ole John Østenstad, Førde
  Forskningssjef Arvid Skutle, Bergen
 12. Assisterende rådmann Gunn Inger Løvseth, Melhus
  Pensjonist Tellef Harstveit, Åmli
 13. Avdelingsleder Anne Grethe Fremgaard, Jevnaker
  Advokat Karin Fløistad, Oslo
 14. Seniorkonsulent Lina Homme, Røros
  Forsker Guro Ødegård, Oslo
  (Pressemelding)

 Justis- og beredskapsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes og gjenoppnevnes til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker:

For perioden 1. september 2012 til og med 31. august 2015 gjenoppnevnes:

Nestleder/medlem: Advokat Gunnar K. Hagen, Lillehammer
Medlem: Direktør Bjørn Rishovd Rund, Oslo
Varamedlem: Advokat Benedict de Vibe, Bærum

Som varamedlem for perioden 1. september 2012 til og med 31. august 2015 oppnevnes:

Kriminolog Ambreen Pervez, Oslo

6. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra Sunniva Tofte over Justis- og beredskapsdepartementets vedtak av
24. april 2012 om å nekte fullt innsyn i dokument 22 i sak 201011376 tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Ingrid Rønnaug Ofstad utnevnes til ambassadør i Luanda, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør i Pretoria, Kari Maren Bjørnsgaard, utnevnes tillike til ambassadør i Windhoek, Namibia.

Ambassadør Siri Ellen Sletner utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ministerråd Aslak Brun utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Aud Lise Norheim utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Kjersti Rødsmoen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Hege Hagen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sidsel Bleken utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Hanne Meldgaard utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Sissel Gudrun Idland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Siv Cathrine Moe utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Gerd Pettersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Jon Erik Strømø utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeidsdepartementet

Avdelingsdirektør Else Staven utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Fagdirektør Arild Eikeland utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Nina Borgen Bakkevoll utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Runar Gjerald frabeordres som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2012.
Oberst Gjermund Eide beordres som overadjutant fra Hæren hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2012, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Major Aina Renate Knudsen frabeordres som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen fra 31. august 2012.
Major Kristian Buvarp beordres som adjutant fra Luftforsvaret hos Hans Majestet Kongen med virkning fra 1. september 2012, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Kapteinløytnant Anders Paulsen Lybeck frabeordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen fra 31. august 2012.
Kapteinløytnant Joakim Traavik Opsahl-Sværen beordres som adjutant fra Sjøforsvaret hos Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen med virkning fra 1. september 2012, for en periode på tre år.
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

 Åremålsbeskikkelse av assisterende direktør Camilla Stoltenberg som direktør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt for seks år fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av assisterende direktør Frode Forfang som direktør for Utlendingsdirektoratet i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Åremålsutnevning av ekspedisjonssjef Hans Sverre Sjøvold til politimester i Oslo i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Beskikkelse av avdelingsdirektør Jon Arne Jensen, seniorrådgiver Trine Grythe, seniorrådgiver Harald Karlsnes og nemndleder Anne Bruland som nemndledere i Utlendingsnemnda fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Konstituert sorenskriver Tom Landt Urdahl utnevnes til sorenskriver ved Nord-Østerdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Lisa Elin Bech utnevnes til sorenskriver ved Namdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Senioradvokat Ivar Kåre Iversen utnevnes til sorenskriver ved Alstadhaug tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert sorenskriver Frank Kjetil Olsen utnevnes til sorenskriver ved Senja tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Berit Marianne Sangolt utnevnes til tingrettsdommer ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Pensjonert tingrettsdommer Astrid Lærdal Frøseth konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Gulating lagmannsrett i to år med tiltredelse fra 16. august 2012 til og med 15. august 2014.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Richard Beck Pedersen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. juli 2013.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Kristin Natasja Røhne som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. mai 2013.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Guro Hansson Bull som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. mai 2013.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Peter Andre Johansen som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. mars 2013.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Anne Evenrud som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 28. februar 2013.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Sturla Henriksbø som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2012.

Forlenget konstitusjon av politiadvokat Leif Morten Eide som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 31. desember 2012.

Nærings- og handelsdepartementet

 Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Morten Smelror som administrerende direktør ved Norges geologiske undersøkelse for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 60/2012 av 30. mars 2012 om innlemmelse i EØS-avtalen av kommisjonsdirektiv 2011/15/EU av 23. februar 2011 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet kan bli bindende for Norge

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 764/2008 om prosedyre for varer fra EØS, forordning (EF)765/2008 om akkreditering og markedstilsyn, og beslutning nr. 768/2008/EF om felles rammeverk (varepakken).

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 911/2010 av 22. september 2010 om den innledende driftsfasen av det europeiske jordobservasjonsprogrammet (GMES).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/29/EF av 23. april 2009 om endring av direktiv 2003/87/EF for å forbedre og utvide ordningen for handel med utslippskvoter for klimagasser i Fellesskapet (revidert kvotedirektiv).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/104/EF av 19. november 2008 om vikararbeid (vikarbyrådirektivet).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Anniken Huitfeldts ektefelle Olav Flem ved reise til De olympiske leker i London 4.-19. august 2012.

Forsvarsdepartementet

Instruks om Forsvarets bistand til politiet 2012.

Regulering av godtgjering til soldatar per 1. juli 2012.

Olje- og energidepartementet

Tillatelse til HelgelandsKraft AS til regulering av Leiråvatnet og bygging av Leiråa kraftverk i Brønnøy kommune i Nordland.
(Pressemelding)

Tillatelse til HelgelandsKraft AS til bygging av Tosdalen kraftverk i Brønnøy kommune i Nordland.
(Pressemelding)

Statkraft Energi AS - Permanent manøvreringsreglement for Suldalslågen i Suldal kommune i Rogaland.