Offisielt frå statsrådet

Offisielt fra statsråd 29. november 2013

Bente Nyland fortsetter som oljedirektør. Hun er i statsråd i dag åremålsbeskikket til direktør for Oljedirektoratet for en periode på seks år.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. november 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, EØS- og EU-saker
Prop. 25 S (2013-2014)
Samtykke til godtakelse av endring av avtale av 19. januar 2001 mellom Norge og Island og EF om kriterier og mekanismer for å avgjøre hvilken stat som er ansvarlig for behandlingen av en asylsøknad som fremlegges i Norge, Island eller en medlemsstat, ved innlemmelse av Dublin III-forordningen og Eurodac-forordningen av 26. juni 2013

Arbeidsdepartementet
Meld. St. 6 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop. 193 L (2012-2013)
Lov om arbeidsskadeforsikring

Meld. St. 8 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop. 200 L (2012-2013)
Lov om stans i utbetalinga av offentlege ytingar og barnebidrag når ein av foreldra har bortført eit barn til utlandet

Meld. St. 9 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Meld. St. 46 (2012-2013)
Flere i arbeid

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Meld St. 15 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Meld. St. 44 (2012-2013)
Likestilling kommer ikke av seg selv

Meld. St. 16 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop 184 L (2012-2013)
Endringer i folketrygdloven
(forenklinger i foreldrepengeordningen)

Meld. St. 17 (2013-1014)
Tilbaketrekning av Prop. 195 L (2012-2013)
Endringer i tinglysingsloven mv.
(registrering av gjeld)

Finansdepartementet
Prop. 29 S (2013-2014)
Ny saldering av statsbudsjettet 2013
(Pressemelding)

Prop. 27 S (2013-2014)
Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Niue om opplysningar i skattesaker underskriven i Oslo 9. september og i Alofi 19. september 2013

Fiskeri- og kystdepartementet
Prop. 28 L (2013-2014)
Endringar i havressurslova (avgift til fiskeriforsking og overvaking)

Meld. St. 12 (2013-2014)
Gjennomføring av råfisklova og fiskeeksportlova i 2011 og 2012 

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 11 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop. 196 L (2012-2013)
Endringer i spesialisthelsetjenesteloven
(Avvikling av godkjenningsordningen for sykehus)

Justis- og beredskapsdepartementet
Prop. 26 L (2013-2014)
Endringer i utlendingsloven
(gjennomføring av Dublin III-forordningen)
(Pressemelding)

Meld. St. 13 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop. 203 S (2012-2013)
Endringer i statsbudsjettet 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet og Utenriksdepartementet (tilleggsbevilgning som følge av økt kvote for overføringsflyktninger)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet
Meld. St. 14 (2013-2014)
Tilbaketrekking av Prop. 194 S (2012-2013)
Utbygging og finansiering av E134 på strekninga Seljord – Åmot i kommunane Seljord, Kviteseid, Tokke og Vinje i Telemark

Meld. St. 18 (2013-2014)
Tilbaketrekning av Prop. 201 S (2012-2013)
Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen – Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og beredskapsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 24. juni 2011 nr. 35 om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (bøtetjeneste som alternativ til fengsel hvis boten ikke betales).
Loven del I og straffegjennomføringsloven § 10 nytt fjerde ledd og ny § 16 a i del II trer i kraft fra 1. januar 2014.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Fastsetting av forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.

4. Styrer, utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppløsning av offentlig utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. oktober 2013 om folkehelse, fysisk aktivitet og mat i barnehage og skole.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ambassadør i Accra, Hege Hertzberg, utnevnes tillike til ambassadør i Freetown, Sierra Leone. 

Justis- og beredskapsdepartementet
Sorenskriver Harald Jølle konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Agder lagmannsrett med tiltredelse fra og med 1. januar 2014 til og med 31. desember 2015.

Miljøverndepartementet
Departementskonstituert avdelingsdirektør Øyvind Dannevig utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndirektør Lindis Nerbø utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Oljedirektør Bente Nyland åremålsbeskikkes som direktør for Oljedirektoratet for 6 år med virkning fra 1. januar 2014.

6. Andre saker

Statsministerens kontor
Statsråd Robert Eriksson oppnevnes som settestatsråd for statsråd Tord Lien ved behandling av saker hvor statsråd Lien på grunn av sitt tidligere arbeidsforhold i TrønderEnergi AS anses inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at han er nær grensen for inhabilitet.

Helse- og omsorgsdepartementet
Oppnevning av fylkeslege Helga Arianson som settedirektør for direktør Jan Fredrik Andresen ved Statens helsetilsyn til å behandle klagesaker fra Vindern DPS som han har vært involvert i.

Nærings- og handelsdepartementet
Finansminister Siv Jensen oppnevnes som ny norsk guvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling (EBRD), og statssekretær Dilek Ayhan oppnevnes som viseguvernør.