Offisielt fra statsråd 4. februar 2022

I statsråd i dag ble det oppnevnt et utvalg som skal utrede forslag til endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 4. februar 2022. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 57 L (2021-2022)
Endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. (administrative reaksjoner, tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd m.m.)
(Nyhetssak)

Prop. 60 LS (2021-2022)
Endringer i genteknologiloven (offentlighet) og samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 2019/1381 mv.

Kultur- og likestillingsdepartementet
Prop. 58 S (2021-2022)
Endringer i statsbudsjettet 2022 under Kultur- og likestillingsdepartementet (midlertidig tilskuddsordning for frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser)
(Nyhetssak)

Samferdselsdepartementet
Prop. 59 S (2021-2022)
Auka kostnadsramme for prosjektet rv. 13 Ryfast og utgreiing for status i tvistesak for prosjektet E39 Eiganestunnelen

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Ikraftsetting av lov 28. januar 2022 nr. 2 om lønnsstøtte (økonomiske tiltak i møte med pandemien). Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet
Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 17. februar 2017 nr. 192 om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

4. Styrer og utvalg

Helse- og omsorgsdepartementet
Det oppnevnes et utvalg som skal utrede forslag til endringer i styringen av sykehusene og helseforetaksmodellen.

Jon Magnussen, professor, Trondheim (leder)
Birgit Abelsen, professor, Alta
Bjørnar Allgot, pensjonist, Oslo
Sissel Viola Alterskjær, sykepleier, Rana
Trude Basso, overlege, Trondheim
Ståle Ørstavik Clementsen, overlege, Oslo
Inger Marit Eira-Åhrén, direktør, Røyrvik
Anne Enger, pensjonist, Moss
Anne Sissel Faugstad, spesialrådgiver, Bergen
Geir Petter Isaksen, pensjonist, Nordre Follo
Janne Johnsen, daglig leder, Stavanger
Kjartan Aarstad Olafsson, fastlege, Kinn
Øystein Evjen Olsen, klinikkdirektør, Lindesnes
Sissel Merete Skoghaug, nestleder forbundsstyre, Hvaler
Kari Sønderland, pensjonist, Oslo
Thor Arne Thorkildsen, ambulansearbeider, Kristiansand
Anne Turid Wikdahl, utviklingsdirektør, Bærum
(Nyhetssak)

5. Klagesaker m.v.

Statsministerens kontor
Klage fra Niklas Didrik Hellum over Statsministerens kontors avgjørelse 24. november 2021 om avslag på innsynsbegjæring 17. november 2021 tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor
Oppnevning av statsråd Odd Roger Enoksen som settestatsråd for statsråd Emilie Enger Mehl ved behandling av saker hvor statsråd Mehl, på grunn av sitt vennskap med Fredrik Eken, som har eiendoms- og næringsinteresser på Svalbard, er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet.
(Nyhetssak)

Utenriksdepartementet
Utnevning av prosjektleder Camilla Sandbakken til underdirektør i Utenriksdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet
Åremålsbeskikkelse av generalsekretær Jens Stoltenberg som sentralbanksjef for en periode på seks år. Han tiltrer fra det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer.

Midlertidig beskikkelse av visesentralbanksjef Ida Wolden Bache som sentralbanksjef fra 1. mars 2022 til det tidspunkt Finansdepartementet bestemmer, dog ikke utover 31. desember 2022.
(Nyhetssak)

7. Andre saker

Nærings- og fiskeridepartementet
Tildeling av medaljen for edel dåd i sølv til Jacob Opheim post mortem for hans innsats under en hendelse ved Sandve havn 7. november 2021.
(Nyhetssak)