Offisielt fra statsråd 6. november 2020

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram et forslag om endringer i havne- og farvannsloven.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 6. november 2020. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 27 L (2020-2021)
Endringer i folketrygdloven og enkelte andre lover (samleproposisjon høsten 2020)

Prop. 32 L (2020-2021)
Lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Den norske legeforening og KS i forbindelse med hovedtariffoppgjøret 2020
(Nyhetssak)

Helse- og omsorgsdepartementet
Prop. 28 L (2020-2021)
Midlertidige endringer i helseberedskapsloven (forlengelse av midlertidige endringer for å avhjelpe negative konsekvenser av utbrudd av covid-19)

Kunnskapsdepartementet
Prop. 33 L (2020-2021)
Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 og lov om endringer i lov om endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og voksenopplæringsloven m.m. (overgangsregler i barnehageloven)

Samferdselsdepartementet
Prop. 29 L (2020-2021)
Endringer i midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19
(Nyhetssak)

Prop. 30 L (2020-2021)
Endringer i havne- og farvannsloven mv. (håndheving av fartsovertredelser mv.)
(Nyhetssak)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 3. mai 2019 nr. 14 om endringer i innskuddspensjonsloven mv. (egen pensjonskonto). Endringsloven del I, endringene i innskuddspensjonsloven § 2-1 annet ledd, § 2-7 annet og tredje ledd, § 2-12 tredje ledd, § 3-3 tredje ledd, § 5-7, § 6-3 første ledd, § 6-4 første ledd og § 9-2 samt innskuddspensjonsloven § 2-7 nytt fjerde og sjette ledd, ny § 3-6 og ny § 3-7, trer i kraft 1. januar 2021.

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 3. november 2020 til lov om forlengelse av midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv.
Lovvedtak 6 (2020-2021) Lov nr. 125
(Nyhetssak)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 23. oktober 2020 til midlertidig lov om unntak fra kommuneloven og IKS-loven (tiltak for å avhjelpe konsekvenser av covid-19).
Lovvedtak 8 (2020-2021) Lov nr. 126

Kunnskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 20. oktober 2020 til lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid (integreringsloven).
Lovvedtak 3 (2020-2021) Lov nr. 127
Loven trer i kraft 1. januar 2021.

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Forskrift om endringer i forskrift 28. juni 1985 nr. 1679 om ordningen av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) fastsettes.

Forskrift om endringer i forskrift 29. juni 2020 nr. 1423 om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen (krav om negativ test for SARS-CoV-2 ved innreise til Norge) fastsettes.
(Nyhetssak)

Forskrift om endringer i forskrift 27. mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet fastsettes.
(Nyhetssak)

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet
Utnevning av ambassadør i Lisboa, Portugal, Tove Bruvik Westberg, tillike til ambassadør i Praia, Republikken Kapp Verde.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet
Inngåelse av avtale om endring av protokoll 9 til avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et overvåkningsorgan og en domstol av 2. mai 1992.