Offisielt frå statsrådet 17. februar 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag om eit nytt Nansen-program for Ukraina og ei eittårig ekstraløyving til utviklingsland som er særleg ramma av krigens ringverknader.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 17. februar 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet

Prop. 44 S (2022-2023)
Endringer i statsbudsjettet 2023 under Utenriksdepartementet og Forsvarsdepartementet (nytt Nansen-program for Ukraina og ettårig ekstrabevilgning til utviklingsland som er særlig rammet av krigens ringvirkninger)

Samferdselsdepartementet

Prop. 43 L (2022-2023)
Endringer i yrkestransportlova (fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere og overtredelsesgebyr)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.). Følgende deler av loven trer i kraft 1. mars 2023:

  • del I (varemerkeloven)
  • del II (patentloven)
  • del III (panteloven)
  • del IV (foretaksloven)
  • del V (designloven)

Sjå punkt 3 Forskrifter

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes overgangsregler til lov 12. juni 2020 nr. 67 om endringer i varemerkeloven og tolloven mv. (gjennomføring av nytt varemerkedirektiv mv.).

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 25. juni 2010 nr. 937 til varemerkeloven.
Sjå punkt 2 Sanksjonar og iverksetjingar

Det fastsetjast forskrift om endring av forskrift 2. juni 1960 nr. 4 i medhold av oreigningslovens § 29.
Sjå punkt 4 Delegasjon av myndigheit

4. Delegasjon av myndigheit

Justis- og beredskapsdepartementet

Oppheving av beslutning om delegering av myndigheit fastsett i kongelege resolusjonar 2. juni 1960 del VI og del VII nr. 4 og 27. juni 1997 nr. 646.

Sjå punkt 3 Forskrifter

5. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsutnevning av politimester Ida Melbo Øystese til politimester i Oslo politidistrikt for en periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Konstitusjon av lagdommer Hedda Remen som dommer i Høyesterett, med tiltredelse fra 6. mars 2023 og med varighet til og med 30. juni 2023.

6. Styrer og utval

Justis- og beredskapsdepartementet

Det oppnevnes et utvalg som skal foreta en helhetlig gjennomgang av problemstillinger knyttet til voldtekt.

Kommuneoverlege Ole Henrik Augestad (leder) (Sandefjord)
Førstestatsadvokat/embetsleder Unni Sandøy (Trondheim)
Professor Carolina Øverlien (Oslo)
Seksjonsleder Ståle Luther (Tromsø)
Professor Ragnhild Helene Hennum (Oslo)

7. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Det fastsettes reviderte vilkår for tillatelser til Skagerak Kraft AS for reguleringen av Uvdalsvassdraget i Nore og Uvdal kommune.

Tildeling av utvinningstillatelser for petroleum på den norske kontinentalsokkel under tildeling i forhåndsdefinerte områder 2022.