Offisielt frå statsrådet 18. november 2011

I statsrådet i dag vart det blant anna fremja ein proposisjon om statleg eksportfinansering. Det vart også lagt fram ei melding om nordområda.

Statsråd vart halde på Oslo slott 18. november 2011. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Prop. 20 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Utanriksdepartementet

Meld. St. 7 (2011-2012)
Nordområdene

Arbeidsdepartementet

Prop. 26 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Arbeidsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Prop. 19 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet 2011 under Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Finansdepartementet

Prop. 33 S (2011-2012)
Fullmakt til å ta opp statslån o.a.
(Pressemelding)

Fiskeri- og kystdepartementet

Prop. 23 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet

Prop. 30 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Prop. 16 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Helse- og omsorgsdepartementet
(Pressemelding)

Prop. 29 L (2011-2012)
Endringar i helsepersonellova om pliktig fråhald m.m.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Prop. 18 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Justis- og politidepartementet
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 21 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet
(Pressemelding)

Kulturdepartementet

Prop. 22 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kulturdepartementet
(Pressemelding)

Kunnskapsdepartementet

Prop. 24 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Prop. 31 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Lanbruks- og matdepartementet

Miljøverndepartementet

Prop. 17 S (2011-2012)
Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 25 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Nærings- og handelsdepartementet

Prop. 34 S (2011-2012)
Eksportfinansiering

Olje- og energidepartementet

Prop. 27 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Olje- og energidepartementet
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Prop. 32 S (2011-2012)
Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet
(Pressemelding)

Prop. 28 S (2011-2012)
Forlenging av bompengeordninga i Nord-Jærenpakka i Rogaland
(Pressemelding)

2.      Sanksjonar og iverksetjingar

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. november 2011 til lov om endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF).
Lovvedtak 3 (2011-2012) Lov nr. 42.
Loven trer i kraft 1. januar 2012.

3.      Styrer, utval

Nærings- og handelsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å revidere sjømannsloven:

Professor dr. juris Hans Jacob Bull, leder, Oslo

Driftssjef Webjørn Barstad, Norges Fiskarlag/Fiskebåtredernes forbund, Ålesund

Administrerende direktør Harald Thomassen, Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening/Hurtigbåtredernes Rederiforbund, Oslo

Advokat Viggo Bondi, Norges Rederiforbund, Bærum

Generalsekretær Hilde Gunn Avløyp, Det norske maskinistforbund, Oslo

Forbundsleder Jaqueline Smith, Norsk Sjømannsforbund, Oslo

Fagdirektør Gundla Kvam, Bærum

Seniorrådgiver Terje Hernes Pettersen, Oslo

Seniorrådgiver Unn Lem, Haugesund

Advokat Birger Mordt, Norsk Sjøoffisersforbund, Fredrikstad

Advokat Roald M. Engeness, Trondheim

Førsteamanuensis Irene Vanja Dahl, Tromsø

Vararepresentanter:

Avdelingsleder Beate Nørvåg, Norges Fiskarlag/Fiskebåtredernes forbund, Ålesund

Administrerende direktør Siri Hatland, Rederienes Landsforening/Fraktefartøyenes Rederiforening/Hurtigbåtredernes Rederiforbund, Bergen

Advokat Mari Kimsås, Norges Rederiforbund, Oslo

Fagsjef Odd Rune Malterud, Det norske maskinistforbund, Strand

Advokat Sigmund Zwilgmeyer Berg, Norsk Sjømannsforbund, Fredrikstad

Direktør Hans Sande, Norsk Sjøoffisersforbund, Sandefjord

Seniorrådgiver Erik Engløkk, Haugesund

Avdelingsdirektør Rune Ytre-Arna, Oppegård

Seniorrådgiver Camilla Rise, Drøbak      

4.      Utnemningar m.m.

Statsministerens kontor

Ambassadør Torgeir Larsen utnevnes til statssekretær for utenriksminister Jonas Gahr Støre.
(Pressemelding)

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør i Roma, Bjørn Trygve Grydeland utnevnes tillike til ambassadør i San Marino.

Arbeidsdepartementet

Konstituert leder i Arbeidsretten Jakob Wahl utnevnes til Arbeidsrettens leder med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Frode Tarjei Selman, seniorrådgiver Maria Tagmatarchi Storeng og rådgiver Stig Økland konstitueres som underdirektører i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Utredningsleder Geir Helgeland utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Anja Skiple Ibrekk utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Undertegning av avtale om opprettelse av sekretariatet for Den nordlige dimensjons partnerskap for helse og livskvalitet (NDPHS).

Finansdepartementet

Ikraftsettelse av en skatteavtale mellom Norge og India, undertegnet i New Delhi
2. februar 2011.

Underskriving av ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Den Orientalske Republikken Uruguay om opplysningar i skattesaker.