Offisielt frå statsrådet 19. april 2024 (kl. 11.00)

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i utlendingsloven.

Statsråd vart halde på Statsministerens kontor 19. april 2024. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Prop. 95 L (2023-2024)
Endringar i karantenelova (informasjonsplikt, godtgjering og reaksjonar m.m.)

Relatert: 

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 94 L (2023-2024)
Endringer i utlendingsloven
(forlengelse av antall år det kan gis kollektiv beskyttelse)

Relatert:

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. april 2024 til lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Parat og NHO Luftfart/CHC Helikopter Service AS vedrørende opprettelse av tariffavtale for piloter i CHC Helikopter Service AS.

Lovvedtak 53 (2023-2024) Lov nr. 18

Grunnlag for saka:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. april 2024 til lov om endringer i utlendingsloven (utvisning på grunn av omgåelsesekteskap).

Lovvedtak 55 (2023-2024) Lov nr. 19

Loven trer i kraft 15. september 2024.

Grunnlag for saka:

Samferdselsdepartementet

Delt ikraftsetting av lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven). Loven § 35, § 36 og § 41 første ledd nummer 1 trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Forsvarsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 4. oktober 2013 nr. 1185 om forsvars- og sikkerhetsanskaffelser.

4. Utnemningar m.m.

Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet

Åremålsutnevning av nåværende statsforvalter Tom Cato Karlsen til statsforvalter i Nordland for en ny periode på seks år. Han tiltrer 1. januar 2025.

Relatert: 

Statsministerens kontor

Statssekretær Anne Marit Bjørnflaten gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet. Endringen skjer med virkning fra 19. april 2024 kl. 12.00.

Relatert:

5. Klagesaker m.m.

Klima- og miljødepartementet

Klage fra fauna.no over Klima- og miljødepartementets avgjørelse 9. januar 2024 om avslag på krav om innsyn tas ikke til følge.

6. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2017/2402 av 12. desember 2017 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og en særskilt ramme for enkel, gjennomsiktig og standardisert verdipapirisering.
  • Forordning (EU) 2021/557 av 31. mars 2021 om endring av forordning (EU) 2017/2402 om fastsettelse av en generell ramme for verdipapirisering og en særskilt ramme for enkel, gjennomsiktig og standardisert verdipapirirsering for å bidra til gjenoppbyggingen etter covid-19-krisen.
  1. Godtakelse av forordning (EU) 2021/1148 om opprettelse av ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk som del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning (videreutvikling av Schengen-regelverket),

  2. Inngåelse av avtale mellom Norge og EU om tilleggsregler for ordningen for økonomisk støtte til grenseforvaltning og visumpolitikk, som del av Fondet for helhetlig grenseforvaltning, for perioden 2021-2027.

Finansdepartementet

Undertegning av en protokoll til endring av overenskomst mellom Norge og Qatar til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt, undertegnet i Oslo 29. juni 2009.

Justis- og beredskapsdepartementet

Noreg underrettar EU om godtaking av forordning (EU) 2021/1423 om systematisk elektronisk utveksling av opplysingar om avslag på søknad om erverv eller innehav av enkelte typar skytevåpen.