Forsida

Offisielt frå statsrådet 2. desember 2022

I statsrådet i dag vart det lagt fram eit forslag om endringar i politiloven og politiregisterloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 2. desember 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Finansdepartementet

Prop. 33 S (2022–2023)
Ny saldering av statsbudsjettet 2022
(Nyheitssak)

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 31 L (2022-2023)
Endringer i politiloven og politiregisterloven
(PSTs etterretningsoppdrag og bruk av åpent tilgjengelig informasjon)
(Nyheitssak)

Nærings- og fiskeridepartementet

Prop. 32 L (2022-2023)
Endringar i havressurslova m.m.
(administrativ inndraging og tilgang til opplysningar i Folkeregisteret)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Ikraftsetting av lov 3. juni 2022 nr. 33 om endringer i inkassoloven og finanstilsynsloven (klagebehandlingen av Finanstilsynets vedtak etter inkassoloven).
Loven trer i kraft 1. januar 2023.

Kommunal- og distriktsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 22. november 2022 til lov om endringar i plan- og bygningsloven (reglar om handtering av overvatn i byggjesaker mv.).
Loven trer i kraft 1. januar 2024.
Lovvedtak 3 (2022-2023) Lov nr. 87

3. Klagesaker m.m.

Klima- og miljødepartementet

Klage fra Olav Åsen Haugsgjerd over Klima- og miljødepartementets avgjørelse 11. august 2022 om avslag på krav om innsyn 11. august 2022 tas ikke til følge.

4. Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet

Utnevning av ambassadør i Bogota, Republikken Colombia, Nils Martin Gunneng, tillike til ambassadør i Quito, Republikken Ecuador.

Samferdselsdepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Tone Kristin Aursland til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

  1. Statssekretærene Tale Benedikte Jordbakke og Siri Storstein Hytten gis avskjed i nåde som statssekretærer for statsminister Jonas Gahr Støre.
  2. Statssekretær Halvard Hølleland gis avskjed i nåde som statssekretær for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet og utnevnes til statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.
  3. Rådgiver Kristoffer Thoner utnevnes til statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre.
  4. Kjetil Vevles konstitusjon som statssekretær for statsråd Trygve Magnus Slagsvold Vedum i Finansdepartementet opphører. Kjetil Vevle utnevnes til statssekretær for statsråd Tonje Brenna i Kunnskapsdepartementet.
  5. Sekretariatsnestleder Synnøve Mjeldheim Skaar konstitueres som statssekretær for statsminister Jonas Gahr Støre til og med 30. juni 2023.
  6. Endringene ovenfor skjer med virkning fra 2. desember 2022 kl. 12.00.

(Nyheitssak)

5. Andre saker

Utanriksdepartementet

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i EØS-komiteens beslutning 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2018/1724 som gjelder etablering av en felles digital portal for informasjon, prosedyrer, assistanse og problemløsningstjenester og endring av forordning (EU) 1024/2012.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i EØS-komiteens beslutning 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Direktiv (EU) 2018/1808 om endring av direktiv 2010/13/EU om samordning av visse bestemmelser om tilbud av audiovisuelle medietjenester, fastsatt ved lov eller forskrift i medlemsstatene (direktivet om audiovisuelle medietjenester), i lys av endrede markedsforhold.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, og i samsvar med vedlegg til resolusjonen, i EØS-komiteens beslutning 9. desember 2022 om innlemmelse i EØS-avtalen av:

  • Forordning (EU) 2021/2259 om endring av forordning (EU) 1286/2014 med hensyn til forlengelse av overgangsordning for forvaltningsselskaper, investeringsselskaper og personer som gir råd om eller selger andeler i innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er) og innretninger som ikke er UCITS-er.
  • Direktiv (EU) 2021/2261 om endring av direktiv 2009/65/EF med hensyn til bruk av nøkkelinformasjonsdokumenter av forvaltningsselskaper for innretninger for kollektiv investering i omsettelige verdipapirer (UCITS-er).

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes overgangsregler til lov 17. juni 2022 nr. 57 om erstatning fra staten til voldsutsatte (voldserstatningsloven).
(Nyheitssak)

Statsministerens kontor

Forvaltningsansvaret for lov 29. april 2005 nr. 20 om innkreving av underholdsbidrag mv. (bidragsinnkrevingsloven) §§ 2, 3, 5, 6, 8 og 26–29 overføres fra Finansdepartementet til Barne- og familiedepartementet.

Endringene skjer med virkning fra 1. januar 2023.