Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt frå statsrådet 23. mai 2008

Regjeringa la i statsråd i dag fram St.meld. nr. 23 (2007-2008) om språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og vaksne. Ein proposisjon om lovendringar som byggjer på at vasskraftressursane i landet skal vere i folkets eige og forvaltast til det felles beste vart også lagt fram.

Statsråd vart halde på Oslo slott fredag 23. mai 2008. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1.      Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 60 (2007-2008)
Om samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Canada og en bilateral landbruksavtale mellom Norge og Canada, begge av 26. januar 2008

St.prp. nr. 61 (2007-2008)
Om samtykke til at Norge deltar i den 11. påfyllingen av Det afrikanske utviklingsfondet (AfDF-XI)

St.meld. nr. 24 (2007-2008)
Om samarbeidet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i 2007

St.meld. nr. 25 (2007-2008)
Om samarbeidet i NATO i 2007

St.meld. nr. 26 (2007-2008)
Om Norges deltakelse i Europarådet i 2007

Kunnskapsdepartementet

St.meld. nr. 23 (2007-2008)
Språk bygger broer
Språkstimulering og språkopplæring for barn, unge og voksne
(Pressemelding)

Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 63 (2007-2008)
Om reindriftsavtalen 2008/2009 og om endringer i statsbudsjettet for 2008 m.m.
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 62 (2007-2008)
Eierskapssaker vedrørende Eksportfinans ASA mv.

Olje- og energidepartementet

Ot.prp. nr. 61 (2007-2008)
Om lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. (industrikonsesjonsloven) og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven)

2.      Forskrifter

Barne- og likestillingsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om anvendelse av familievernkontorloven på Svalbard.

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler om klinisk veterinærvakt vert fastsett. 
(Pressemelding)

Kultur- og kyrkjedepartementet

Fastsettelse av midlertidig forskrift om kompensasjon for bortfall av inntekter fra gevinstautomater i 2008.

3.      Utnemningar m.m.

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ambassadør Eirik Glenne utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Dag Nissen utnevnes til ambassadør i Antananarivo, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Eivind S. Homme utnevnes til ambassadør i Jakarta, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Guro Katharina Helwig Vikør utnevnes til ambassadør i Ljubljana, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Seniorrådgiverne Vegard Spiten, Ole Todal Jenssen og Vibeke Skou utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Marianne Røgeberg utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.      Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet for helse (2008-2013)

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-programmet om narkotikaforebygging og -informasjon (2007-2013)

Inngåelse av avtale mellom Norge og Albania om lettelser i utstedelsen av visa.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Albania om tilbaketaking av personer.

Godkjennelse av protokoll av 21. mai 2003 om registre over utslipp og transport av forurensende stoffer til Århuskonvensjonen av 25. juni 1998.

Kunnskapsdepartementet, forskingssaker

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Handelshøyskolen BI med virkning fra 1. juni 2008 status som vitenskapelig høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.
(Pressemelding)

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Misjonshøgskolen med virkning fra 1. juni 2008 status som vitenskapelig høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.
(Pressemelding)

Med hjemmel i § 1-2 annet ledd i lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler får Norges Informasjonsteknologiske Høgskole med virkning fra 1. juni 2008 status som høyskole med fullmakter etter loven § 3-3 annet ledd.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Godkjenning av plan for utbygging og drift av gassfeltet Yttergryta.
(Pressemelding)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen