Offisielt frå statsrådet 25. mars 2022

I statsrådet i dag vart det mellom anna lagt fram forslag om endringar i arveloven.

Statsråd vart halde på Det kongelege slott 25. mars 2022. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Kommunal- og distriktsdepartementet
Prop. 69 L (2021-2022)
Endringer i arveloven (digitalt skifte av dødsbo)
(Nyheitssak)

2. Sanksjonar og iverksetjingar

Barne- og familiedepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 8. mars 2022 til lov om endringer i barnevernloven mv. (tverrfaglig helsekartlegging).
Lovvedtak 41 (2021-2022) Lov nr. 13
Delt ikraftsetting av loven. Følgende trer i kraft 25. mars 2022:

  • Endringsloven del III (lov 18. juni 2021 nr. 97 om barnevern (barnevernsloven) med unntak av ny § 2-6.

Følgende trer i kraft 1. juni 2022:

  • Endringsloven del I (lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenesten) med unntak av ny § 4-3 a.
  • Endringsloven del II (lov 12. februar 2010 nr. 4 om pensjonsordning for oppdragstaker i statlige beredskaps- eller familiehjem).

Helse- og omsorgsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. mars 2022 til lov om endringer i helsepersonelloven (autorisasjon av naprapater, osteopater og paramedisinere).   
Lovvedtak 47 (2021-2022) Lov nr. 14
Delt ikraftsetting av loven. Følgende trer i kraft 1. mai 2022:

  • Endringsloven del I, endringene i helsepersonelloven § 48 første ledd nr. 1 til 33, med unntak av § 48 første ledd nr. 15
  • Endringsloven del II

Justis- og beredskapsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 17. mars 2022 til lov om endringer i utlendingsloven (partsbegrepet mv. i utlendingssaker).
Lovvedtak 49 (2021-2022) Lov nr. 15
(Nyheitssak)

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. mars 2022 til lov om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra utdanningsinstitusjoner mv.).
Lovvedtak 48 (2021-2022) Lov nr. 16
(Nyheitssak)

Landbruks- og matdepartementet
Ikraftsetting av lov 18. juni 2021 nr. 135 om endringer i lov om forbud mot hold av pelsdyr (kompensasjonsordning). Loven trer i kraft straks.
(Nyheitssak)

3. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet
Utnevning av seniorrådgiver Inger-Johanne Weidel til underdirektør i Forsvarsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Utnevning av oberst Jarle Bugge Nergård til brigader i Luftforsvaret og beordring i stilling som sjef Luftkapasiteter i Forsvarsmateriell. Han tiltrer fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Utnevning av assisterende avdelingsleder Ellen-Sofie Terland til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

Utnevning av lovrådgiver Gunhild Sletmoen til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Finansdepartementet
Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 165/2019 av 14. juni 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2015/2366 om betalingstjenester i det indre marked og delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/2055 om samarbeid og utveksling av informasjon mellom myndigheter, kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 383/2021 av 10. desember 2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2019/878, kan bli bindende for Norge.

Justis- og beredskapsdepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2022 under kapittel 440, post 25, kapittel 490, post 21, kapittel 490, post 60, kapittel 490, post 70, kan samlet overskrides med inntil 5 000 mill. kroner.

Olje- og energidepartementet
I medhold av vannfallrettighetsloven § 24 gis Svelgen Kraft AS konsesjon for erverv av 100% av aksjene i Svelgen Kraft Holding AS på uendrede vilkår.