Offisielt frå statsrådet 5. mai 2023

I statsrådet i dag vart det lagt fram forslag til ei lov om digital sikkerheit.

Statsråd vart halde på Det kongelege slottet 5. mai 2023. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Justis- og beredskapsdepartementet

Prop. 109 LS (2022-2023)
Lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 21/2023 og 22/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/1148 og forordningene (EU) 2018/151 og (EU) 2019/881.

Relatert:

2. Utnemningar m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

Åremålsbeskikkelse av sjef for Politihøgskolen Nina Skarpenes for en ny periode på seks år. Hun tiltrer fra det tidspunkt Politidirektoratet bestemmer.

Utnevning av lovrådgiver Anne Sofie Hippe til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet. Hun tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Utnevning av seniorrådgiver Johan Fredrik Netland til underdirektør i Olje- og energidepartementet. Han tiltrer fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Statsministerens kontor

Forlengelse av konstituering av Odd Steinar Åfar Viseth som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet fra og med 8. mai 2023 og ut den perioden statssekretær Anne Marit Bjørnflaten er fraværende.

Relatert:

3. Andre saker

Utanriksdepartementet

Ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 19. mai 2015 til Europarådets konvensjon om forebygging av terrorisme.

Kulturdepartementet

Andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2022 til idrettsformål, 3 434 796 000 kroner, fordeles i 2023.

Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål samt fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til idrettsformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.

Andelen av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2022 til kulturformål, 966 036 000 kroner, fordeles i 2023. Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til disponering av 9 596 000 kroner til senere fordeling.

Kultur- og likestillingsdepartementet gis innenfor rammen av spilleoverskuddet til kulturformål fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til kulturformål og til å omfordele ikke utbetalte midler fra tidligere år.

Stiftelsen Dam tildeles 243 085 397 kroner, resten av overskuddet i Norsk Tipping AS i 2022 til helse- og rehabiliteringsformål i 2023.

Kultur- og likestillingsdepartementet gis fullmakt til å disponere opptjente renter av innestående midler til helse- og rehabiliteringsformål.

Relatert:

Olje- og energidepartementet

Tildeling av letetillatelser i henhold til forskrift 5. desember 2014 nr. 1517 om utnyttelse av undersjøiske reservoarer på kontinentalsokkelen til lagring av CO2 og om transport av CO2 på kontinentalsokkelen § 3-1.