Prop. 109 LS (2022–2023)

Lov om digital sikkerhet (digitalsikkerhetsloven) og samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutninger nr. 21/2023 og 22/2023 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) 2016/1148 og forordningene (EU) 2018/151 og (EU) 2019/881

Proposisjonen foreslår en lov om digital sikkerhet og ber Stortinget om samtykke til godkjenning av to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av NIS1-direktivet, tilhørende gjennomføringsforordning og cybersikkerhetsforordningen. Loven skal forplikte virksomheter som har en særlig viktig rolle for å opprettholde kritisk samfunnsmessig og økonomisk aktivitet, til å overholde digitale sikkerhetskrav og varsle om alvorlige digitale hendelser. Loven stiller overordnede krav til sikkerhet og varsling, og virkeområdet er kun angitt i form av hvilke sektorer den gjelder i. Dette forutsetter et underliggende regelverk med tydeligere avgrensinger og konkretiseringer. Loven inneholder derfor en vid adgang til å fastsette nærmere bestemmelser i forskrift. Loven etablerer rammeverk for tilsyn med virksomhetene og åpner for ileggelse av pålegg og eventuelt overtredelsesgebyr ved manglende oppfyllelse av pliktene. Myndighetene skal også ta imot varsler om alvorlige digitale hendelser.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget