Øker bemanningen i Forsvaret

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Folkene er Forsvarets viktigste ressurs, og regjeringen satser på folkene i Forsvaret. Vi øker bemanningen med nesten 200 årsverk i Forsvaret for å styrke reaksjonsevnen og utholdenheten. Regjeringen legger opp til en raskere oppbemanning i Forsvaret og øker med 68 flere årsverk i 2023 enn det som langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til.

Soldater i Forsvaret
Soldater i Forsvaret. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

– Det er viktig for denne regjeringen å prioritere en raskere oppbemanning av personellstrukturen i Forsvaret enn det som langtidsplanen legger opp til. Samtidig er det viktig at vi får tak i de folkene som Forsvaret har bruk for og at disse har det nødvendige materiellet. Derfor gjennomfører vi en gradvis økning fra og med i år, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp). 

Regjeringen foreslår å øke utdanningskvotene med totalt 83 studieplasser på Forsvarets skoler, slik at forutsetningene for å nå planlagt oppbemanning i langtidsplanen styrkes. 

– Det er viktig å sette Forsvaret i stand til å utdanne flere folk allerede i 2023 for å bygge kompetansen som trengs for at Forsvaret skal kunne vokse. Det tar tid å utdanne folk, og derfor er det også avgjørende at vi starter tidsnok, sier forsvarsministeren.

Regjeringen foreslår også grep for å beholde viktig personell lengre i Forsvaret. Regjeringen gjør det mulig for kritisk personell, i en overgangsfase mellom gammel og ny ordning å søke seg til fast stilling til 60 år. Dette samtidig som de beholder de rettighetene som de har opparbeidet seg på 35-årskontrakten.

– I overgangen mellom de tidligere personellordningene og ordningen for militært tilsatte er det flere tilsatte som ble førstegangstilsatt under de tidligere ordningene. Denne personellgruppen nærmer seg nå 35 år. De skal derfor i utgangspunktet slutte i tråd med nåværende tilsettingsforhold.  Flere av disse har opparbeidet seg kritisk kompetanse som Forsvaret vil ha behov for videre. Disse folkene er vi opptatt av å beholde, og vi gjør derfor nødvendige tilpasninger i regelverket, sier forsvarsministeren.

Regjeringen øker også bevilgningen til Heimevernet til kurs og kompetanseheving.