Forsvarsbudsjettet 2023:

Styrker Forsvaret og prioriterer daglig beredskap og operasjoner

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringens forslag til forsvarsbudsjettet for 2023 prioriterer nasjonens trygghet og beredskap, og viser samtidig solidaritet med Ukraina i en urolig tid. - Budsjettet bidrar til å holde egen befolkning trygg, både for dagens trusler og de som kan komme. Å sikre friheten vår er en av de viktigste oppgavene for enhver regjering, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Bildemontasje til statsbudsjettet 2023
Foto: Anagram Design AS

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 75,8 milliarder kroner, en økning på 6,8 milliarder kroner sammenliknet med saldert budsjett 2022. Dette er en økning på om lag 9,8 prosent. Justert for kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkninger øker regjeringen forsvarsbudsjettet med 7,8 prosent, om lag 4,5 milliarder kroner, sammenliknet med saldert budsjett 2022.

– Russlands angrepskrig mot Ukraina er en trussel mot norsk og europeisk sikkerhet. Krigen har allerede fått store sikkerhetspolitiske, økonomiske og humanitære konsekvenser. Ut over den direkte trusselen mot Ukrainas selvstendighet, utfordrer Russlands angrep de normer og regler som har lagt grunnlaget for sikkerhet og velstand i Europa. Behovet for militær støtte til Ukraina er nødvendig, omfattende og tidskritisk. Dette er et budsjett hvor vi styrker Forsvaret og samtidig stiller opp for Ukraina, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram. 

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra hans besøk hos norske styrker i Litauen
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram fra hans besøk hos norske styrker i Litauen. Foto: Torbjørn Kjosvold, Forsvaret

Prioriterer daglig beredskap og operasjoner

Nordområdene er Norges viktigste strategiske område. Regjeringen fortsetter i 2023 å styrke situasjonsforståelsen og nasjonal kontroll, gjennom å øke bevilgningen til Etterretningstjenesten, ut over det som langtidsplanen for forsvarssektoren legger opp til. 

– Budsjettforslaget til regjeringen legger opp til at daglige nasjonale operasjoner og beredskap og evne til operasjoner i krise og krig i 2023 prioriteres først. Det Forsvaret vi har, må virke i dag. Regjeringen er opptatt av å styrke grunnmuren i Forsvaret. Derfor justerer vi fordelingen mellom investeringer og drift i budsjettet for 2023, sier forsvarsministeren.

Det er nødvendig med et sterkt nasjonalt forsvar for å møte utfordringene Norge står overfor, sammen med NATO og våre allierte. Regjeringen er opptatt av at Forsvaret har tilstrekkelige ressurser til, og prioriterer, å følge allierte når de opererer i nordområdene samt at Norge evner å koordinere alliert aktivitet i nord.

– Vi styrker også fasiliteter for mottak av, og trening med, allierte styrker i Nord-Norge. Å ha et godt samarbeid med våre allierte er svært viktig, sier forsvarsministeren. 

Illustrasjonsbilde
Illustrasjonsbilde. Foto: Christopher Røed, Forsvaret

Regjeringen satser på folkene i Forsvaret

– Personellet er Forsvarets viktigste ressurs, og de ansatte i Forsvaret skal ha gode arbeids- og boforhold. Regjeringen vil derfor øke antall ansatte, forsere personellopptrappingen og øke inntaket på forsvarets skoler. Heimevernet skal styrkes med flere folk og mer øving. Regjeringen foreslår også å legge på ytterligere midler til kaserner og kvarter. Investeringer i Forsvaret fortsetter på et høyt nivå, sier forsvarsministeren.