Revidert nasjonalbudsjett

Økte kostnadsanslag for Stad skipstunnel

I Revidert nasjonalbudsjett orienterer regjeringen om store økninger i kostnadsanslaget for prosjektet Stad skipstunnel.

– Kostnadsanslagene for Stad skipstunnel har økt betydelig. På grunn av en krevende økonomisk situasjon, er det viktig at vi har kontroll på kostnadene i prosjektet. Regjeringen vil derfor be Kystverket vurdere om det er mulig å gjennomføre prosjektet til en lavere kostnad, før vi vil komme tilbake til Stortinget i saken i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ved behandlingen av Prop. 97 S (2020-2021) Bygging av Stad skipstunnel vedtok Stortinget våren 2021 at Stad skipstunnel kan bygges innenfor en kostnadsramme på 4 090 millioner kroner. Kostnadsrammen tar høyde for at det er usikkerhet knyttet til kostnadsanslaget for prosjektet. Innenfor denne vedtatte kostnadsrammen er det satt en styringsramme på 3 450 millioner kroner, som tilsvarer den forventede sluttkostnaden for prosjektet. I RNB orienterer regjeringen om at Kystverket har utarbeidet en oppdatert kostnads- og usikkerhetsanalyse som estimerer at styringsrammen (forventet kostnad) har økt fra 3 450 millioner kroner til 5 652 millioner kroner (64 prosent) og kostnadsrammen fra 4 090 millioner kroner til 7 132 mill. (74 prosent).

Les rapporten: Kostnads- og usikkerhetsanalyse Stad skipstunnel

– Regjeringen vil komme tilbake til eventuelt forslag om økt styrings- og kostnadsramme i forbindelse med statsbudsjettet for 2024, sier Skjæran.

Gjennomgangen må sees i sammenheng med at regjeringen i RNB for 2022 varslet at store samferdselsprosjekter vil bli gjennomgått for å få bedre kostnadskontroll, og for å unngå ytterligere utfordringer i norsk økonomi. Prosjektet Stad skipstunnel inngår i dette arbeidet.

Økningene i kostnadsestimatene skyldes blant annet generell prisstigning i anleggsektoren, prosjektspesifikke kostnadsøkninger knyttet til konstruksjoner, fjellsikring og masseflytting, og økte usikkerhetsavsetninger i kostnadsanslagene.  

Arbeidet med tvangsinnløsning av eiendommer vil bli stilt i bero inntil Kystverket har gjennomgått kostnadene ved prosjektet og regjeringen har fått kommet tilbake til Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.


Fakta: Stad skipstunnel

Stad skipstunnel er planlagt å bygges i Selje kommune på den smaleste delen av Stadhalvøya, mellom Moldefjorden i vest og Kjødepollen i øst. Tunnelen vil få en lengde på 1 700 meter og være dimensjonert for skip på størrelse med hurtigruteskipet MS Midnatsol og (stor) ringnottråler, dvs. seilingsbredde 21,5 meter, seilingshøyde 33 meter og seilingsdybde 8 meter.