Pressemeldinger

Oppnevning av medlemmer til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser for perioden 2023–2027

Finansdepartementet har oppnevnt medlemmer til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser for en ny periode (2023–2027).

Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser skal gi faglige råd knyttet til Finansdepartementets arbeid med makroøkonomiske problemstillinger og om langsiktige utfordringer for en bærekraftig finanspolitikk. Utvalget skal ha en rådgivende funksjon for Finansdepartementet i finanspolitiske analyser og i modell- og metodemessige spørsmål knyttet til makroøkonomi, og skal styrke kontakten mellom departementet og andre fagmiljøer. Utvalget arrangerer i tillegg åpne seminarer om relevante tema.

Utvalget ble opprinnelig satt ned i 2011 for en periode på to år som Rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål, og er deretter gjenoppnevnt annethvert år. I 2021 ble utvalgets mandat utvidet til også å gi faglige vurderinger og råd om langsiktig bærekraft i statsfinansene og om finanspolitikken er forenelig med slike hensyn, herunder gi en årlig, kort uttalelse om disse vurderingene. Utvalget byttet samtidig navn til Rådgivende utvalg for finanspolitiske analyser.

– Utvalget har spilt en viktig rolle som referansegruppe i arbeidet med modell- og metodeutvikling og gitt nyttige faglige vurderinger og råd om den langsiktige bærekraften i statsfinansene. Eksterne faglige vurderinger av aktuelle og krevende avveininger gir nyttige innspill til departementet og bidrar også til en god offentlig debatt om den økonomiske politikken, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Utvalget videreføres nå for en fireårsperiode fra og med juli 2023 til og med juni 2027. Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, blir ny leder for utvalget. De øvrige medlemmene er representanter for ulike læresteder og enkelte samfunnsinstitusjoner og har solid kompetanse på relevante fagområder.

Professor Steinar Holden går ut av utvalget etter tolv år som leder. Også professor Øystein Thøgersen går ut av utvalget etter tolv år som medlem.

Utvalgets sammensetning:

 • Professor Ragnar Torvik, NTNU (leder)
 • Forskningsleder Thomas von Brasch, Statistisk sentralbyrå
 • Avdelningschef Erika Färnstrand Damsgaard, Riksgälden (Stockholm)
 • Direktør Karsten R. Gerdrup, Norges Bank
 • Ekspedisjonssjef Amund Holmsen, Finansdepartementet
 • Professor Ola Kvaløy, Universitetet i Stavanger
 • Assisterende direktør Nina Larsson Midthjell, Norges Bank
 • Professor Gisle J. Natvik, Handelshøyskolen BI
 • Forskningsdirektør Linda Nøstbakken, Statistisk sentralbyrå
 • Førsteamanuensis Ragnhild Schreiner, Universitetet i Oslo
 • Fung. avdelingsdirektør Kjersti N. Torstensen, Finansdepartementet

Forskningsdirektør Linda Nøstbakken (Statistisk sentralbyrå), direktør Karsten R. Gerdrup (Norges Bank) og ekspedisjonssjef Amund Holmsen (Finansdepartementet) oppnevnes som medlemmer av utvalget i kraft av sine stillinger.

Utvalgsmedlemmene som er ansatt i Finansdepartementet og Norges Bank, deltar ikke i arbeidet med den årlige uttalelsen om langsiktig bærekraft i statsfinansene.

Les mer: