Oppnevning av prisråd for havbruk

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil før jul oppnevne et prisråd for havbruk. Prisrådet kan sette bindende priser til bruk ved beregningen av grunnrenteskattepliktig inntekt, men først fra 1. juli 2024. Frem til da vil prisrådet samle informasjon og, i dialog med næringen, forberede prisfastsettingen og metodene.

29. juni 2023 sendte Finansdepartementet på høring forslag om regler for saksbehandling og organisering av et prisråd for havbruk, samt forslag til prisrådets fastsetting av skatteavregningspriser både for løpende salg (spotmarkedspriser) og fastpriskontrakter. I tillegg ba Finansdepartementet om innspill på om også finansielle sikringskontrakter bør inngå i grunnrenteskatten.

Forslaget om finansielle sikringskontrakter ble positivt mottatt, og departementet har fulgt opp ved å fremme forslag om lovendring i forbindelse med statsbudsjettet. Det ligger nå til vurdering i Stortinget.

Departementet tar innover seg næringens bekymringer, men står fast ved vurderingen om at et prisråd best balanserer hensynene til forenkling og motvirkning av overskuddsflytting. Det understrekes at målet om markedspris ved merdkanten gjelder uavhengig av om det er selskapene selv eller prisrådet som fastsetter priser.

Kompetent prisråd

I dag trer hjemmelen for oppnevningen av prisrådet i kraft, og det er besluttet at et prisråd for havbruk skal oppnevnes.

– I oktober ba vi om innspill til aktuelle kandidater til prisrådet. Vi har blant annet fått forslag til kandidater fra Sjømat Norge, Sjømatbedriftene, LO og flere ulike utdanningsinstitusjoner. Vi har fått gode innspill og jeg er trygg på at vi skal få på plass et kompetent prisråd. Akkurat som Petroleumsprisrådet, mener jeg at prisrådet for havbruk vil være en god ordning både for selskapene og for fellesskapet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Formålet med prisrådet er at det skal sette markedsverdien på fisken ved merdkanten. Prisene rådet fastsetter er bindende både for selskapene og for skattemyndighetene. Det vil være forenklende for selskapene og redusere kontrollbehovet for skattemyndighetene, og med det mulige tvister. Ikke minst vil det være forenklende for de minste oppdretterne. Det vil også redusere muligheten for skattemotiverte tilpasninger, og gi rett skatt for selskapene. Hvis prisrådet ikke setter en pris, må selskapene beregne markedsverdien på merdkanten selv, som nå.

Overgangsordning i 2024

Inntil rådet setter priser, vil det være selskapene selv som må fastsette markedsprisen på fisken ved merdkanten. Rådet kan sette priser fra 1. juli 2024.

I høringen var aktørene positive til at Finansdepartementet har lyttet til innvendingene knyttet til fastprisavtaler. I 2024 legger departementet opp til en overgangsordning for slike kontrakter. Da kan selskapene velge om de ønsker priser fastsatt av rådet eller å fastsette prisene selv.

Departementet forbereder nå endelige forskrifter, i lys av høringsinnspillene. Departementet legger fortsatt opp til to typer skatteavregningspriser, én for løpende salg (spotpriser) og én for fastpriskontrakter.

Etter departementets syn er prisrådet nærmest å vurdere hvilken metode som best oppnår målet om markedsmessig pris, og dette vil i større grad avspeiles i forskriftene. Prisrådet skal til enhver tid kunne se hen til ulike relevante kilder, slik at grunnlaget for prisene er solid og gjenspeiler markedsverdien.

Innvendinger knyttet til konkurranseregelverket og klageinstans er fulgt opp, og det vil tilrettelegges for en enkel og effektiv rapporteringsordning.