Høring om prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatt

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatten.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 04.09.2023

Vår ref.: 23/3312

Forslaget om opprettelsen av et uavhengig prisråd ble varslet i forbindelse med fremleggelse av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk i Prop. 78 LS (2022-2023). Innføring av grunnrenteskatt på havbruk ble vedtatt i Stortinget 31. mai i år.

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatten.

I høringsnotatet foreslås det regler for saksbehandling og organisering av et prisråd for havbruk. Videre redegjøres det for forslag til prisrådets fastsetting av skatteavregningspriser både for løpende salg (spotmarkedspriser) og for fastpriskontrakter.

For å finne rett markedspris for fastpriskontrakter foreslås det å ta utgangspunkt i fremtidspriser på tidspunkt for kontraktsinngåelse. Metoden vil minne om en finansielt oppgjør, slik selskapene er kjent med gjennom prissikring i markedet. I forlengelsen av dette bes det om høringsinstansenes syn på om også finansielle sikringskontrakter bør inngå i grunnrenteskatten.

Prisrådet kan fastsette skatteavregningspriser for løpende salg fra inntektsåret 2024. Forslaget knyttet til håndtering av fastpriskontrakter er nytt for selskapene. Departementet legger derfor opp til at det i første omgang bør være frivillig for aktørene å benytte skatteavregningspris fastsatt av rådet for fastpriskontrakter ved egenfastsettingen i 2024.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 4. september 2023.

For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.


Med hilsen
Kari Alice Frønsdal  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                        Stine Riis Håkonsen
                                                                                        seniorskattejurist

Agder fylkeskommune
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og distriktsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
SMB Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Fellesforbundet
Finans Norge (FNO)
Fish Pool
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Møre og Romsdal fylkeskommune
Nettverk fjord- og kystkommuner
Nord universitet
Nordland fylkeskommune
Norges Handelshøyskole
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Norges Sjømatråd
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norsk Industri
Norsk nærings- og nytelsesmiddel-arbeiderforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo fylkeskommune
OsloMet
Regelrådet
Regnskap Norge
Rogaland fylkeskommune
Sjømat Norge
Sjømatbedriftene
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Tolldirektoratet
Troms og Finnmark fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Vestfold og Telemark fylkeskommune
Viken fylkeskommune
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS