Prisråd for havbruk vil gi klare fordeler både for selskapene og for skattemyndighetene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ved fremleggelsen av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk varslet regjeringen at den ville opprette et uavhengig prisråd for havbruk. Høringsforslaget sendes ut i dag, med frist 4. september 2023. Forslaget vil forenkle skattefastsettingen og være ressursbesparende både for næringen og skattemyndighetene. I tillegg vil det redusere muligheten for skattemotiverte tilpasninger.

– Ved å innføre grunnrenteskatt på havbruk viderefører vi en tradisjon som har tjent oss godt som nasjon i mange tiår. Lokalsamfunn og kystkommuner vil få økte inntekter. De som setter av områder til havbruk skal sitte igjen med mer penger, samtidig som vi legger til rette for en mangfoldig oppdrettsnæring som kan vokse videre og skape store verdier, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Forslaget om opprettelsen av et uavhengig prisråd ble varslet i forbindelse med fremleggelse av forslaget om grunnrenteskatt på havbruk i Prop. 78 LS (2022-2023). Grunnrenteskatten på havbruk ble vedtatt i Stortinget 31. mai i år.

– Nå legger vi frem forslag til prisråd for næringen. Dette skal forenkle skattefastsettingen både for havbruksselskapene og for myndighetene samtidig som reelle priser legges til grunn, legger Vedum til.

Betydelig enklere kontrollarbeid

Målet med et uavhengig prisråd er å fastsette rett markedspris for fisken til bruk i skattefastsettelsen. Prisrådets oppgave skal være å fastsette markedsverdier ved merdkanten for laks, ørret og regnbueørret, slik at oppdretterne kan legge disse prisene til grunn når de beregner brutto grunnrenteinntekt. Prisrådet vil ta utgangspunkt i opplysninger innsendt av oppdrettsselskapene, og annen tilgjengelig markedsinformasjon.

I tillegg til effektivitetsgevinsten av et prisråd, pekes det i høringsnotatet også på at ordningen vil gjøre skattemyndighetenes kontrollarbeid betydelig enklere. Skattedirektoratet skrev i sitt høringssvar at priser fastsatt av et prisråd vil være et godt virkemiddel for motvirke skattemotiverte tilpasninger.

Regjeringen foreslår at prisrådet skal bestå av minst fem medlemmer. Det foreslås at sekretariatsfunksjonen tillegges Fiskeridirektoratet, som allerede har god kunnskap og kompetanse om havbruksnæringen.

I 2023 setter selskapene selv markedsverdien på merdkanten

– For at grunnrenteskatten skal virke godt, må den treffe overskuddet i bransjen. Det har hele tiden vært klart at prisen må gjenspeile en uavhengig markedspris. Prisrådet må derfor ta hensyn til kvalitetsforskjeller, størrelsen på fisken og om fisken er solgt til løpende eller faste priser, sier finansministeren.

For 2023 setter selskapene selv markedsverdien på merdkanten for sine salg. Prisrådet skal sette skatteavregningspriser for løpende salg fra 2024. De vil også sette skatteavregningspriser for fastpriskontrakter i 2024, men selskapene kan velge om de ønsker å benytte disse prisene i egenfastsettingen av grunnrenteinntekten, eller sette markedsverdien selv.

De reelle inntektene skal ligge til grunn for grunnrenteskatten

I høringen av forslaget om grunnrenteskatt for havbruk uttrykte flere selskaper bekymring for skattleggingen av fastpriskontrakter, ettersom den løpende spotmarkedsprisen kan avvike fra en avtalt pris for levering av fisk frem i tid. Fastpriskontrakter foreslås nå ivaretatt gjennom en særskilt metode for å fastsette skatteavregningspriser for fastpriskontrakter, der det er markedsverdien av kontrakten på tidspunktet den er inngått som blir førende for prisrådets vurderinger. Metoden minner om et finansielt oppgjør, slik selskapene er kjent med gjennom prissikring i markedet. Metoden gir forutsigbarhet, den er enkel å administrere, og den vil være svært ressursbesparende, både for selskapene og skattemyndighetene.  

Lang og god erfaring med Petroleumsprisrådet

– Målet er å finne markedsprisen på fisken ved merdkanten. Vi har lang og god erfaring med Petroleumsprisrådet som ble opprettet allerede i 1976, og som har fungert godt siden den gang. Så er det noen særtrekk ved havbruksnæringen som vi tar hensyn til i vårt forslag. Det er ingen grunn til å tro at noe annet enn at et prisråd for havbruk vil fungere like godt som Petroleumsprisrådet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Departementet sender også på høring forslag til en lovendring der finansielle sikringskontrakter inngår i grunnlaget for grunnrenteskatten på havbruk. Det innebærer likestilling av fysiske fastpriskontrakter og finansielle sikringskontrakter, som i mange tilfeller kan være substitutter.