Rapport om tilgang på veterinærtjenester

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

På oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet har en arbeidsgruppe foretatt en grundig gjennomgang av tilgangen på veterinærtjenester i Norge.

Bakgrunnen er at veterinærdekningen i landbruket er under press flere steder. Arbeidsgruppa har vært bredt sammensatt og ledet av KS. De har foretatt en helhetlig gjennomgang av utviklingstrekk, årsaker, og har vurdert mulige tiltak for å bedre situasjonen. De har hatt særlig oppmerksomhet på utfordringene med tilgang på veterinærtjenester til produksjonsdyr.

Arbeidsgruppen peker på at det er flere ulike faktorer som bidrar til den krevende situasjonen, og at det ikke er lett å se noen rask og enkel løsning på utfordringene. I rapporten listes det opp 21 ulike tiltak som kan vurderes.

– Tilstrekkelig tilgang på veterinærer er avgjørende for å ivareta dyrehelse, dyrevelferd og mattrygghet, og for at vi kan ha et aktivt landbruk i hele landet. Vi skal nå gå gjennom rapporten og følge opp dette arbeidet for se på hva vi kan gjøre for å styrke veterinærdekningen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Rapporten