Statsbudsjettet 2023

Reduserer drivstoffavgiftene

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Drivstoffprisene har det siste året vært svært høye. Regjeringen foreslår derfor å redusere de samlede drivstoffavgiftene. Den største endringen er en reduksjon i avgiftene på anleggsdiesel.

– Regjeringen tar på alvor utfordringene bedrifter, anleggsbransjen og vanlige folk opplever i hverdagen med raskt økende priser. Vi foreslår derfor redusert veibruksavgift slik at samlede avgifter på drivstoff reduseres. Samtidig foreslår vi redusert grunnavgift på mineralolje, som senker prisene på drivstoff i anleggsvirksomhet og landbruk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Veibruksavgiften på mineralolje, biodiesel og bensin foreslås redusert. Dette vil kun delvis bli motvirket av økt CO2-avgift, slik at samlede avgifter på drivstoff til veitrafikk reduseres. Samtidig økes omsetningskravet for biodrivstoff til veitrafikk. Forslagene antas samlet sett å ikke ha noen virkning på pumpeprisene på drivstoff til veitrafikk.

Grunnavgiften på mineralolje foreslås redusert fra 1,76 kroner per liter i 2022 til 0,36 kroner per liter i 2023. Dette vil kun delvis bli motvirket av økt CO2-avgift, slik at samlede avgifter på anleggsdiesel reduseres. Samtidig utvides grunnavgiften til også å omfatte biodiesel. Dette må ses i sammenheng med at det innføres et nytt omsetningskrav for biodrivstoff til ikke-veigående maskiner. Forslagene forventes samlet sett å gi reduserte priser på anleggsdiesel.

Samlet sett gir dette en total reduksjon i avgifter på drivstoff mv. på om lag 1,1 milliarder kroner i 2023 når økningen i CO2-avgift på mineralske produkter er medregnet.

Les mer i Prop. 1 LS (2022–2023) Skatter, avgifter og toll 2023, punkt 8.5 og 8.8.