Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

TBU lager vanligvis to rapporter hvert år. Én rapport blir laget før lønnsoppgjørene. Den andre rapporten kommer i juni og er en oppsummering av lønnsoppgjørene i inneværende år.

Her kan du lese mer om det tekniske beregningsutvalget, og finne rapportene deres helt tilbake til starten i 1967.

Om Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Opprettet: 1967

Type: Utvalg

Kontakt

Postadresse: Postboks 8019 Dep 0030 Oslo, 30

Eget nettsted: https://www.regjeringen.no/id439434/

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Utvalget skal i tilknytning til inntektsoppgjørene legge fram det best mulige tallmessige bakgrunnsmateriale og presentere det i en slik form at uenighet partene i mellom om økonomiske forhold så vidt mulig kan unngås.

Full mandattekst Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene