Omleggingen av Forsvaret

Her finner du informasjon om prioriterte områder i den pågående omleggingen av Forsvaret.

Innhold
Langtidsplaner
Ledelsesreformen
Program GOLF
Forsvarets ledelsesbygg på Akershus

Langtidsplaner
Gjeldende langtidsdokument (2005-2008)

St.prp. nr. 42 (2003-2004) Den videre moderniseringen av Forsvaret i perioden 2005-2008
- PFD-utgave for utskrift (1,365 Mb)
- Kortversjon (html)
- Kortversjon (pdf, 2,2 Mb)
- Pressemelding
- Langtidsplanen vedtatt
(11.06.2004)
- Den videre modernisering av Forsvaret i perioden 2005-2008. Iverksettingsbrev for forsvarssektoren for St.prp. nr. 42

Langtidsdokument (2002-2005)
St.prp. nr. 55 (2001-2002) Gjennomføringsproposisjonen - utfyllende rammer for omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, med

St.prp. nr. 45 (2000-2001) Omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005, med

Se også egen informasjonsside om St.prp. nr 45 (2000-2001), Langtidsproposisjonen

Tidligere langtidsdokumenter
* St.meld. nr. 22 (1997-98) Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1999-2002
* St.meld. nr. 16 (1992-93) Hovedretningslinjer for Forsvarets virksomhet og utvikling i tiden 1994-98

Ledelsesreformen  -  omleggingen i den øverste ledelsen av Forsvaret
I juni 2002 vedtok Stortinget at Forsvarets øverste ledelse skal integreres på Akershus. Ledelsesreformen skal styrke Forsvarsdepartementets evne til strategisk og overordnet planlegging, ledelse og kontroll av Forsvaret. Forsvarssjefen og hans strategiske funksjoner ble integrert i Forsvarsdepartementet 1. august 2003, samtidig som Forsvarets overkommando ble lagt ned. En mindre forsvarsstab ble opprettet til støtte for forsvarssjefen i hans rolle som etatssjef. Forsvarsdepartementet videreføres som regjeringskontor.

Forsvarsdepartementets ledelse fra 1. august 2003
Organisasjonskart med toppledelsen og ansvarsområder
Forsvarsdepartementets ledelsesapparat fra 1. august 2003
Avdelinger, seksjoner og ledere (Høyreklikk og velg 'Full skjerm' i Powerpoint-bildet)
Ledelsesapparatet i det nye Forsvarsdepartementet (PM fra FD, 15/05-03)
Sivil-militær ledelse i Forsvarsdepartementet (PM fra FD, 21/03-03)
Styrket ledelse av Forsvaret (PM fra FD, 06/02.03)

Program Golf
Forsvaret er midt inne i en omfattende omstillingsprosess. Program Golf er et av Forsvarsledelsens viktigste verktøy for å nå de målsettinger Stortinget har satt for Forsvaret innen utgangen av 2005. – Les mer på egen informasjonsside på Forsvarsnett.

Forsvarets ledelsesbygg på Akershus
Les om det nye bygget på Forsvarsbyggs hjemmesider.