Generaladvokaten

Generaladvokaten leiar den militære påtalemakta og er overordna krigsadvokatane.

Generaladvokaten har også tilsyn med den militære disiplinærstyresmakta, og er underlagt riksadvokaten i påtalespørsmål, men er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.

Generaladvokatembetet utfører oppgåver tillagt påtalemakta i straffesaker som gjeld brot på militær straffelov, rådgir militære sjefar i disiplinærsaker og utfører legalitetskontroll av alle refsingar i Forsvaret.

Generaladvokatembetet deltek aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle folkerettslege og militærjuridiske problemstillingar.

Som påtalemakt i militære straffesaker, er Generaladvokatembetets tenestemenn underlagde statsadvokaten i fredstid. I krigstid har generaladvokaten og førstekrigsadvokaten tilsvarande påtalekompetanse som statsadvokatane og er direkte underlagt riksadvokaten.

Nettside: http://www.generaladvokaten.no/