Forsiden

Statens sivilrettsforvaltning

Statens sivilrettsforvaltning behandler enkeltsaker innen rettshjelp, erstatning etter straffeforfølging,tomtefeste og stadfestelse av testamenter.

Statens sivilrettsforvaltning har i tillegg oppgaver knyttet til garantiordningen og til statlige tilskudd til spesielle rettshjelpstiltak, og er også sentral vergemålsmyndighet.

Statens sivilrettsforvaltning utøver sekretariatsfunksjoner for:

  • Erstatningsnemnda for voldsofre
  • Stortingets rettferdsvederlagsutvalg
  • Den rettsmedisinske kommisjon
  • Barnesakkyndig kommisjon
  • Konkursrådet 

Kontaktperson: Direktør Anne Pauline Jensen, tlf 22 99 13 25

Tildelingsbrev, instrukser og årsrapporter

Nettside: http://www.sivilrett.no/