Seksjon for tryggleik, informasjonsforvalting og digitalisering (SID)

Seksjon for tryggleik, informasjonsforvalting og digitalisering (SID) har ansvaret for tryggleiksarbeidet i departementet, og for koordinering av beredskapssaker. Seksjonen har òg eit pådrivar- og koordineringsansvar for digitaliseringsarbeidet i landbruks- og matforvaltinga og i departementet. SID er sentral i informasjonsforvaltinga i departementet gjennom ansvaret for intranettet, arkivtenesta og sak- og arkivløysinga, og for innføring av digitale samhandlingsløysingar. Seksjonen driftar også departementet sitt servicetorg, og har eit hovudansvar for å følgje opp tenesteleveransar frå Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS).