Statnett SF

Statnett er et statsforetak eid av Olje- og energidepartementet.

Selskapet ble opprettet i 1992. Hovedoppgaven er å være det systemansvarlige nettselskapet i Norge. Statnett eier om lag 90 prosent av sentralnettet. Statnett er et såkalt kategori IV selskap, det vil si et selskap som først og fremst er statlig eid på grunn av sine viktige samfunnsoppgaver.

OED har to roller overfor Statnett. Den ene er som eier, den andre som sektormyndighet. Det arrangeres et foretaksmøte og to eiermøter med foretaket i året. Eiermøtene er opprettet for å kunne ta opp aktuelle saker som både eier og styre ser det som hensiktsmessig å utveksle synspunkter om. Hvis departementet skal instruere Statnett, må det skje på foretaksmøtet.

Som sektormyndighet fastsetter departementet en lang rekke enkeltvedtak (som f. eks konsesjoner) og rammevilkår (som f. eks forskrifter om økonomisk regulering) for selskapet/sektoren. NVE fastsetter årlig inntektsramme for Statnett, i tillegg kommer en rekke direktereguleringer som blant annet systemansvarsforskriften, bestemmelser om leveringskvalitet, tilknytningsplikt og tariffering.

Tildelingsbrev, instrukser og årsapporter

Nettside: https://www.statnett.no/