Utvidelse av mandatet for sentralbanklovutvalget

Stortinget behandlet fredag 3. juni d.å. Meld. St. 23 (2015–2016) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015.

Stortinget fattet følgende vedtak:

«Stortinget ber regjeringen utvide mandatet for Gjedrem-utvalget, som vurderer sentralbankloven og styringen i Norges Bank, til også å omfatte en vurdering av alternative styrings- og selskapsmodeller for Statens pensjonsfond utland».

Jeg vil med dette meddele at utvalgets mandat utvides i henhold til Stortingets vedtak.

Finanskomiteens innstilling (Innst. 326 S (2015-2016)) ligger på Stortingets hjemmesider på internett.

Hvis utvidelsen av mandatet medfører at utvalget trenger noe lenger tid for sitt arbeid, ber jeg om å bli underrettet.

Med hilsen
Siv Jensen