Forskrifter til ny lov om låneformidling

Finansdepartementet viser til at regjeringen 14. oktober 2022 la frem Prop 2 L (2022-2023), som inneholder forslag til en ny lov om låneformidling. Videre viser departementet til Finanstilsynets høringsnotat om gjennomføring av deler av boliglånsdirektivet i norsk rett, som ble sendt på høring 5. juli 2019. Høringsnotatet inneholder også utkast til utfyllende forskrifter.

Lovforslaget som er fremmet av Finansdepartementet, svarer i hovedsak til Finanstilsynets utkast, men med enkelte endringer og noe annerledes oppbygning. Departementet viser herunder til lovforslaget inneholder et unntak fra krav om tillatelse for å drive aksessorisk låneformidling av andre typer lån enn boliglån. Departementet ber om at Finanstilsynet med utgangspunkt i høringsutkastet utarbeider forslag til utfyllende forskrifter som kan fastsettes dersom Stortinget treffer vedtak i samsvar med Finansdepartementets forslag. Departementet ber herunder om at Finanstilsynet vurderer behov for justeringer i forskriftsutkastet i lys av nevnte endringer og høringsmerknadene.

Stortinget har planlagt behandling av lovforslaget 6. desember 2022. Departementet tar sikte på at nye lovregler kan settes i kraft med virkning fra 1. juli 2023. Vi ber Finanstilsynet om å vurdere behovet for overgangsregler.

Vi ber om at Finanstilsynets vurdering og forskriftsutkast (ev. i form av et høringsnotat) som oversendes Finansdepartementet innen 1. mars 2023.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Jens Christian Werring-Westly
avdelingsdirektør