A - Å for justissektoren

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Alternativ til vold (ATV)

Regjeringen ønsker at behandlingstilbudet til voldsutøvere skal videreutvikles og gjøres landsdekkende. Alternativ til vold (ATV) vil i den forbindelse ha en sentral rolle. Derfor foreslår regjeringen å øke tilskuddet til ATV med 1,6 millioner kroner slik at det blir et tilbud 14 steder. Dette medfører også en styrking av den faglige og administrative oppfølgingen av ATV-tilbudene.

(Til toppen)

 

Ankesiling

Den som ikke aksepterer domsresultatet i en straffesak avgjort av tingretten, kan anke saken til lagmannsretten. Ikke alle anker slippes inn til ankebehandling i lagmannsretten.

Tre kjennelser i Høyesteretts storkammer 19. desember 2008 om begrunnelsesplikt når anken ikke slipper inn til ankebehandling (ankesiling), har ført til mer arbeid for lagmannsrettene. 

Regjeringen foreslår derfor å styrke domstolenes bevilgning med 16,5 millioner kroner til dekning av lagmannsrettenes merarbeid i forbindelse med offentlig begrunnelse av ankesilingsavgjørelser. Videre foreslår regjeringen å styrke bevilgningen under særskilte straffesaksutgifter med 3,5 millioner kroner som følge av offentlig begrunnelse av ankesilingsavgjørelsene. Politiet og den høyere påtalemyndighet foreslås også styrket med henholdsvis 7,2 og 3 millioner kroner. Dette er helårsvirkning av styrkingene i 2009 til samme formål.

(Til toppen)

Arbeidstisbestemmelser i politiet

Det er inngått en ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser i politiet. I tillegg til å fastlegge kompensasjon for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeids- og hviletid, har ca. 9 000 polititjenestemenn fått utvidet arbeidstiden med én time pr. uke. Dette representerer en ressursøkning på anslagsvis 230 årsverk. Regjeringen foreslår å øke budsjettet med 371,9 millioner kroner som følge av den nye særavtalen.

(Til toppen)

Barn og unge i fengsel

Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er det mellom fem og ti barn og unge i norske fengsler. Justisdepartementet planlegger etablering av et særskilt tilpasset tilbud til de yngste lovbryterne hvor alle andre alternativer til fengsel er undersøkt. Det arbeides blant annet med å etablere et slikt tilbud i Bergen og i Oslo-området. De nye tilbudene skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.

(Til toppen)

Asyl- og utlendingsforvaltningen For å håndtere den store asyltilstrømningen foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner kroner til politiet. Økt kontroll i grenseområdene, lokal og rask registrering av asylsøkere og mer effektiv uttransportering skal bidra til å redusere antall identitetsløse asylsøkere og bekjempe kriminalitet. Etablering av et nasjonalt ID-senter, lokale registreringsenheter og egen transportenhet er noen av de tiltakene som settes i verk. Politiets utlendingsenhet vil bli vesentlig styrket med disse tiltakene.

Barnehus

Regjeringen ønsker å gi et mer helhetlig og samordnet tilbud til barn som har vært utsatt for overgrep. Det ble i 2007 opprettet en ny modell for avhør, undersøkelse og behandling av barn – såkalte Barnehus – i Bergen og Hamar. I 2008 blir det opprettet Barnehus i Kristiansand, Trondheim og Tromsø. Tilbudet vil etter dette være tilgjengelig i alle helseregioner og således landsdekkende. Innen utgangen av 2009 vil det i tillegg bli lagt til rette for å opprette Barnehus i Oslo.

(Til toppen)

 

Brannsikkerhet

Regjeringen skal nedsette et utvalg som skal gjennomgå og vurdere brannsikkerheten for særskilte risikogrupper som bor i ordinære boliger og omsorgsboliger.

(Til toppen)

DNA-analyser

DNA-reformen har gitt politiet mulighet til økt bruk av DNA under etterforskningen. DNA er et effektivt redskap for å oppklare flere forbrytelser. Regjeringen har også lagt opp til en sentral finansiering av DNA-analyser. Det ble i 2008 bevilget 66,1 millioner kroner til DNA-reformen. Bevilgningen ble økt med 37,3 millioner kroner til 103,4 millioner kroner i 2009. Nå foreslår regjeringen en styrking på 12,8 millioner kroner til økt antall DNA-prøver og 1,6 millioner kroner til ombyggingsarbeid ved Universitetet i Tromsø i forbindelse med forberedelsen av et nytt offentlig analyseinstitutt.

(Til toppen)

Domstolslokaler

Regjeringen foreslår i forbindelse med ombyggingsarbeidet for Inntrøndelag tingrett å styrke domstolenes bevilgning med 6,5 millioner kroner til dekning av merutgifter til husleie og engangsinvesteringer. Regjeringen foreslår også å bevilge til sammen 195 millioner kroner under FADs budsjett til videreføring av byggeprosjektene for Inntrøndelag tingrett og Gulating lagmannsrett.

(Til toppen)

 

Fengsel - tilpassede tiltak for unge lovbrytere

Fengselsstraff har særlige negative virkninger for barn og unge under 18 år. Vanligvis er mellom fem til ti barn og unge innsatt i norske fengsler. Det er besluttet å etablere to særskilte ungdomsenheter underlagt kriminalomsorgen som skal ta imot unge lovbrytere under 18 år. Tilbudene etableres i Oslo og Bergen og finansieres bl.a. i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet. Tilbudet i Bergen er etablert og var i drift fra september 2009. De nye tilbudene skal i sin utforming være tilnærmet like en bolig, uten fengselspreg. Kravet til sikkerhet, de særskilte behovene som denne gruppen har og kravet til fleksibilitet skal ivaretas gjennom en kombinasjon av bygningsmessige og bemanningsmessige tiltak. Det må etableres et tett og solid samarbeid med andre offentlige etater, blant annet med barnevern, skolemyndigheter og helsetjenesten.

(Til toppen)

 

Halden fengsel

 

Regjeringen foreslår å øke Kriminalomsorgens budsjett med ca. 230 millioner kroner til Halden fengsel som åpner i april 2010. Halden fengsel får plass til 251 innsatte og gir 350 arbeidsplasser. Fengselet blir landets mest moderne og vil ivareta behovet for fengselskapasitet i østlandsområdet.

Dårlige levekår er dokumenterte risikofaktorer for tilbakefall til ny kriminalitet. Ved innsettelse i fengsel har ca. 60 prosent av innsatte og domfelte et rusmiddelproblem, 1/3 er bostedsløse og mange mangler utdanning og jobb. Bistand til å skaffe seg tilfredsstillende bolig, muligheter for opplæring eller utdanning, tilgang på arbeids- og velferdstjenester og sosiale tjenester er avgjørende for at de innsatte skal kunne hjelpes over til et nytt liv uten kriminalitet. Det er nødvendig både å gjøre noe med levekårene og å tilby tiltak som bidrar til endring i den domfelte selv. Halden som en moderne institusjon har egnede lokaler som legger godt til rette for rehabiliteringstiltak i fengsel.

Regjeringen skal etablere rusmestringsenhet ved Halden fengsel. Enheten vil gi et tverrfaglig rusbehandlings- og rehabiliteringstilbud.

For at innsatte skal få god mulighet til å ha kontakt med barna sine, er det bygget besøksleilighet og besøksrom. Det skal etableres servicetorg hvor innsatte kan få bistand fra ulike offentlige etater og frivillige organisasjoner som skal bidra til å sette dem i stand til å vende tilbake til et normalt liv etter endt straff.

(Til toppen)

 

Høyesterett

Som følge av økt arbeidsbelastning i Høyesterett foreslår Regjeringen å styrke Høyesteretts bevilgning med 1,5 millioner kroner til en ny høyesterettsdommerstilling.

(Til toppen)

Konfliktråd Regjeringen er opptatt av at konfliktrådene skal være et synlig og godt tilbud for de som er direkte eller indirekte berørt av en kriminell handling. Regjeringen vil ha økt bruk av konfliktråd for unge lovbrytere. Dette kan forebygge utviklingen av kriminell atferd og vil derfor være en viktig del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet, særlig blant barn og unge. Regjeringen foreslår å styrke bevilgningen til konfliktrådene med 5 millioner kroner for å legge til rette for utvidet bruk av oppfølgingsteam for unge lovbrytere og utprøving av ungdomsstormøter i saker der ungdom har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet.

Kriminalomsorgen - tilbakeføringsgarantien

St.meld. nr. 37 (2007-2008) Straff som virker – mindre kriminalitet – tryggere samfunn (kriminalomsorgsmelding) ble behandlet av Stortinget i april 2009. I stortingsmeldingen omtales innføring av en tilbakeføringsgaranti som varslet i Soria Moria-erklæringen.

Tilbakeføringsgarantien innebærer ingen særrettigheter, men dreier seg om å bistå innsatte og straffedømte til å få utløst de rettighetene de allerede har, men som de som følge av fengslingen ikke får tilgang på. De viktigste elementene er tilfredsstillende bolig, muligheter for utdanning eller opplæring, arbeids- og velferdstjenester, sosiale tjenester, økonomisk rådgivning og bistand ved gjeldsproblemer og helsetjenester. 

Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til kriminalomsorgens oppfølging av St.meld. nr. 37 (2007-2008) og tilbakeføringsgarantien:

 • Om lag 17 millioner kroner av styrkingen skal gå til opprettelse av ca. 37 nye stillinger i kriminalomsorgen. Stillingene skal bidra til bedre tilbakeføring av innsatte og domfelte til samfunnet og til ivaretakelse av sikkerheten for tilsatte og innsatte. 12 av stillingene vil gå til å ivareta arbeidsmiljø og sikkerhet ved de minste fengslene.
 • Om lag tre millioner kroner av styrkingen foreslås benyttet til planlegging og prosjektering av omstrukturering av fengselskapasiteten, blant annet å prosjektere og bygge ny rusmestringsenhet ved Hustad fengsel.

(Til toppen)

 

Longyearbyen lokalstyre Regjeringens satsing på Svalbard har medført økt etterspørsel etter de tjenester Longyearbyen lokalstyre har ansvaret for. For å sette lokalstyret bedre i stand til å møte disse utfordringene foreslår Regjeringen å styrke lokalstyrets budsjett med i alt 2,7 mill. kroner.
Miljø- og kulturminnekriminalitet Regjeringen foreslår å styrke Økokrim med to årsverk til bekjempelse av miljø- og kulturminnekriminalitet.

Nødnett

Nødnett er et nytt landsomfattende digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker.

Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

Leverandøren Nokia Siemens Networks er nå over to år forsinket i sin leveranse. Etter ny fremdriftsplan skal nødetatene i første utbyggingstrinn ta Nødnett i bruk i løpet av 2010. Direktoratet for nødkommunikasjon har ansvaret for å følge opp Nødnettleveransen og skal eie og forvalte radiosambandet for nødetatene på vegne av staten når det er levert. Regjeringen foreslår å bevilge ca. 389 millioner kroner i 2010 for å sluttføre arbeidet med første utbyggingstrinn.

Regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med en vurdering av landsdekkende utbygging etter at første utbyggingstrinn er evaluert. Det legges opp til at de frivillige organisasjonene skal delta i visse perioder av første utbyggingstrinn for å sikre at evalueringen får tilstrekkelig bredde.

(Til toppen)

 

Nødnummer Regjeringen har tidligere sagt at den tar sikte på å innføre felles nødnummer og etablere felles nødsentraler for brann, helse og politi, jf. St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. En interdepartemental arbeidsgruppe har i den forbindelse levert en rapport som nå er på høring. Regjeringen vil forelegge saken for Stortinget på egnet måte når det foreligger et endelig beslutningsgrunnlag.

Omvendt voldsalarm

Lovforslag om innføring av elektronisk merking (omvendt voldsalarm) ble behandlet i Stortinget i mai 2009. Politiet utvikler den teknologiske løsningen, og det tas sikte på å starte testing i løpet av sommeren 2010.

(Til toppen)

 

Oslo politidistrikt

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til Oslo politidistrikt med 193 millioner kroner (12 prosent) fra saldert budsjett i 2009. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst ca. 16 millioner kroner.
Styrkingen skal blant annet gå til:

 • 20 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2010
 • 100 nye sivile stillinger som ble opprettet i 2009
 • Helårsvirkning av 20 stillinger som ble opprettet i 2009 til nyutdannede fra Politihøgskolen
 • Ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser i politiet

(Til toppen)

 

Organisert kriminalitet Vinningskriminalitet begått av mobile kriminelle gjenger har økt i de senere år. Bekjempelsen av denne typen kriminalitet medfører flere utfordringer for politiet. Det skal etableres en egen "innsatsstyrke" som skal bidra til en bedre koordinering mellom politidistriktene og raskere oppklaring av sakene. Kripos, Utrykningspolitiet og Oslo politidistrikt vil være sentrale i denne styrken.

Politi og påtalemyndighet

Regjeringen foreslår å øke budsjettet til politi og påtalemyndighet med hele 1,3 milliarder kroner (12,9 prosent) fra saldert budsjett i 2009. Av dette utgjør pris- og lønnsvekst 117 millioner kroner.

Styrkingen skal bl.a. gå til:

 • 106 stillinger til studenter som er ferdig utdannet fra Politihøgskolen sommeren 2010
 • 460 nye sivile stillinger fra 2009
 • Helårsvirkning av 104 stillinger som ble opprettet i 2009 til nyutdannede fra Politihøgskolen
 • Økt opptak til 720 studenter ved Politihøgskolen
 • DNA-reformen
 • Ny særavtale om arbeidstidsbestemmelser i politiet
 • Styrket innsats innen asyl- og utlendingsfeltet
 • Økt bevilgning til Politiets sikkerhetstjeneste
 • Økt tilskudd til Alternativ til vold
 • Styrking av Den høyere påtalemyndighet
 • Oppfølging av Voldtektsutvalget
 • Opprettelse av Barnehus i Stavanger
 • Tilskudd til EUs yttergrensefond.

(Til toppen)

 

Politiutdanning

Regjeringen vil styrke politiet og øker derfor opptaket til Politihøgskolen. I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter. I 2010 økes opptaket til 720 studenter. Dette er det høyeste opptak av studenter som har vært ved Politihøgskolen.

Med så store kull vil politiutdanningen foregå i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. Bodø er etablert som egen avdeling. Kongsvinger og Stavern er underlagt Politihøgskolen i Oslo.

Budsjettet til Politihøgskolen foreslås økt med 66 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2009.

(Til toppen)

 

Rednings-helikoptertjenesten

 

Regjeringen vil i 2010 videreføre arbeidet med prosessen for anskaffelse av nye redningshelikoptre til erstatning for dagens helikoptre. Fremtidens redningshelikoptre skal velges gjennom utredningsarbeid og markedskonkurranse. Justisdepartementet har opprettet et eget prosjekt i Stavanger som bistår i dette arbeidet.

(Til toppen)

Rettshjelp

Regjeringen er opptatt av å sikre innbyggerne tilgang til rimelig juridisk bistand med høy kvalitet og legge til rette for en enkel konfliktløsning. Regjeringen vurderer som ledd i arbeidet med å forbedre rettshjelpsordningen å etablere en ny førstelinjetjeneste i kommunene der alle, uavhengig av inntekt, kan få inntil én times gratis juridisk bistand hos advokat eller rettshjelper uavhengig av sakstype. I tråd med St.meld. nr. 26 (2008-2009) Om offentleg rettshjelp vil det bli satt i gang en forsøksordning i to fylker i 2010. Regjeringen foreslår derfor å bevilge fem millioner kroner til forsøksordningen med førstelinjetjeneste rettshjelp.

(Til toppen)

 

Rusmestring

En stor andel av kriminalomsorgens målgruppe er personer med rusmiddelproblemer. Det er behov for å styrke behandlings- og rehabiliteringstilbudet til innsatte og domfelte. I 2010 vil regjeringen etablere nye rusmestringsenheter ved nye Halden fengsel og Hustad fengsel. Enhetene styrkes med både fengselsfaglige stillinger og kompetanse fra spesialisthelsetjenesten og skal gi innsatte og domfelte bedre mulighet for rusbehandling og rehabilitering i fengselet.

Rusmestringsenhetene ved Halden og Hustad fengsler kommer i tillegg til de 9 enhetene ved fengslene Stavanger, Bodø, Ravneberget, Bastøy, Bergen, Ullersmo, Indre Østfold, Trondheim (Leira avd.) og Arendal fengsel (Evje avd.)

(Til toppen)

 

Seksuelle overgrep

Voldtektsutvalget foreslo i NOU 2008: 4 Fra ord til handling å etablere en ny landsdekkende spesialenhet i politiet med ansvar for seksualisert vold (SEPOL). Regjeringen startet oppfølgingen av forslaget gjennom å etablere et miljø bestående av fire etterforskere ved Kripos fra annet halvår 2009. Kripos vil bli styrket med ytterligere fire årsverk i 2010 til dette arbeidet.

(Til toppen)

 

Soningskøen

Regjeringen utarbeidet våren 2006 en plan (Rask reaksjon – Tiltak mot soningskø og for bedre innhold i soningen) for avvikling av soningskøen. Planen inneholdt mange ulike tiltak, for eksempel økt kapasitet, bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet og økt bruk av alternative reaksjoner.

Per 04.09.2009 var det 250 ubetingede dommer i kø for straffegjennomføring. Av disse var 132 under søknadsbehandling for straffegjennomføring med elektronisk kontroll. I prosjektperioden tar saksbehandlingen mer enn de 60 dagene som er fristen for iverksettelse av dommer. På sikt vil det bli vurdert å sette en egen frist for disse sakene. Av de gjenstående 118 sakene er 79 innkalt i september, 28 i oktober og én i november. Kun 10 har ikke fått fastlagt dato for straffegjennomføring. Per 04.09.2009 var køen for samfunnstraff på 36 dommer og for bøtesoning 498 dommer.

Soningskøen kan ansees som avviklet, i tråd med målsetningen i Soria Moria-erklæringen.

(Til toppen)

Spesialenheten for politisaker

Spesialenheten for politisaker skal sikre en lik og rettferdig behandling av saker som gjelder spørsmål om en ansatt i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten. Finstadutvalget påpeker i NOU 2009: 12 Et ansvarlig politi at Spesialenheten for politisaker er underdimensjonert. Regjeringen foreslår derfor å styrke Spesialenheten for politisaker med to stillinger fra høsten 2010. Bevilgningen til Spesialenheten for politisaker foreslås på denne bakgrunn økt med 650 000 kroner i 2010.

(Til toppen)

 

Svalbardbudsjettet

Det legges opp til en fortsatt stabil og forutsigbar myndighetsutøvelse og en god samfunnsutvikling på Svalbard, jf. St.meld. nr. 22 (2008-2009) Svalbard. Regjeringen foreslår i den forbindelse en styrking av Svalbardbudsjettet med 10,3 millioner kroner i 2010.

(Til toppen)

Sysselmannen på Svalbard

Regjeringens vellykkede satsing på Svalbard og Nordområdene har blant annet medført en økning i oppgavene for Sysselmannen på Svalbard.  Regjeringen foreslår derfor i budsjettet for 2010 å styrke Sysselmannen med fire millioner kroner.
Den økende interessen for Svalbard har også resultert i flere besøk og representasjonsoppdrag for Sysselmannen. For å sette Sysselmannen bedre i stand til å håndtere dette, foreslår Regjeringen å bevilge i alt 3,4 millioner kroner til reparasjon/oppgradering av Sysselmannsboligen.

(Til toppen)

Økonomisk kriminalitet

Regjeringen foreslår å styrke Økokrim med åtte årsverk i 2010 for å styrke innsatsen mot økonomisk kriminalitet.

I 2006 ble politibudsjettet økt med blant annet 6,2 millioner kroner til Økokrim tilsvarende 11 årsverk for å styrke arbeidet med hvitvaskingsteam. Sammen med utvikling av nytt datasystem i Økokrim i forbindelse med hvitvaskingsmeldinger og skjerpet praktisering av inndraging av utbytte fra straffbare handlinger, er innsatsen i kampen mot økonomisk kriminalitet økt betydelig. Ordningen med bistandsrevisorer er gjort landsdekkende fra og med 2007.

Til ytterligere bekjempelse av økonomisk kriminalitet ble det bevilget 12 millioner kroner til Oslo politidistrikt i 2009 til 3 tverrfaglige etterforskningsteam.

Justisdepartementet og Finansdepartementet arbeider også med en handlingsplan mot økonomisk kriminalitet.

(Til toppen)

 

Til toppen