Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4521-4540 av 4758 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring om utkontraktering

  13.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1294 FM CBe 13.12.2001 Det vises til at lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond ble endret ved lov 15. juni 2001 nr. 48. Ved lovendringene er det innført nye bestemmelser om markedsføring av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Clearing av kjøpsretter når utsteder ikke eier underliggende instrument

  07.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/1746 FM KTN 7.12.2001 Vedlagt følger brev av 9. april 2001 fra Kredittilsynet med vedlegg om clearing av kjøpsretter når utsteder ikke eier underliggende instrument. Kredittilsynet foreslår at

  Status: Ferdigbehandlet

 • 07.12.2001 Vedlegg - Brev fra Kredittilsynet

  07.12.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet P.B. 8008 Dep. 0030 OSLO Saksbehandler: Grinaker/Trøbråten Dir.linje: 22939817 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2001/1530 401 2.2.2001 Innledning Det vises til vedlagt korrespondanse med Oslo Børs om pliktig clearing av

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om organisering av lærerutdanningene

  03.12.2001 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høyringsfrist: 08.01.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring- Innlemming av andre statlige høgskoler under universitets- og høgskoleloven

  28.11.2001 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høyringsfrist: 07.01.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring av forslag om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn

  19.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3553 SA UR/rla 19 .11.2001 Høring av forslag om opphevelse av § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat 19.11.2001

  19.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet foreslår å oppheve § 4 fjerde ledd i forskrift 4. juli 1986 nr. 1433 om årsavgift for motorvogn (årsavgiftsforskriften). Gjeldende rett Etter Stortingets vedtak om årsavgift § 3 skal det betales full årsavgift for alle kjøretøy

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forskrift om renteregler for toll, merverdiavgift ved innførsel, særavgifter og dokumentavgift

  15.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2516 SA Fal/KR 15.11.2001 Høring - forskrift om renteregler for toll, merverdiavgift ved innførsel, særavgifter og dokumentavgift Finansdepartementet sender på høring forslag til forskrift om

  Høyringsfrist: 15.02.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • 5.11.2001 Brev fra Kredittilsynet

  05.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Finansmarkedsavdelingen Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Saksbehandler: Tore Johan Berg Dir.linje: 22939848 Vår ref.: 2001/09075 Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 19.09.2001 Vedlagt følger Kredittilsynets notat 11.09.2001 om

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag til endring av lov om autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven)

  05.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/4559 FM HD 5.11.2001 Kredittilsynet har ved brev 19. september 2001 oversendt et notat med forslag til endringer i autorisasjonsordningen for regnskapsførere. Kredittilsynet foreslår prinsipalt

  Status: Ferdigbehandlet

 • Notat fra Kredittilsynet 11.09.2001

  05.11.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Genmodifiserte organismer - høring

  23.10.2001 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet ber om høringsuttalelser på nytt direktiv om utsetting av genmodifiserte organismer i EU. Høringsfristen er 17. desember 2001. (23.10.01)

  Høyringsfrist: 17.12.2001 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag om endringer i boligbyggelagsforskriften

  12.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/9411 FM KSj 12.10.2001 Det vises til vedlagt brev fra Finansdepartementet til Kredittilsynet 30. juli 2001 vedrørende spørsmålet om sikringsordning for OBOS. Kredittilsynet ble i brevet bedt om å utarbeide

  Status: Ferdigbehandlet

 • 12.10.2001 Vedlegg - Brev til Kredittilsynet

  12.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet Postboks 100 Bryn 0611 OSLO Deres ref Vår ref Dato 1999/07079 98/9411 FM KSj 30.07.2001 Det vises til Kredittilsynets brev 24. januar 2000, brev fra Finansdepartementet til OBOS 26. juni 2000 samt øvrig korrespondanse i saken. Det

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor

  10.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3860 FM fb 10.10.2001 Vedlagt følger NOU 2001: 27 Om kjønnsnøytralitet i pensjonsordninger i privat sektor. Det bes om høringsinstansenes merknader til utredningen innen fredag 18. januar 2002.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.10.2001 Høringsnotat

  02.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring av innsynsdirektivet

  02.10.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato FM 00/4398 ToM 2.10.2001 EØS-komiteen vedtok 25. januar 2001 å endre EØS-avtalens vedlegg XV (Statsstøtte) til også å omfatte kommisjonens direktiv 2000/52/EF om endring av kommisjonens direktiv 80/723/EØF om

  Status: Ferdigbehandlet

 • 18.09.2001 Høringsnotat fra Kredittilsynet

  18.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Kredittilsynet, 29. august 2001 FORSLAG TIL ENDRING AV KREDITTILSYNSLOVEN § 9 OM UTLIGNING AV KREDITTILSYNETS UTGIFTER 1 Innledning Etter kredittilsynsloven § 9 skal Kredittilsynets utgifter utlignes på institusjoner (inkl. personer) under tilsyn

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring Forslag til endring i kredittilsynslovens regler om utligning av Kredittilsynets utgifter

  18.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3547 FM KSj 18.09.2001 Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i kredittilsynslovens regler om utligning av Kredittilsynets utgifter. Høringsnotatet er utarbeidet av Kredittilsynet.

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring vedr Haag-konvensjon

  14.09.2001 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/3401 FM KTN 14.09.2001 Vedlagt følger utkast til ”Convention on the law applicable to proprietary rights in indirectly held securities”, samt en rapport utarbeidet av sekretariatet ved Haag-konferansen om

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen