Høring - forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet

Vern av bygninger/eiendommer i statlig eie under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde

Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet skal gi en oversikt over utdanningssektorens historie og de eiendommer som er med å dokumentere denne historien. Planen vil danne grunnlag for videre forvaltning av sektorens kulturhistoriske eiendommer og bidra til økt bevissthet og kompetanse om sektorens historie og kulturminneforvaltning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2010

Landsverneplanen for Kunnskapsdepartementet (KD) skal gi en oversikt over utdanningssektorens historie og de eiendommer som er med å dokumentere denne historien. Planen vil danne grunnlag for videre forvaltning av sektorens kulturhistoriske eiendommer og bidra til økt bevissthet og kompetanse om sektorens historie og kulturminneforvaltning. Planen omfatter 307 bygninger som benyttes under KDs ansvarsområde. Endelig forslag til landsverneplan vil bli oversendt Riksantikvaren og vil danne grunnlag for formell fredning eller annet vern.
(23.02.2010)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser

Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet  - tekstdel til høringsutkastet


Fiskerihøgskolen (Universitetet i Tromsø), Foto: Statsbygg
Fiskerihøgskolen (Universitetet i Tromsø),
Foto: Statsbygg

 

Universiteter

Universitetet i Oslo (alle filene som gjelder UiO er oppdaterte per 18.5.2010) Blindern
UiO Sentrum
UiO Tøyen
Geitmyrsveien
UiO Øvrige lokaliteter
Baroniet Rosendal
Forskningsveien 3
Universitetet i Bergen UiB
Universitetet for miljø- og biovitenskap UMB Ås
UMB Sem
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU Dragvoll
NTNU Gløshaugen
NTNU Kalvskinnet
Universitetet i Tromsø UiT Breivika
Nordlysobservatoriet
Tromsø museum
Universitetet i Agder UiA Gimlemoen
UiA Dømmesmoen


Statlige høyskoler

Høgskolen i Finnmark Alta
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Nord-Trøndelag Røstad
Høgskolen i Sør-Trøndelag Bispegata
Høgskolen i Sør-Trøndelag Gunnerusgt.
Høgskolen i Hedmark Elverum sykepleierskolen
Høgskolen i Hedmark Elverum lærerhøgskolen
Høgskolen i Hedmark Hamar
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Bergen Haugeveien 28
Høgskolen Stord/Haugesund Rommetveit
Høgskolen i Østfold Sarpsborg


Vitenskapelige høyskoler

Kunsthøgskolen i Oslo St. Olavs. gt.
Norges musikkhøgskole
Norges idrettshøgskole
Norges Handelshøyskole
Norges veterinærhøgskole


Statped

Nedre Gausen kompetansesenter
Skådalen kompetansesenter
Bredtvet kompetansesenter
Huseby kompetansesenter


Institutter, skoler og annet

Meteorologisk institutt Oslo
Geofysen Tromsø, Langnesveien
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører
Samisk videregående skole, Karasjok
Villa GrandeLandsverneplan for Kunnskapsdepartementet – temakart utarbeidet av Statsbygg (klikk på bildet for å se kartet i full størrelse)
Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet – temakart
utarbeidet av Statsbygg. Klikk på bildet for å se kartet i
full størrelse.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alle dokumenter på denne nettsiden er publisert i PDF-format. For å kunne lese dette filformatet må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har Statsbygg utarbeidet en landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer under departementet. Planen er nå klar til formell oversending til Riksantikvaren, som gjennom egen forskrift skal vedta fredning av bygningene som er foreslått plassert i verneklasse 1 (fredning etter kulturminneloven § 22a). Lenke til Landsverneplan for Kunnskapsdepartementet.
(21.06.2011)
 

Vår ref.: 200603628

Høring – Forslag til landsverneplan for Kunnskapsdepartementet – Bygninger under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde


 

Bakgrunn for forslaget til landsverneplan

Staten er i besittelse av et stort antall kulturhistoriske eiendommer, som representerer store verdier, så vel kulturhistorisk som økonomisk. I St. prp. nr. 1 (2001-2002) for Arbeids- og administrasjonsdepartementet ble Stortinget varslet om at den daværende Regjeringen planla en gjennomgang av statens eiendommer med sikte på å legge et grunnlag for en politikk for statlig eierskap og forvaltning av kulturhistorisk viktige eiendommer i sivil sektor. Ved Kongelig resolusjon av 1. september 2006 ble det satt krav om at det skal utarbeides sektorvise landsverneplaner med tilhørende forvaltningsplaner for statlige kulturhistoriske eiendommer.

Kunnskapsdepartementet har engasjert Statsbygg til å utarbeide landsverneplanen. Med landsverneplan menes et overordnet dokument som beskriver en sektors kulturhistoriske eiendommer, slik disse er kartlagt og utvalgt av sektoren i samråd med Riksantikvaren. Planene skal danne grunnlag for eventuell fredning i henhold til kulturminneloven og gi en oversikt over eiendommene som sektoren i samarbeid med Riksantikvaren vil foreslå vernet på annen måte.

Formålet er å bidra til vern av et utvalg kulturminner og kulturmiljøer som dokumenterer de statlige bygg under KDs ansvarsområde. Endelig forslag til landsverneplan vil bli oversendt Riksantikvaren og vil danne grunnlag for formell fredning eller annet vern.

Forslaget til landsverneplan omfatter en katalog over eiendommer og bygninger som foreslås vernet. Katalogoppslagene viser kart hvor foreslåtte
eiendommer /bygninger er avmerket og en tekstdel med fakta, formål for utvelgelse, begrunnelse og omfang for alle eiendommene/bygningene som er foreslått fredet/vernet, samt fotodokumentasjon.

I tillegg inneholder landsverneplanen noe historisk bakgrunnsinformasjon, og en redegjørelse for avgrensning og organisering av arbeidet med bygningsporteføljen i kunnskapssektoren. Se forslag til Kunnskapsdepartementets landsverneplan på Regjeringen.no: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976
som blant annet inneholder:

     1) Plandokument inkludert matrise over verneutvalget
     2) Oversiktskart
     3) Katalogoppslag organisert institusjonsvis

Planens omfang – orientering om utvalget

Planen omfatter 307 bygninger som benyttes under KDs ansvarsområde, og som er i statlig eie.

Det er i utvalget, gjennom kulturminnefaglig vurdering, lagt vekt på å vise bredde og variasjon i de ulike bygningene og de fenomener, hendelser og utviklingstrekk som sektoren representerer. Bygningene er gruppert under 32 institusjoner.
Det presiseres at enkelte utvalgte bygninger fortsatt er mangelfullt dokumentert. Se for øvrig plandokumentet med liste over de bygningene som vil bli vurdert i løpet av våren.

Registreringene er gjort i databasen i Statens kulturhistoriske eiendommer (SKE).
SKE ble opprettet som et prosjekt under Fornyings- og administrasjonsdepartementet for å koordinere og å legge til rette for sektorens utarbeidelse av landsverneplaner. Ansvaret er senere overført til Miljøverndepartementet.

Verneklasser

Landsverneplanen omfatter bygninger i to verneklasser:

Verneklasse 1 - foreslås fredet ihht kulturminneloven § 22a.
Verneklasse 2 - foreslås vernet i kraft av landsverneplanen, evt ved at eiendommen reguleres til hensynssone etter plan- og bygningsloven § 12.6 og 12.7.

For et flertall av bygningene er det kun eksteriøret som berøres av vern. Eksteriørvern omfatter bygningens ytre, det vil si bevaring av utforming, materialbruk og detaljer i fasader/eksteriør. Eksteriørvern legger få begrensninger for tiltak i interiør.

I de bygningene som berøres av interiørvern, er det i hovedsak mindre deler av interiøret som er foreslått bevart. Omfanget er spesifisert i planen, men en endelig avklaring gjenstår for enkelte institusjoner.

Verneområder

Kulturminneloven gir adgang til fredning av områder (utomhusarealer) i tilknytning til et fredet objekt. Likeledes gir plan- og bygningsloven mulighet for vern av områder gjennom regulering. Endelig avklaring av formelle virkemiddel knyttet til verneområdene vil vurderes av Riksantikvaren i forbindelse med endelig behandling av planen.

Følger av verneplanen

Landsverneplanen slik den foreligger nå skal legges til grunn for eiendomsforvaltning i regi av selvforvaltere og Statsbygg fram til det er fastsatt endelig forskrift som vil stadfeste planenes endelige innhold. Landsverneplanen inneholder dokumentasjon til bruk i vernearbeid i forbindelse med tiltak og byggesaker i henhold til kulturminneloven og plan- og bygningsloven, og vil bidra til enklere og mer forutsigbar samhandling med kulturminnemyndighetene.

Kunnskapsdepartementet forutsetter at Statsbygg og de berørte institusjonene selv bidrar til vern av de utvalgte kulturminnene både gjennom vedlikehold, planlegging og gjennomføring av bygningsmessige tiltak på bygninger, deler av bygninger eller områder som er foreslått vernet. Hovedprinsippene for forvaltning av verneverdige bygninger er å ivareta og videreføre opprinnelig utforming, materialbruk og detaljer. Ved ønsker om endringer av bruk eller planer om tiltak, som kan føre til bygningsmessige endringer, skal Riksantikvaren kontaktes i henhold til saksbehandlingsrutiner. Riksantikvaren vil gi råd og veiledning i slike tilfeller. Se mer info på: http://statenskulturhistoriskeeiendommer.no/documents/SKE_saksbehandlerveileder_000.pdf

Høringsprossessen

Forslaget til Kunnskapsdepartementets landsverneplan sendes på høring til utvalgte instanser under KDs ansvarsområde som brukere og selvforvaltere og til Statsbygg som forvalter.

Kunnskapsdepartementet vil etter gjennomgang av høringsuttalelsene sende forslag til en endelig landsverneplan til Riksantikvaren. Riksantikvaren vil deretter foreta en endelig godkjenning av landsverneplanen og vedta fredning etter kulturminneloven for bygninger i verneklasse 1 og anbefaling om annet vern for bygninger i verneklasse 2.

Utvalget er foretatt gjennom en samarbeidsprosess mellom Kunnskapsdepartementet, Statsbygg og Riksantikvaren. Høringen skal bidra til å vektlegge fakta om eiendommene og lokale forhold.

Vi ber høringsinstansene særlig vurdere hvorvidt det er samsvar mellom bygning/eiendom slik bruker og forvalter kjenner den, og det som beskrives av fakta om bygningen og det foreslåtte vernet i planforslaget slik det er begrunnet og avgrenset.

Som presisert under avsnittet Planens omfang, gjenstår noe dokumentasjonsarbeid. Vi oppfordrer høringsinstansene til å gi innspill hvis verdifulle anlegg/deler av anlegg er uteglemt.

Kunnskapsdepartementet ber alle høringsinstansene om å gjennomgå det aktuelle materialet på: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976

Eventuelle spørsmål knyttet til høringen og/eller høringsmaterialet kan i tillegg til undertegnede rettes til følgende kontaktpersoner i Statsbygg: Øivind Skøien på e-post: oisk@statsbygg.no eller Siri Schrøder Vesterkjær på e-post: ssve@statsbygg.no

Høringsfristen er satt til tirsdag 1. juni 2010.

Høringsbrev med plandokument inkludert matrise over verneutvalget og oversiktskart sendes også elektronisk til høringsadressatene.

 

Med hilsen

Arne Hovden (e.f.)
underdirektør
Linda Johansen Elmrhari
rådgiver

Statsbygg
Utdanningsdirektoratet
Sametinget 

Universiteter
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Agder

Vitenskaplige høgskoler
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Norges veterinærhøgskole

Institutter
Meteorologisk institutt
Værvarslinga i Nord-Norge

Statlige høgskoler
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Volda
Høgskolen i Østfold
Kunsthøgskolen i Bergen
Kunsthøgskolen i Oslo

Statlige videregående skoler
Samisk videregående skole

Statlige fagskoler
Vea - Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Statped (lokaliteter med statlig eiendom)
Huseby kompetansesenter
Nedre Gausen kompetansesenter
Skådalen kompetansesenter
Bredtvet kompetansesenter

Andre
Villa Grande

 

Kopi til:

Riksantikvaren

Universiteter
Universitetet i Stavanger

Vitenskaplige høgskoler
Arkitektur og designhøgskolen i Oslo

Statlige høgskoler
Samisk høgskole
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Lillehammer
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Ålesund

Statlige videregående skoler
Samisk videregående skole og reindriftsskole

Statlige grunnskoler
Sameskolen for Midt-Norge
Sameskolen i Troms

Statped (lokaliteter med statlig eiendom)
Møller kompetansesenter
Statped Vest
Trøndelag kompetansesenter
Tambartun kompetansesenter
Øverby kompetansesenter
Lillegården kompetansesenter