Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4921-4940 av 5197 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høringsbrev - Yrkesprøving

  13.06.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 05.08.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Utredning av konsekvenser av helårig petroleumsvirksomhet i området Lofoten - Barentshavet, forslag til utredningsprogram

  07.06.2002 Høring Olje- og energidepartementet

  Brev fra Statsministeren til SVs stortingsgruppe Sammendragsrapport Grunnlagsstudier for ULB Rapport om vurdering av sameksistens mellom fiskerinæring og oljevirksomhet

  Høringsfrist: 09.10.2006 Status: Ferdigbehandlet

 • Organisering av toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning - høring

  07.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 01/5218 ld 07.06.2002 Organisering av toll- og avgiftsetatens ytre forvaltning – høring 1. Innledning Finansdepartementet (FIN) ba i brev av 20. desember 2001 Toll- og avgiftsdirektoratet (TAD) foreta en

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.06.2002 hnotat

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall mv.

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/5599 GHD 5.06.2002 Finansdepartementet legger med dette fram forslag om omlegging av avgiften på sluttbehandling av avfall til en utslippsavgift mv., jf. vedlagte høringsnotat.

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.06.2002 forskriftsutkast

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Forskrift om endring av forskrift om særavgifter Fastsatt av Finansdepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter og Stortingets avgiftsvedtak I. I forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter gjøres følgende

  Status: Ferdigbehandlet

 • 05.06.2002 Utkast stortingets vedtak

  05.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Stortingets vedtak om avgift på sluttbehandling av avfall § 1 Fra 1. juli 2003 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen for sluttbehandling av avfall etter de satser som framkommer av § 2 og § 3.

  Status: Ferdigbehandlet

 • hnotat 13.02.2002

  31.05.2002 Høring Finansdepartementet

  1 Innledning Departementet legger fram forslag om at omsetning av tjenester som gjelder opplysninger om rutegående persontransport unntas fra den generelle merverdiavgiftsplikten. 2 Gjeldende rett – bakgrunn for forslaget Med virkning fra 1. juli

  Høringsfrist: 13.05.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - forslag til nye forskrifter

  30.05.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1294 FM CBe 29.05.2002 Vedlagt følger linkdoc133391#docKredittilsynets høringsnotat og oversendelsesbrev datert 15. april 2002 hvor det foreslås nye forskrifter om verdipapirfonds utlån av finansielle

  Status: Ferdigbehandlet

 • 290502 brev fra kt

  29.05.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Saksbehandler: Grinaker Dir.linje: 22 93 98 17 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 200203213 401 99/4817,01/221, 99/1294,00/339 15.04.2002 Kredittilsynet viser til brev fra Finansdepartementet datert

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev - forskrifter om akkreditering og evaluering

  29.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev om frittstående skoler

  18.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 01.09.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til revidert forskrift til Opplæringsloven, kapittel 14 og kapittel 25

  16.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Høringsfrist: 03.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten

  04.04.2002 Høring Helse- og omsorgsdepartementet

  Høringsfristen er 22. juni 2002. Høringsuttalelser sendes til: Helsedepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsbrev - Forskrift om grunnskoleopplæring for voksne

  04.04.2002 Høring Kunnskapsdepartementet

  Deres ref Deres dato Vår ref 02/1027 Dato 20.02.02 Utkast til forskrift om grunnskoleopplæring for voksne - alminnelig høring Rett til grunnskoleopplæring for voksne trer i kraft den 1. august 2002. Utdannings- og forskningsdepartementet

  Høringsfrist: 08.04.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endring av luftfartsloven - Eftarevisjon

  21.03.2002 Høring Samferdselsdepartementet

  Høringsfrist: 19.04.02 Nytt i høringssaken: Ot.prp.nr. 91 (2001-2002) Innst.O.nr. (2002-2003)

  Høringsfrist: 19.04.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven)

  10.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 00/2427 FM KTN 23.6.2000 Vedlagt følger NOU 2000:10 Lov om registrering av finansielle instrumenter (Verdipapirregisterloven) avgitt til Finansdepartementet 28. april 2000. Verdipapirregisterloven er

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om frivillig registrering av skipsrederier

  05.03.2002 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/85 SL EML/rla 5.3.2002 Merverdiavgift – Forslag om endringer i forskrift 14. september 1971 nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier (Forskrift nr. 48) – Høring 1. Sammendrag og bakgrunn

  Høringsfrist: 05.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endringer i plan- og bygningsloven - tidsfrister i planbehandlingen

  04.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Miljøverndepartementet sendte 4. mars 2002 ut høringsnotat med forslag til endringer i plan- og bygningsloven. Forslaget innebærer frister for kommunenes behandling av reguleringsforslag og frist for berørte myndigheters innsigelse til

  Høringsfrist: 17.04.2009 Status: Ferdigbehandlet

 • Høring: Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk

  01.03.2002 Høring Klima- og miljødepartementet

  Høring Miljøverndepartementet har sendt ut på høring kulturminneutvalgets utredning NOU 2002:1 Fortid former framtid - Utfordringer i en ny kulturminnepolitikk. Høringsbrev

  Høringsfrist: 28.06.2002 Status: Ferdigbehandlet

Til toppen