Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 4901-4920 av 5200 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • 03.07.2002 høringsnotat

  03.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Dato:6. mars 2002 Bakgrunn for forslaget Forskrift om vurdering av tap på utlån, garantier mv. ble fastsatt 14. november 1991 (tapsforskriften) med ikrafttredelse fra og med regnskapsåret 1992. Som en følge av at forskriften senere ikke har vært

  Status: Ferdigbehandlet

 • 03.07.2002 forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier

  03.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finans- og tolldepartementet (…) 2002 med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 9-1 tredje ledd. Kapittel 1 Virkeområde § 1-1 Forskriftens virkeområde Forskriften gjelder forretningsbanker,

  Status: Ferdigbehandlet

 • 03.07.2002 forskrift av 16 des 1998 vedlegg 2

  03.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Vedlegg 2 Utkast til endringer i § 1-1 første ledd endret punkt 5 og nytt punkt 6. "5. morselskap som nevnte i lov 10. juni 1998 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjoner nevnt i punkt 1 eller 4

  Status: Ferdigbehandlet

 • 03.07.2002 brev fra kt 29.11.2001

  03.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008, Dep 0030 Oslo Saksbehandler: Siw-Mette Thomassen, Terje Nilsen Dir.linje: 22 93 99 46/ 22 93 99 32 Vår ref.: 2001/11199 Arkivnr.: 501 Deres ref.: Dato: 29.11.2001 1. Innledning Det vises til Finansdepartementets

  Status: Ferdigbehandlet

 • 03.07.2002 brev fra KT 06.03.2002

  03.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Saksbehandler: Nilsen/Engen Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2002/2318 653.2 06.03.2002 Forskrift om vurdering av tap på utlån, garantier mv. ble fastsatt 14. november 1991 (tapsforskriften) med

  Status: Ferdigbehandlet

 • 03.07.2002 bakgrunnsnotat vedlegg 1

  03.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om Statens innkrevingssentral og særnamsmannskompetanse

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/1167 SL HS/KR 2.07.2002 Vedlagt følger høringsnotat av i dag om lovhjemmel for Statens innkrevingssentral til å tvangsinnfordre ubetalt årsavgift for 2002 og senere år. Høringsfristen er satt

  Status: Ferdigbehandlet

 • 01.07.2002 høringsnotat fra KT

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • 02.07.2002 høringsnotat fra kt

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  HØRINGSNOTAT Kredittilsynet, 15. mai 2002. 1. Innledning Lov om verdipapirhandel har til formål å legge til rette for en sikker, ordnet og effektiv handel i finansielle instrumenter. Dette forutsetter at verdipapirmarkedet, og aktørene i dette

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om Statens innkrevingssentral og innfordring av årsavgift

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 02/1167 SL HS/KR 2.07.2002 Vedlagt følger høringsnotat av i dag om lovhjemmel for Statens innkrevingssentral til å tvangsinnfordre ubetalt årsavgift for 2002 og senere år. Høringsfristen er satt

  Status: Ferdigbehandlet

 • hnotat 02.07.2002

  02.07.2002 Høring Finansdepartementet

  1. Innledning Finansdepartementet foreslår at Statens innkrevingssentral (SI) gis særnamsmannskompetanse til bruk ved innfordring av ubetalt årsavgift for motorvogn. Lovhjemmel foreslås tatt inn i lov av 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende

  Status: Ferdigbehandlet

 • 01.07.2002 brev fra kredittilsynet

  01.07.2002 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 DEP 0030 OSLO Saksbehandler: Trøbråten Dir.linje: 22 93 98 21 Vår ref.: Arkivnr.: Deres ref.: Dato: 2002/5014 460 20.06.2002 Rådsdirektiv 85/611 EØF on Undertakings for Collective Investment i Transferable

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 21.06.2002

  24.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - opp- og nedskrivning

  23.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat - opp og nedskriving av eiendom

  22.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • høringsnotat

  21.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - endring av flytteforskriften § 1-5

  21.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 99/1843 FM KSj 21.06.2002 Bakgrunn Forskrift 27. november 1991 nr. 757 om rett til overføring av oppsamlede midler knyttet til kollektiv eller individuell livs- eller pensjonsforsikring (flytteforskriften)

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring om regnskapsmessig opp- og nedskrivning av fast eiendom

  21.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 98/9180 SL emb/rl 21.06.2002 Vedlagt følger departementets høringsnotat med forslag til endring av sktl. § 6-10 fjerde ledd første og annet punktum. Bestemmelsens første punktum inneholder et

  Status: Ferdigbehandlet

 • HØRINGSNOTAT 1

  20.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Rettslig bakgrunn Kredittilsynet legger med dette fram forslag til forskrift om verdipapirfonds adgang til utlån av finansielle instrumenter. Forskriften er hjemlet i lov om verdipapirfond 12. juni 1981 nr. 52 (vpfl.) § 4-12 som ble tilføyet ved

  Status: Ferdigbehandlet

 • HØRINGSNOTAT 2

  20.06.2002 Høring Finansdepartementet

  Etter Kredittilsynets vurdering har publikum behov for klare og utvetydige beskrivelser av hvordan forvaltningsgodtgjørelse i det enkelte verdipapirfond beregnes. Det er derfor nødvendig å nedfelle i forskrift hvilke vilkår som settes i tilknytting

  Status: Ferdigbehandlet

Til toppen