Høring - forslag til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten

Rettssikkerheten til ansatte som varsler om kritikkverdige forhold i staten skal styrkes. Fornyings- og administrasjonsdepartementet har nå sendt et utkast til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten ut på høring. Disse skal gjøre det lettere for ansatte å vite hvordan de skal gå fram hvis de mener det er behov for å varsle.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2007

Vår ref.: 200701261

Høring - forslag retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten

 

Vedlagt følger forslag til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten.

I retningslinjene behandles først forholdet mellom ytringsfrihet og varsling (1). Deretter gjennomgås arbeidsmiljølovens regler om varsling (2). Til slutt skisseres varslingsrutinens  innhold (3).

Retningslinjene er overordnete for hele statstjenesten. Det forutsettes derfor at den enkelte virksomhet/etat tar utgangspunkt i varslingsrutinenes innhold når varslingsrutiner for egen virksomhet utarbeides.

Utkast til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten er bygd opp etter arbeidsmiljølovens regler. Retningslinjene vil ikke fastsette hvilke konkrete rutiner hver enkelt statlig virksomhet bør ha. Dette fordi slike rutiner må tilpasses behovet og situasjonen i den enkelte virksomhet. Varslingsrutiner er ment som et supplement til allerede eksisterende kommunikasjonskanaler. Fornyings- og administrasjonsdepartementet vil likevel vurdere om det bør utarbeides en ”varslingsplakat” som oppsummerer hva en slik varslingsrutine bør inneholde. Varslingsrutinen for en statlig virksomhet bør presisere at ansatte alltid har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i samsvar med interne rutiner, til tilsynsmyndigheter og overordnet myndighet. Ansatte har lov til å varsle anonymt. Arbeidsgiver kan ikke forholde seg passiv til et anonymt varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten. Varslingsrutinene bør derfor ha regler for behandling av anonyme varsel.

Videre må det gå klart frem av slike rutiner at arbeidsgiver ikke har lov å møte forsvarlig varsling med gjengjeldelse. Rutinene må beskrive til hvem og hvordan ansatte kan varsle. Videre må varslingsrutinene inneholde saksbehandlingsregler for håndtering av et varsel om kritikkverdige forhold. Rutinene bør også si noe om at både den som varsler og den det eventuelt varsles om, har krav på fortrolighet. Den som har varslet og den det varsles om har krav på å få tilbakemelding om utfallet av saken. Endelig må man i slike rutiner regulere forholdet til personopplysningsloven.

I forbindelse med høringen, ønsker vi særlig tilbakemelding på enkelte punkter. Vi ber i den forbindelse om skriftlige og begrunnede tilbakemeldinger.

  1. Forholdet mellom ytringsfrihet, lojalitetsplikt og retten til varsling er ikke problematisert i retningslinjene, men dette har fått en omfattende omtale i Ot. prp. nr. 84 (2005-2006 – Lov om endringer i arbeidsmiljøloven - varsling). Er det, etter høringsinstansenes oppfatning, behov for å redegjøre fyllestgjørende for dette i retningslinjene, og i tilfelle hvorfor?
  2. Retningslinjene behandler i liten utstrekning omfanget av arbeidstakernes generelle ytringsfrihet. Er det, etter høringsinstansenes oppfatning, behov for å utdype noe mer om den generelle ytringsfriheten som grunnlag for retten til varsling?
  3. Retningslinjene er innrettet mot ansatte. Bør regningslinjene også åpne for at andre som er i kontakt med forvaltningsorganer kan varsle, for eksempel konsulenter, hospitanter, traineer, de som inngir anbud og eventuelt andre som ikke har et arbeidsforhold til virksomheten?
  4. Retningslinjene kommer bare indirekte inn på ansattes varslingsplikt. Ansattes rapporteringsplikt er generelt omtalt i ”Etiske retningslinjer for statstjenesten”. Anser høringsinstansene at det bør nedtegnes noe mer generelt om varslingsplikten i retningslinjene her, for eksempel i forhold til arbeidsmiljøloven § 2-3 nr. 2 d om trakassering?
  5. FAD har ikke gitt noen nærmere angivelse av hva et varsel bør inneholde. Er det ønskelig at retningslinjene sier noe konkret om dette, og hva bør i tilfelle vær med?
  6. Har høringsinstansene noe syn på anonym varsling? Hvor langt bør retningslinjene gå i eventuelt å gi saksbehandlingsregler for anonym varsling? Bør det omtales nærmere i rutinene forholdet mellom varsling til tillitsvalgt og anonymitet?

Retningslinjene vil bli distribuert til alle fagdepartementene og noen utvalgte underliggende etater. Det enkelte fagdepartement sender retningslinjene ut til sine underliggende etater.

Retningslinjer for varsling som her blir lagt frem, må ses i sammenheng med de etiske retningslinjene for statstjenesten, retningslinjene for bruk av karantene og saksforbud og veileding for offentlig anskaffelser, som er viktige virkemidler for bekjempelse av korrupsjon, interessekonflikter og sikring av at godt arbeidsmiljø.

Fornynings- og administrasjonsdepartementet ber om at eventuelle merknader til retningslinjene er oss i hende innen mandag 4. juni 2007.


Med hilsen

Finn Melbø (e.f.)
ekspedisjonssjef
 Bernhard A. Caspari (e.f.)
 avdelingsdirektør


 Vedlegg:

Forslag til varslingsrutiner for statstjenesten (PDF)


 

Statsministerens kontor
Riksrevisjonen
Alle departementene
LO Stat
YS
UNIO
Akademikerne
NITO
NFF
NAVO
NHO
HSH
KS

Innkomne høringsuttalelser er gjengitt i PDF-format.

Akademikerne (04.06.07)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet inkl. Arbeids- og velferdsdirektoratet NAV (07.06.07)
Arbeidsgiverforeningen NAVO (29.05.07)
Barne- og likestillingsdepartementet (01.06.07)
Datatilsynet (24.05.07)
Departementenes servicesenter (21.05.07)
Domstoladministrasjonen (31.05.07)
Finansdepartementet (04.06.07)
Fiskeri- og kystdepartementet (05.06.07)
Forsvarsdepartementet (08.06.07)
Fylkesmannen i Hordaland (29.05.07)
Fylkesmannen i Oppland (01.06.07)
Fylkesmannen i Rogaland (25.05.07)
Fylkesmannen i Telemark (25.05.07)
Fylkesmannen i Vestfold (18.05.07)
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (04.06.07)
Helse- og omsorgsdepartementet (07.06.07)
Høgskolen i Telemark (31.05.07)
Justis- og politidepartementet inkl. Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker (11.06.07)
Kommunal- og regionaldepartementet (07.06.07)
Konkurransetilsynet (04.06.07)
Kultur- og kirkedepartementet (02.05.07) - ingen merknader
Landbruks- og matdepartementet (07.06.07)
LO Stat (04.06.07)
Miljøverndepartementet (04.06.07)
Nasjonalt folkehelseinstitutt (04.06.07)
NHO - Næringslivets hovedorganisasjon (22.05.07)
Norges Ingeniørorganisasjon (29.05.07)
Norsk Redaktørforening / Norsk Presseforbund (04.06.07)
Norsk Sykepleierforbund (22.05.07)
NTL Sentraladministrasjonen (06.06.07)
Nærings- og handelsdepartementet, inkl. Sjøfartsdirektoratet og Brønøysundregistrene (04.06.07)
Olje- og energidepartementet (30.05.07)
Riksrevisjonen (04.06.07)
Samferdselsdepartementet , inkl. Statens vegvesen, Jenbaneverket og Statens jernbanetilsyn (05.06.07)
Statens legemiddelverk (24.05.07) - ingen merknader
Statens strålevern (10.05.07) - ingen merknader
Statsbygg (21.05.07)
TEKNA - Teknisk - naturvitenskapelig forening (07.06.07)
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede (12.06.07)
Universitetet i Tromsø (06.06.07)
Utenriksdepartementet (04.06.07) - ingen merknader
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund - Stat (04.06.07)

Til toppen