Høyringar

Kva er ei høyring?

Oversyn over høyringar med høyringsfristar og lengd på høyringsperioden

 

Viser 5261-5274 av 5274 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Høring merverdiavgift ved innførsel av telekommunikasjonstjenester mv

  23.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Til høringsinstansene i henhold til vedlagt liste Deres ref Vår ref Dato 98/4240 SA SiS 23 .12.98 Alminnelig høring - utkast til forskrifter om merverdiavgift ved innførsel av telekommunikasjonstjenester mv Det vises til Ot prp nr 32 (

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 23.12.1998

  23.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Forslag til endringer i kredittilsynsloven

  22.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Endringer i kredittilsynsloven

  22.12.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 98/7899 FM TMo 22.12.1998 Vedlagt oversendes et forslag fra Kredittilsynet av 25. september 1998 til endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Forskrift 06.04.1999 Til høringsinstansene i henhold til vedlagte liste Deres ref Vår ref Dato 98/3227 SA LRD 28.10.1998 Finansdepartementet vil med dette fremlegge til høring forslag til forskrift om avgrensning av fritak

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 28.10.1998

  28.10.1998 Høring Finansdepartementet

  UTKAST Forskrift om avgrensning av fritak for investeringsavgift for investeringer mv i vindkraftverk, bioenergianlegg, varmepumper, fjernvarmeanlegg, mikro- og minivannkraftverk og tidevannskraftverk § 1 Denne forskrift gjelder for investeringer mv

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat om endringer i selskapsskattelovens

  22.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene (Se vedlagte liste) Deres ref Vår ref Dato 98/8382 FT/GHL 22.10.1998 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om endring av reglene om skattefri fusjon og fisjon som følge av ny regnskaps- og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 22.10.1998

  22.10.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Fordeling av gjeldsrenter mellom Norge og utenlandet

  14.09.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene (Se vedlagte liste) Deres ref Vår ref Dato 98/6924 SA akr/KR 14.9.1998 Vedlagt følger Finansdepartementets høringsnotat av i dag om fordeling av gjeldsrenter mellom Norge og utlandet. I høringsnotatet går departementet inn for å

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høringsnotat 14.09.1998

  14.09.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Investeringsavgiften - forslag fra Næringslovutvalget - høring

  20.04.1998 Høring Finansdepartementet

  Høringsinstansene (Se vedlagte liste) Deres ref Vår ref Dato 98/1300 SA TrN/KR 20.04.98 Investeringsavgiften - forslag fra Næringslovutvalget - høring Ved innføringen av merverdiavgiftssystemet 1. januar 1970 ble det, som ledd i skatteomleggingen,

  Status: Ferdigbehandlet

 • Næringslovutvalget høringsnotat 20.04.1998

  20.04.1998 Høring Finansdepartementet

  Status: Ferdigbehandlet

 • Utkast til forskrift om øvre grenser for fradrag etter skatteloven

  30.10.1997 Høring Finansdepartementet

  Fastsatt av Finansdepartementet xx.yy 1999 med hjemmel i … § 1 Virkeområde Forskriften gjelder forsikringsselskapers rett til fradrag etter skatteloven for forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring, herunder kredittforsikring og

  Status: Ferdigbehandlet

 • Brev fra Kt 141097

  14.10.1997 Høring Finansdepartementet

  Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Kristiansen 14. oktober 1997 95/4795 AK Det vises til Finansdepartementets brev av 12. august 1997 hvor Kredittilsynet anmodes om å utarbeide forslag til et konkret regelverk vedrørende øvre grenser

  Status: Ferdigbehandlet