Lover og regler

Regjeringen.no har ingen komplett oversikt over gjeldende lover og forskrifter. En slik oversikt finner du på nettstedet Lovdata.

Les mer om lovarbeidet på Stortingets nettsted

Departementsvis oversikt over noen av de viktigste endringene i lover og forskrifter fra 1. januar 2020

Viser 7441-7460 av 7622 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Kommuneloven (1992)

  25.09.1992 Lov Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Formålet med loven er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale

  Se loven på lovdata.no

 • Pengespilloven - spill

  28.08.1992 Lov Kulturdepartementet

  Loven skal sikre at pengespill avholdes i betryggende former under offentlig kontroll, med sikte på å forebygge negative konsekvenser av pengespill, samtidig som det legges til rette for at overskuddet fra spillene kan gå til godkjente formål.

  Se loven på lovdata.no

 • Endringslov angående allmenninger m.v.

  19.06.1992 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Bygdeallmenningsloven

  19.06.1992 Lov Landbruks- og matdepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om inspeksjon av styrker i Europa

  29.05.1992 Lov Utenriksdepartementet

  Lov om at det kan foretas inspeksjoner av installasjoner og områder som staten ikke selv eier eller råder over, i samsvar med Avtalen om konvensjonelle styrker i Europa av 19. november 1990.

  Se loven på lovdata.no

 • Laks- og innlandsfiskloven

  15.05.1992 Lov Klima- og miljødepartementet

  Laks- og innlandsfiskloven regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) og innlandsfisk. Med innlandsfisk menes all annen fisk i vassdrag enn anadrom laksefisk, inkludert ål. Bestemmelsene om innlandsfisk gjelder som utgangspunkt også

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrift om reindriftsfond

  14.02.1992 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 14. februar 1992 med hjemmel i lov av 9. juni 1978 nr. 49 om reindrift § 32. Endret ved Landbruksdepartementets vedtak av 23. februar 1995, og gjengis nå etter endringen. Endret 10 juli 2002 nr. 871.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Rundskriv H-17/92

  Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven

  11.01.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til Fylkesmennene og kommunene Nr. H-17/92 Vår ref. 92/5956 B Dato 29.09.1992 Forvaltningslovens § 42 ved klage på vedtak i byggesaker etter plan- og bygningsloven Innhold 1. Innledning 2. Fvl § 42 4. Nærmere om skjønnsutøvelsen 5. Om saksbehandling

 • Rundskriv H-08/92

  Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven)

  06.01.1992 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Eiere av tivoli og fornøyelsesparker Kontrollører av tivoliinnretninger Kommunene Fylkesmennene Nr. H-8/92 Vår ref. 92/2085 B Dato 15.05.1992 Om lov om godkjenning og drift av innretninger til bruk i tivoli og fornøyelsesparker (Tivoliloven) Innhold

 • Overføring av fullmakt til Landbruksdepartementet etter lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.v.

  15.11.1991 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt ved kgl.res. av 15. november 1991. Fremmet av Landbruksdepartementet.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Ekteskapsloven

  04.07.1991 Lov Barne- og familiedepartementet

  Ekteskapsloven har regler om hvem som kan gifte seg og hvordan man blir skilt. Loven har også regler om det økonomiske forholdet under ekteskapet og ved ekteskapets opphør.

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander

  02.07.1991 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 2. juli 1991 med hjemmel i lov av 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak av 19. desember 2003 nr. 1790.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Energiloven

  01.01.1991 Lov Olje- og energidepartementet

  Se loven på lovdata.no

 • Lov om avgift på utslipp av CO2

  21.12.1990 Lov Finansdepartementet

  For så vidt Stortinget vedtar at det til statskassen skal betales CO₂ -avgift på brenning av petroleum og utslipp av naturgass i forbindelse med petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen, gjelder reglene i denne lov når ikke annet er særskilt

  Se loven på lovdata.no

 • Forskrift 28. september 1990 nr. 778 til lov om avgift på omsetning av billedkunst

  28.09.1990 Forskrift Kulturdepartementet

  Se forskriften på lovdata.no

 • Midlertidig forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl

  24.08.1990 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet (nå Landbruks- og matdepartementet) 24. august 1990 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 20, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.Endringer: Endret ved forskrifter 9 jan 2004 nr. 45, 6 aug

  Se forskriften på lovdata.no

 • Forskrift for tilskott til erosjonsforebyggende tiltak

  16.07.1990 Forskrift Landbruks- og matdepartementet

  Fastsatt av Landbruksdepartementet 16. juli 1990 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.Endringer: Endret ved forskrifter 18. feb 2000 nr. 252, 30 juni 2000 nr. 707, 3 sep 2014 nr. 1144.

  Se forskriften på lovdata.no

 • Stadnamnlova - stadnl.

  18.05.1990 Lover Kulturdepartementet

  Formålet med denne lova er å ta vare på stadnamn som kulturminne, gi dei ei skriftform som er praktisk og tenleg, og medverke til kjennskap til og aktiv bruk av namna.

  Se loven på lovdata.no

 • T-1/90 Overføring av myndighet

  Overføring til fylkesmannen av myndighet etter plan- og bygningsloven til å forlenge midlertidig forbud mot deling og byggearbeid uten begrensing (§ 33)

  01.02.1990 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til fylkesmennene Rundskrv nr. T-1/90 01.02.1990 I medhold av § 13 fjerde ledd første punktum og etter samråd med Forbruker- og administrasjonsdepartementet har Miljøverndepartementet gjort følgende vedtak: Den begrensning i fylkesmannens

 • Rundskriv H-18/90

  Til plan- og bygningsloven § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense

  07.01.1990 Rundskriv Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Til kommunene, fylkeskommunene fylkesmennene og departementene Nr. H-18/90 Vår ref. 90/3109 Dato 01.07.1990 Til plan- og bygningsloven § 70. Bygningers plassering, høyde og avstand fra nabogrense Innhold/hovedpunkter Generelt Fortolkning av § 70 nr

Til toppen