NOU-ar

Regjeringa eller eit departement set ned utval og arbeidsgrupper som greier ut ulike forhold i samfunnet. Ei utgreiing kan anten komme som NOU (Noregs offentlege utgreiingar) eller som ein rapport.

NOU-ar har blitt publisert i fulltekst sidan 1994. Samandrag av NOU-ar frå 1985 til 1993
Nasjonalbiblioteket har skanna NOU-ar frå 1972, se liste hos UiO Universitetsbiblioteket.
Søk i Nasjonalbibliotekets nettbibliotek for å finne eldre, skanna dokument.

ISSN 0806-2633 (online)
ISSN 0333-2306 (trykt utg.)

 • NOU 2002: 18 - Rett til rett

  En vurdering av konkurranseforholdene i markedet for juridiske tjenester

  16.10.2002 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  derfor forholdsvis sent i gang med arbeidet. Det ble avholdt ytterligere to møter i 2001. I 2002 er det avholdt 7 møter. Totalt har utvalget avholdt møter over 18 dager. 1.5.2 Foretatte undersøkelser Utvalget har foretatt til sammen fire spørreundersøkelser

 • NOU 2003: 3 - Merverdiavgiften og kommunene

  Konkurransevridninger mellom kommuner og private

  01.02.2003 NOU Finansdepartementet

  1.1 Utvalgets mandat Ved kongelig resolusjon 11. januar 2002 ble det oppnevnt et utvalg for å vurdere forslag til løsninger som gjør at merverdiavgiftsregelverket virker nøytralt for kommunenes beslutninger. I resolusjonen er mandatet fastsatt slik: ”Spørsmålet

 • NOU 2003: 22 - Forvaltning for fremtiden

  Forslag til etiske retningslinjer for Statens petroleumsfond

  11.09.2003 NOU Finansdepartementet

  Petroleumsfondets investeringsunivers omfatter om lag 26 000 selskaper, mens Petroleumsfondets aksjeportefølje ved utgangen av 2002 bestod av om lag 2 400 selskaper. Negativ filtrering vil i utgangspunktet være rettet mot hele Petroleumsfondets investeringsunivers

 • NOU 2002: 21 - Oppsigelse mv. av forsikringsavtaler

  Utredning nr. 9 fra Banklovkommisjonen

  18.12.2002 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Kommisjonens mandat knyttet til forsikringstakerens adgang til å avbryte forsikringsforholdet, ble gitt i brev av 21. mai 2002 fra Justisdepartementet til Banklovkommisjonen. Mandatet som ble gitt i samråd med Finansdepartementet lyder slik: ”Banklovkommisjonen

 • NOU 2005: 8 - Likeverd og tilgjengelighet

  Rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne. Bedret tilgjengelighet for alle.

  18.05.2005 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  forvaltningspraksis samsvarer med de forpliktelser Norge har etter følgende konvensjoner: De forente nasjoners internasjonale konvensjon 18. desember 1979 om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner. De forente nasjoners internasjonale konvensjon 21. desember

 • NOU 2002: 22 - En alminnelig straffebestemmelse mot korrupsjon

  18.12.2002 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  april 2002 Advokat Berit Reiss-Andersen Rådets sekretær har vært førstestatsadvokat Arnt Angell. Rådet har hatt 3 møter i anledning arbeidet med utredningen. Den opprinnelige fristen til å avlevere innstillingen ble utsatt til 1. desember 2002. Fristen

 • NOU 2003: 10 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2003

  12.02.2003 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  2002 var det femte året på rad hvor utviklingen i bytteforholdet ga sterkere impulser til veksten i disponibel realinntekt for Norge enn produksjonsutviklingen. Et fall i oljeprisen målt i norske kroner bidro ifølge Beregningsutvalgets anslag til at disponibel

 • NOU 2003: 20 - Etter inntektsoppgjørene 2003

  22.08.2003 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  2002 var det femte året på rad hvor utviklingen i bytteforholdet ga sterkere impulser til veksten i disponibel realinntekt for Norge enn produksjonsutviklingen. Et fall i oljeprisen målt i norske kroner bidro ifølge reviderte nasjonalregnskapstall til

 • NOU 2004: 14 - Etter inntektsoppgjørene 2004

  27.08.2004 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  for 10 år siden. Lønnskostnadene som andel av faktorinntekten falt noe i industrien fra 2000 til 2001, for så å øke både i 2002 og 2003 da andelen er beregnet til 82 prosent. I øvrige deler av markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge har lønnskostnadsandelen

 • NOU 2023: 29 - Abort i Norge

  Ny lov og bedre tjenester

  14.12.2023 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utredningen foreslår en ny abortlov som skal ivareta gravides selvbestemmelse og tilgang til trygge aborter, og samtidig sikre respekten for det ufødte liv. Forslagene i utredningen er basert på en gjennomgang av nåværende lov og praksis i

 • NOU 2004: 10 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2004

  20.04.2004 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  for 10 år siden. Lønnskostnadene som andel av faktorinntekten falt noe i industrien fra 2000 til 2001, for så å øke både i 2002 og 2003 da andelen er beregnet til 82 prosent. I øvrige deler av markedsrettet virksomhet i Fastlands-Norge har lønnskostnadsandelen

 • NOU 2022: 21 - Strafferettslig vern av den seksuelle selvbestemmelsesretten

  Forslag til reform av straffeloven kapittel 26

  19.12.2022 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  bestemmelse om seksuell utnyttelse av personer som er ruspåvirket, et styrket vern mot seksuell utnyttelse av personer under 18 år i en særlig sårbar situasjon, at den seksuelle lavalderen senkes til 15 år, og avkriminalisering av kjøp av seksuelle tjenester

 • NOU 2002: 16 - Etter inntektsoppgjørene 2002

  25.06.2002 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  påløpte lønnskostnadene i 2000 og 2001 knyttet til ferieutvidelsen i 2001 og 2002, blir for privat sektor og for staten ikke registrert før feriepengene utbetales i 2001 og 2002 i nasjonalregnskapet. Kilde: Statistisk sentralbyrå Tabell 1.4 Faktorinntektsutviklingen

 • NOU 2005: 16 - Etter inntektsoppgjørene 2005

  27.08.2005 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Disponibel inntekt for Norge I løpende priser økte disponibel inntekt for Norge med 9 prosent fra 2003 til 2004. I perioden 1998 til 2002 var oljeprisen den helt dominerende faktor bak utviklingen, mens produksjonsutviklingen i Fastlands-Norge hadde en tilsvarende

 • NOU 2022: 15 - Utleverings- og arrestordreloven

  28.10.2022 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utleverings- og arrestordreutvalget foreslår en ny lov om utlevering og overlevering til og fra Norge (utleverings- og arrestordreloven). Loven er ment å erstatte reglene i utleveringsloven fra 1975 om utlevering av lovbrytere og arrestordreloven

 • NOU 2005: 7 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2005

  Rapport nr. 1, 2005 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

  06.05.2005 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Disponibel inntekt for Norge I løpende priser økte disponibel inntekt for Norge med 9 prosent fra 2003 til 2004. I perioden 1998 til 2002 var oljeprisen den helt dominerende faktor bak utviklingen, mens produksjonsutviklingen i Fastlands-Norge hadde en tilsvarende

 • NOU 2003: 17 - Særavgifter og grensehandel

  Rapport fra Grensehandelsutvalget

  23.06.2003 NOU Finansdepartementet

  beskriver utviklingen i det norske alkoholforbruket fra 1973 til 2002. Alkoholforbruket, regnet i ren alkohol pr. voksen innbygger, har økt med i underkant av 2 liter fra 1973 til 2002. Størsteparten av det norske alkoholforbruket stammer fra legale,

 • NOU 2011: 17 - Når sant skal sies om pårørendeomsorg

  Fra usynlig til verdsatt og inkludert

  17.10.2011 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  hensynene. Modellen består av tre hovedgrep: Utvidet pleiepengeordning med inntil 20 - 50 % pleiepenger til foreldre med barn under 18 år som har alvorlige varige lidelser. Ny og forsterket kommunal omsorgsstønad med nasjonale satser. Den foreslåtte ordningen

 • NOU 2024: 5 - Maktens ansikt

  Skjermet identitet for ansatte i politiet og kriminalomsorgen?

  21.03.2024 NOU Justis- og beredskapsdepartementet

  Utvalget for utredning om identitetsskjerming for ansatte i politiet og kriminalomsorgen (ID-skjermingsutvalget) ble oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 23. februar 2023. Bakgrunnen for oppnevningen var Stortingets anmodningsvedtak 25.

 • NOU 2023: 26 - Ny lov om offentlige anskaffelser

  Første delutredning

  10.11.2023 NOU Nærings- og fiskeridepartementet

  I første delutredning foreslår utvalget en ny struktur for regelverket, ny formålsbestemmelse, tydeliggjøring av bestemmelsene om samfunnshensyn samt forenkling av regelverket over og under EØS-terskelverdi.

 • NOU 2002: 5 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2002

  28.02.2002 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  Beregningsutvalgets anslag. I tråd med registreringen i nasjonalregnskapet er de påløpte lønnskostnadene i 2001 knyttet til ferieutvidelsen i 2002, for privat sektor og for staten ikke tatt med i 2001. Kilde: Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget Tabell 1

 • NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

  16.12.2019 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  Utvalget ble oppnevnt den 18. mars 2018. Utvalget skulle gjennomgå og eventuelt foreslå en revisjon av dagens modell for fordeling av basisbevilgning fra staten til de fire regionale helseforetakene. Utvalget har foreslått en ny modell for fordeling av

 • NOU 2023: 7 - Trygg barndom, sikker fremtid

  Gjennomgang av rettssikkerheten for barn og foreldre i barnevernet

  20.03.2023 NOU Barne- og familiedepartementet

  Barnevernsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 19. mars 2021. Utvalgets mandat ble endret 9. desember 2021, og utvalget ble bedt om å vurdere tiltak for å styrke rettssikkerheten i alle ledd av barnevernets arbeid, fra undersøkelsesfasen

 • NOU 2008: 2 - Fordeling av inntekter mellom regionale helseforetak

  28.01.2008 NOU Helse- og omsorgsdepartementet

  til å dekke avskrivinger tilføres de regionale helseforetakene fra staten som en del av basisbevilgningene. Perioden etter 2002 har vært preget av usikkerhet og debatt om håndtering av regnskapsføring og finansiering av avskrivinger som følge av verdsetting

 • NOU 2006: 11 - Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2006

  28.03.2006 NOU Arbeids- og inkluderingsdepartementet

  noen store forhandlingsområder det siste tiåret. Lønnsveksten var høy både i 1998 og 2002. I 1998 varierte lønnsveksten mellom 5½ og knapt 7 prosent, mens veksten i 2002 varierte mellom 5 og vel 8 prosent. Ellers i perioden 1996-2003 har lønnsutviklingen

 • Side 1 av 21
 • Side 1 av 21