Historisk arkiv

Flere nye nasjonalparker neste år

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Verneplanarbeidet er et viktig virkemiddel for å sikre det biologiske mangfoldet i Norge. Regjeringen legger stor vekt på å styrke arbeidet med nasjonalparkplanen og fylkesvise verneplaner i 2003. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Verneplanarbeidet forseres – flere nye nasjonalparker neste år

Verneplanarbeidet er et viktig virkemiddel for å sikre det biologiske mangfoldet i Norge. Regjeringen legger stor vekt på å styrke arbeidet med nasjonalparkplanen og fylkesvise verneplaner i 2003.

Regjeringen foreslår en betydelig økning av tilsagnsfullmakten for nye nasjonalparker neste år. Fullmakten sikrer gjennomføringstempoet i nasjonalparkplanen. Nasjonalparkplanen skal sluttføres innen 2010.

Nye nasjonalparker

Neste år planlegges opprettelse av nye nasjonalparker for Møysalen (Indrefjord/Øksfjord) i Lofoten, Roltdalen på grensen mellom Nord- og Sør-Trøndelag og Hartkjølen og Verdal/Snåsa/Lierne i Nord-Trøndelag. Regjeringen tar også sikte på å utvide Børgefjell og Rondane nasjonalparker. I tilknytning til gjennomføringen av Rondaneplanen kan det også bli opprettet en ny Dovre nasjonalpark mellom eksisterende verneområder på Dovrefjell og i Rondane. I tillegg planlegger Regjeringen å etablere flere naturvernreservater og landskapsvernområder.

Fylkesvise verneplaner

Arbeidet med fylkesvise verneplaner vil bli videreført. I 2005 skal arbeidet med disse planene være sluttført. Det tas sikte på at bl.a. verneplanen for edelløvskog i Møre og Romsdal og sjøfuglplanen for Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag kan vedtas i 2003.

Det tas videre sikte på å vedta en egen kystverneplan for Troms neste år. I denne planen vil det bl.a. ligge en utvidelse av Ånderdalen nasjonalpark på Senja og vern av Rebbenesøy. Begge disse områdene er opprinnelig en del av nasjonalparkplanen.

Kontaktperson

Avd.dir. Pål Vidar Sollie, 22 24 58 77

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke