Historisk arkiv

Nærmere 80 millioner til villaksen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Miljøverndepartementet

I budsjettet for 2003 vil det bli disponert i underkant av 80 mill. kr til arbeidet med å bevare de ville laksebestandene. Om lag halvparten av dette beløpet vil bli benyttet til bevaring av laksebestander i forsuringsrammede vassdrag. (03.10.02)

Pressemelding

Dato: 03.10.02

Miljøvernminister Børge Brende:

- Nærmere 80 millioner til villaksen

I budsjettet for 2003 vil det bli disponert i underkant av 80 mill. kr til arbeidet med å bevare de ville laksebestandene. Om lag halvparten av dette beløpet vil bli benyttet til bevaring av laksebestander i forsuringsrammede vassdrag.

- De norske villaksbestandene er fremdeles på et bekymringsfullt lavt nivå selv om enkelte bestander har vist en positiv utvikling de siste to årene. Innsatsen for å bygge opp bestandene og redusere trusselfaktorene må derfor trappes opp, sier miljøvernminister Børge Brende.

Tiltak mot lakseparasitt

I tillegg til bevaring av laksebestander i forsuringsrammede vassdrag er det også avsatt midler til generelle bevaringstiltak i sentral eller lokal regi og til særskilte tiltak mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Ut over dette vil lakseoppsynet og forskning på villaks bli prioritert.

I årene fremover vil fokus særlig bli satt på bekjempelse av lakseparasitten Gyrodactylus salaris og styrket innsats for å redusere problemene knyttet til lakselus og rømt oppdrettsfisk

Sammen med Regjeringens forslag til nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder utgjør denne budsjettsatsingen en vesentlig styrking av innsatsen for å bevare de ville laksebestandene.

Kontaktperson

Avd.dir. Steinar Hermansen, 22 24 58 86

Mer om budsjettet

Hovedside - miljø

- Opprydding i forurenset sjøbunn
- 110 millioner kroner til vern av barskog
- Nærmere 80 millioner til villaksen
- Overvåking av det biologiske mangfold
- Flere nye nasjonalparker neste år
- Økt forskning i nordområdene
- Økt satsing på friluftsliv
- Samisk kulturminnevern styrkes
- Restaureringsarbeidene ved Stavanger Domkirke styrkes
- Restaurering av Steinvikholm
- 8 mill. kroner til nytt besøksenter ved Borgund stavkirke